Beth yw Cyflymu?

Mae Cyflymu yn gydweithrediad arloesol rhwng prifysgolion Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae’n helpu i drawsnewid syniadau arloesol yn dechnoleg, cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer y sector iechyd a gofal, yn gyflym.

Pam mynd ati i greu Cyflymu?

Cafodd rhaglen Cyflymu ei sefydlu i helpu mentrau yng Nghymru i drosi eu syniadau arloesol yn ddatrysiadau a all gael eu mabwysiadu gan iechyd a gofal. Mae’r sector gwyddorau bywyd yn un mawr yng Nghymru, sy’n cyflogi tua 11,000 o bobl mewn dros 350 o gwmnïau, ac maent yn cyfrannu tua £2bn at economi Cymru bob blwyddyn; i wlad fechan, mae gan Gymru lawer o arloesi i’w gynnig.

Mae ein partneriaid yn cydnabod y byddant drwy gefnogi diwydiant gwyddorau bywyd Cymru i wthio a datblygiadau hyn y byddwn yn gallu ei gyflwyno i’r GIG – lle mae’r angen amdano fwyaf – a dechrau gwneud gwahaniaeth pendant.

Pwy all weithio â Chyflymu?

Rydym yn gweithio â mentrau o bob math a maint sy’n datblygu cynnyrch gofal iechyd arloesol a fydd yn helpu cleifion, yn gwella GIG Cymru, ac yn hybu economi Cymru. Mae’r rhaglen yn un hyblyg, a gall academyddion, partneriaid mewn diwydiant, neu glinigwyr gyflwyno ceisiadau. Nid oes mwyafswm na lleiafswm o ran maint prosiectau.

Os hoffech chi weithio â Chyflymu, bydd yn rhaid i chi gydymffurfio â sawl maen prawf:

 • Rhaid i fenter fod yn gysylltiedig â’ch prosiect – efallai mai chi yw’r fenter, neu eich bod yn gorff llywodraethol neu brifysgol sy’n cydweithio ag un.
 • Rhaid i’ch datblygiad ymwneud ag ymchwil, gan ganolbwyntio ar iechyd a gofal. Gallai fod yn dechnoleg, cynnyrch, proses neu wasanaeth newydd – o ddiagnosteg a dyfeisiadau meddygol, i gyfarpar therapiwtig neu dechnolegau galluogi, appiau, ac algorithmau.
 • Rhaid bod menter Gymreig yn gysylltiedig â’r prosiect – efallai mai chi yw’r fenter, neu eich bod yn gorff llywodraethol neu brifysgol sy’n cydweithio ag un. Os nad ydych yn gweithio â menter Gymreig yn barod, gallech ystyried creu un newydd, neu agor swyddfeydd yng Nghymru. Dylai effaith y datblygiad ar economi Cymru fod yn eglur – mi all hynny olygu creu swyddi newydd, cyflwyno cynnyrch newydd, neu greu ffyrdd newydd o weithio
 • Rhaid i’r gwaith y byddwn yn ei wneud gyda’n gilydd fod yn gydweithrediad gwirioneddol. Mae hyn yn golygu y byddwn yn disgwyl cyfraniad gennych – gall hynny fod ar ffurf arian, cyfarpar, gwybodaeth neu adnoddau dynol – a fydd yn cyfateb i’n cyfraniad ni.

Pwy sy’n gysylltiedig â Chyflymu?

Mae Cyflymu yn bartneriaeth rhwng pedwar sefydliad, gyda phob un â’i arbenigeddau unigryw. Gall ein partneriaid eich helpu i fynd i’r afael ag ystod eang o heriau ymchwil a datblygu.

