Yr Her 

Mae systemau iechyd a gofal cymdeithasol ym mhob cwr o’r byd yn wynebu mwy a mwy o anawsterau gan fod anghenion dinasyddion yn newid, y gofynion yn cynyddu a’r adnoddau’n brin. Gall dulliau Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth helpu i fynd i’r afael â’r anawsterau hyn drwy hybu gwell dealltwriaeth o ganlyniadau a phrofiadau cleifion. Gall hyn helpu i leihau amrywiadau nad oes rheswm da drostynt, a darpariaeth isel ei gwerth, a chreu mwy o ymwybyddiaeth o gost ar draws y system ofal. 

Mae angen i Ofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth gynnwys yr holl randdeiliaid sy’n ymwneud â darparu gofal. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n gweithio mewn diwydiant ac yn y byd academaidd, gan ddatblygu atebion gofal arloesol, yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, yn caffael ac yn darparu gwasanaethau o’r fath. Mae’n bwysig hefyd gwerthuso canlyniadau a fydd yn bwysig i gleifion. 

O ganlyniad, mae arnom angen dull amlddisgyblaethol a chwbl integredig lle gall pob parti perthnasol helpu’r dull hwn i ffynnu drwy gydweithio a rhannu gwybodaeth. 

Y Cyfle 

Mae Cymru eisoes yn chwarae rhan flaenllaw yn fyd-eang ym maes Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth, ar sail cynllun gweithredu tair blynedd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn cydnabod bod angen camau radical er mwyn ailddylunio gofal o amgylch y newid yn anghenion iechyd a gofal y boblogaeth, tra’n gwneud defnydd mwy effeithiol o’r adnoddau prin sydd ar gael.   

Mae gan y sector gwyddorau bywyd ran allweddol i’w chwarae wrth gyd-dyfu ecosystem Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth, drwy gynorthwyo dulliau cydweithredol i ddatblygu a gweithredu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gall Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru gynorthwyo sefydliadau amlddisgyblaethol drwy gefnogi eu dealltwriaeth o Ofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth, ailffurfio datganiadau gwerth a dod ag arloeswyr at ei gilydd i drafod ecosystem Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth yng Nghymru. Mae ein profiad a’n rhwydweithiau’n caniatáu i ni eich helpu i gyd-ddatblygu dulliau systematig a fydd yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn diwallu anghenion ein poblogaeth, wrth i’r anghenion hynny esblygu. 

Rydym yn awyddus i hybu gwell dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n gysylltiedig â mabwysiadu egwyddorion Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth yng Nghymru. Bu Hwb Gwyddorau Iechyd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Rhaglen Genedlaethol Gwerth mewn Iechyd GIG Cymru i drefnu cynhadledd a oedd yn para am wythnos gyfan ym mis Hydref 2020. Roedd y rhaglen yn cynnwys siaradwyr gwadd, trafodaethau gan banel o arbenigwyr a sesiynau hyfforddiant, yn ogystal ag astudiaethau achos penodol, sydd wedi’u cadw ar ein tudalen Wythnos Gwerth mewn Iechyd

Sut alla i gymryd rhan? 

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn awyddus i glywed gan bartneriaid mewn diwydiant sydd eisiau bod ar flaen y gad â Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth yng Nghymru. Gallwn gefnogi hyn drwy eich helpu i ddangos effaith atebion i’r rhanddeiliaid priodol a’ch grymuso i chwarae rhan weithredol wrth ddylanwadu ar iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol yng Nghymru. 

Ymunwch â’n Grŵp Diddordeb Arbennig (Diwydiant) Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth, lle gall eich arbenigedd a’ch dealltwriaeth chi helpu i ddylanwadu ar ddyfodol Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth a sicrhau bod Cymru’n aros ar flaen y gad. Cofrestrwch drwy gysylltu â hello@lshubwales.com 

I gael gwybod mwy am ofal iechyd sy'n seiliedig ar werth a'r GIG yng Nghymru, ewch i wefan rhaglen genedlaethol Gwerth mewn Iechyd GIG Cymru.

Dysgu mwy

Os ydych eisiau dysgu mwy am Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth gwrandewch ar ein pennod diweddaraf o Healthy Thinking, ein podlediad Saesneg. Ymunwch a Chris Martin wrth iddo siarad gyda Emma Clifton-Brown o Pfizer, Dafydd Loughran o Concentric Health a Victoria Bates am yr heriau a chyfleoedd yng Nghymru.