Yr Her

Dydy ein gwasanaethau gofal iechyd ddim wedi’u ffurfweddu eto i fabwysiadu a defnyddio therapïau o'r fath ar raddfa fawr. Mae angen newidiadau sylweddol ar draws llwybrau gofal acíwt i sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at y therapïau trawsnewidiol hyn o fewn GIG Cymru.

Mae’r sector, a llawer o'r dechnoleg, dal ar gam ymchwil a datblygu cynnar ond mae’n parhau i ehangu’n gyflym.
Her allweddol gyda Therapïau  Datblygiedig yw cost triniaeth. Bydd hyn yn parhau’n uchel nes bydd y defnydd a’r mabwysiadu’n cynyddu, a fydd yn gostwng prisiau unedau.

Rydyn ni’n ymwybodol y bydd pontio’r bwlch rhwng ymchwil a thriniaeth yn galluogi datblygiadau arloesol i symud at fod yn therapïau trawsnewidiol a fforddiadwy. 

Y Cyfle 

Er ein bod ar ddechrau ein taith, mae Cymru eisoes yn gwneud cynnydd sylweddol oherwydd ein rhagoriaeth academaidd, ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru a’n seilwaith sy’n datblygu.

Fe wnaeth Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru gefnogi cais llwyddiannus am gyllid gan Wasanaeth Gwaed Cymru a Gwasanaeth Gwaed Gorllewin Canolbarth Lloegr i sefydlu Canolfan Driniaeth Therapi Datblygiedig Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr (WMATTIC). Bydd hyn yn hwyluso’r ddarpariaeth o driniaethau therapi datblygiedig i gleifion.

Yn ddiweddar, cafodd nifer o gleifion Lymphoma yng Nghaerdydd therapi celloedd T derbynnydd antigenau cimerig (CAR-T). Roedd angen cadwyn gyflenwi darparwyr rhyngwladol ar gyfer y driniaeth hon, ond mae’r potensial yn bodoli i greu clwstwr ymchwil a diwydiant yng Nghymru fydd yn caniatáu i driniaethau o’r fath gael eu datblygu yma yng Nghymru.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allanol i gyflawni’r camau gweithredu a nodir yn ‘Natganiad o Fwriad Therapïau Datblygiedig’ Llywodraeth Cymru.  

Fel partner cyflenwi allweddol i raglen Therapïau Datblygiedig Cymru (Adv TX), mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu amrywiaeth o gonsortia a grwpiau buddiant arbennig a fydd yn helpu i ddarparu cadwyn gyflenwi ar gyfer Cynnyrch Meddyginiaethol Therapïau Datblygedig ar draws Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Sut alla i gymryd rhan?

Rydym am gyflymu’r camau arloesi ym maes Therapïau Datblygiedig Cymru drwy ddatblygu mwy o gysylltiadau â phartneriaid o’r un anian sy’n cynnig atebion clinigol a chadwyn gyflenwi.

Gall Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru eich rhoi mewn cysylltiad â’r rhwydweithiau priodol ar draws diwydiant, academia, ac iechyd a gofal cymdeithasol i helpu i lunio dyfodol Therapïau Datblygiedig yng Nghymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n grŵp diddordeb arbennig, mae croeso i chi gofrestru eich diddordeb drwy anfon e-bost at hello@lshubwales.com.

Os hoffech chi ddysgu mwy am arloesi ym maes Therapïau Datblygedig yng Nghymru, yn ystod haf 2020 fe wnaethom gynnal digwyddiad lansio ar gyfer Therapïau Datblygiedig yng Nghymru. Yma, atebodd y prif randdeiliaid rai o’ch cwestiynau pwysicaf.

Mae ein dogfen Cwestiynau Cyffredin yn crynhoi hyn, gan edrych ar sut gall diwydiant ac iechyd a gofal cymdeithasol helpu i drosi’r datblygiadau hyn yn therapïau trawsnewidiol i gleifion ledled Cymru.

application/pdf - 549.56 KB