 • Mae gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru rôl oruchwylio strategol. Mae ganddo wybodaeth eang am heriau ac anghenion y gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru ac mae’n cynnig cysylltiadau â’r ecosystem gwyddorau bywyd ehangach yng Nghymru.
 • Cyflymydd Arloesedd Clinigol Prifysgol Caerdydd – wedi’i leoli gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae gan CIA lawer o gysylltiadau yn yr ysbyty, â meddygon, cleifion ac ymchwilwyr clinigol. Gall helpu arloeswyr i gael mynediad at, ac i weithio â’r adnoddau hyn.
 • Mae gan Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – lawer o adnoddau mewn dylunio cynnyrch a phrofiad a barn defnyddwyr, gan gynnwys technoleg gynorthwyol, dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, a dadansoddiad seicolegol.
 • Mae gan Ganolfan Technoleg Iechyd Prifysgol Abertawe – gyfleusterau labordy wlyb, o fioleg celloedd i nanodechnoleg, yn ogystal â gwyddonydd data, a chysylltiadau cryf ym mhob rhan o ecosystem ymchwilwyr Prifysgol Abertawe.
   

A oes arian ar gael/a all Cyflymu ariannu fy mhrosiect?

Nid yw Cyflymu yn cynnig arian na grantiau. Yn hytrach, mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais ar helpu ymchwil gydweithredol, datblygu, ac arloesi, gyda chymorth tîm o gydweithwyr arbenigol.

Mae Cyflymu yn cynnig mynediad at arbenigedd academaidd, dealltwriaeth drylwyr o ecosystem gwyddorau bywyd, a’r cyfleusterau diweddaraf sydd eu hangen ar arloeswyr ac entrepreneuriaid i roi ei syniadau ar waith.

Sut all Cyflymu fy helpu i?

Mae gan ein pedwar sefydliad partner ddyfnder ac ehangder yn eu harbenigedd a all eich helpu i ddatblygu eich syniad. Byddwn yn eich helpu yn y ffordd a fydd fwyaf addas i chi, ac rydym yn gweithredu mewn ffordd hyblyg. Gallwch elwa ar:

 • Help i ganfod cyfle i gydweithio ar Ymchwil a Datblygu – gyda phartner diwydiannol, academaidd neu glinigol
 • Adnoddau Dynol – cyfle i weithio ag arbenigwyr ar gwmpasu prosiectau a throsglwyddo technoleg, ymchwil a datblygu, profiad defnyddwyr, dylunio cynnyrch, ac ymgysylltu clinigol
 • Mewnbwn clinigol – gweithio â GIG Cymru i wella eich ymchwil a datblygu
 • Cyngor ac arweiniad – mynediad at dîm amlddisgyblaethol o arbenigwyr mewn ystod o feysydd
 • Mynediad – at Brifysgolion mwyaf blaenllaw Cymru, Byrddau Iechyd Prifysgol ac Ymddiriedolaethau Iechyd, cleifion, cyfleusterau, personél a chysylltiadau ehangach yn y sector gwyddorau bywyd
 • Help i lywio’ch ffordd drwy ecosystem cymorth gwyddorau bywyd.
   

Sut wyf yn gwneud cais i Gyflymu?

Brysbennu: Y cam cyntaf wrth wneud cais i Gyflymu yw cysylltu â ni drwy e-bost yn accelerate@lshubwales.com. Byddwn wedyn yn trefnu i gael sgwrs â chi wyneb yn wyneb neu dros y ffôn i ddeall a yw Cyflymu yn addas i chi. Yn ystod y sgwrs gychwynnol hon, byddwch yn barod i siarad am y canlynol:

 • Eich syniad a’r broblem rydych yn ceisio’i datrys
 • Yr heriau rydych yn eu profi wrth geisio datblygu’r syniad
 • Trosolwg o’ch cynnydd hyd yma.

Cam 1: Os yw Cyflymu yn addas ar eich cyfer chi, byddwn yn gweithio â chi i weld sut y gallwn eich helpu i ddatblygu eich syniad a pha bartner (neu bartneriaid) sydd yn y sefyllfa orau i’ch helpu. Yn ystod y cam hwn byddwn yn gweithio â chi i baratoi Dogfen Gwmpasu ar gyfer eich prosiect a fydd yn cael ei hadolygu gan ein tîm amlddisgyblaethol a fydd yn gwneud argymhellion ac awgrymiadau i gryfhau’r prosiect.

