Yr Her 

Er mwyn cyflawni gwell gwerth, mae systemau iechyd a gofal yn ceisio gwella eu dealltwriaeth o ganlyniadau cleifion, lleihau amrywiad direswm a chynigion gwerth isel, ac ennill mwy o ymwybyddiaeth o gost ar draws system ofal.  Yn ymarferol, nid yw gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth yn gyfrifoldeb unrhyw randdeiliaid unigol, ond cyfrifoldeb yr holl randdeiliaid sydd ynghlwm â chyflawni iechyd a gofal.  O ganlyniad, mae’n rhaid i ddull amlddisgyblaethol sy’n cynnwys iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gwasanaethau caffael ddatblygu er mwyn gwireddu system gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth yn llwyddiannus. 

Y Cyfle 

Mae gan y sector gwyddorau bywyd swyddogaeth allweddol i lunio dulliau gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth sy’n cwrdd i’r un graddau ag anghenion y diwydiant a’r gwasanaethau iechyd a gofal, drwy weithio yn gydweithredol i ddeall anghenion y boblogaeth a chynorthwyo i sbarduno canlyniadau sy’n ystyrlon i gleifion. 

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru mewn lle perffaith i gyd-ddatblygu a chefnogi dulliau systematig sy’n meithrin ecosystem gwyddorau bywyd sy’n seiliedig ar werth sy’n atgyfnerthu modelau gofal sy’n cwrdd yn gyflym ag anghenion esblygol ein poblogaeth. 

Er mwyn creu fforwm ar gyfer gwella dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r heriau a ddaw yn sgil mabwysiadu egwyddorion gofal iechyd seiliedig ar werth yng Nghymru, gweithiodd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru mewn partneriaeth â Rhaglen Genedlaethol Gwerth mewn Iechyd GIG Cymru i ddarparu cynhadledd wythnos o hyd ym mis Hydref 2020.  Roedd y rhaglen yn cynnwys siaradwyr gwadd, trafodaethau panel arbenigol, sesiynau hyfforddi, yn ogystal ag astudiaethau achos penodol.

Os gwnaethoch chi golli unrhyw un o’r sesiynau neu os hoffech eu gwylio eto, cliciwch yma 👉 https://bit.ly/3mEMrFQ

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn awyddus clywed gan bartneriaid mewn diwydiant sydd â diddordeb mewn gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth.  Rydym yn dymuno datblygu gwell dealltwriaeth ynglŷn â sut y gallwn ni gefnogi’r sector gwyddorau bywyd i addasu a chyfrannu at gyflawni canlyniadau ar gyfer poblogaeth Cymru. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’n clwstwr gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth ac y byddech chi’n dymuno helpu i ffurfio ein grŵp/grwpiau diddordeb arbennig, cofrestrwch eich diddordeb yma neu anfonwch e-bost at hello@lshubwales.com os gwelwch yn dda. 

I gael gwybod mwy am ofal iechyd sy'n seiliedig ar werth a'r GIG yng Nghymru, ewch i wefan rhaglen genedlaethol Gwerth mewn Iechyd GIG Cymru.

Dysgu mwy

Os ydych eisiau dysgu mwy am Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth gwrandewch ar ein pennod diweddaraf o Healthy Thinking, ein podlediad Saesneg. Ymunwch a Chris Martin wrth iddo siarad gyda Emma Clifton-Brown o Pfizer, Dafydd Loughran o Concentric Health a Victoria Bates am yr heriau a chyfleoedd yng Nghymru.