Cam 2: Yn dilyn yr adolygiad hwn, byddwn yn gweithio â chi i ddatblygu Cynllun Prosiect a fydd yn cael ei adolygu gan Grŵp Rheoli Cyflymu cyn ei gymeradwyo.

Byddwn yn cydweithio’n glos â chi drwy gydol y broses, yn cynllunio eich prosiect/cydweithrediad i gynyddu’r buddiannau clinigol ac economaidd, a byddwn wrth law bob amser os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Am ba hyd fydd Cyflymu yn rhedeg?

Ar hyn o bryd mae rhaglen Cyflymu wedi’i hariannu tan fis Mawrth 2021.

Sut mae Cymru’n elwa ar Gyflymu?

Drwy gydweithio â Chyflymu, gall clinigwyr, diwydiant a’r byd academaidd weithio â’i gilydd i fynd i’r afael â heriau iechyd ac i greu cyfleoedd i’w datrys, drwy arloesi. Ein nod yn y pen draw yw cael effaith economaidd bositif yng Nghymru.

Mae Cyflymu yn galluogi arloeswyr i brofi, i ailadrodd a mireinio datrysiadau hyfyw mewn ffordd hyblyg – mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn – gan weithio ochr yn ochr â chlinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol i sicrhau’r siawns gorau o lwyddo. Mae’r rhaglen yn ‘ddrws ffrynt’ Cymru gyfan ar gyfer arloesi ac ymgysylltu. Mae’n datblygu syniadau byd go iawn i greu datrysiadau arloesol, eiddo deallusol newydd, a swyddi newydd, yn ogystal â denu buddsoddiad preifat.

Mae Cyflymu yn defnyddio arloesi mewn ffordd glyfar: cyflymu gwelliant iechyd a chyfoeth Cymru - yn awr ac yn y dyfodol.

A allaf i weithio â mwy nag un partner Cyflymu?

Gallwch. Mae llawer o brosiectau sy’n dod drwy’r rhaglen yn cynnwys mwy nag un o’n partneriaid.

Ar faint o brosiectau allaf i weithio arnynt â Chyflymu?

Nid oes cyfyngiad technegol ar faint o brosiectau y gallwch weithio arnynt gyda Chyflymu – ond bydd yn rhaid i chi gysylltu â’n Tîm Arloesi i weld sut y gallwn gydweithio i fynd i’r afael â phroblemau clinigol neu ofal iechyd drwy eich syniadau.

Nid wyf wedi fy lleoli yng Nghymru ar hyn o bryd, a allaf i weithio â Chyflymu?

I weithio â Chyflymu, rhaid bod gan eich prosiect effaith bositif bendant ar economi Cymru a / neu wasanaethau Iechyd Cymru. Os hoffech chi weithio â Chyflymu, bydd yn rhaid i chi agor pencadlys yng Nghymru – creu swyddi, cynnig buddsoddiad a dangos ymrwymiad parhaol i hybu economi Cymru. 

Rwyf eisoes yn cydweithio â Chaerdydd/ Abertawe/Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – a wyf i’n gymwys i gael fy ystyried gan Gyflymu?

Mi allwch fod yn gymwys. Gadewch i’n Rheolwyr Arloesi wybod am unrhyw gyllid neu gydweithrediad cyfredol rydych yn rhan ohono, gan fod modd i brosiectau ategu ei gilydd yn hwylus. Mae hyn yn wir am unrhyw gyllid neu gydweithrediad rydych yn rhan ohono – nid yn unig y rhai hynny sydd â phartneriaeth â Chyflymu.

Beth yw uchafswm y cyllid sydd ar gael drwy Gyflymu?

Nid oes ‘uchafswm’ i’r cymorth y gallwch ei gael drwy Gyflymu, ond gwneir y penderfyniadau ar gydweithrediadau gwirioneddol yn ôl faint mae’r ddwy ochr yn ei gyfrannu – a’r canlyniad y byddwn yn ei ddisgwyl gan eich prosiect.

Rydym yn brosiect sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan ERDF, felly mae’n hanfodol bod unrhyw brosiect rydym yn ei gefnogi’n gallu dangos canlyniadau pendant, gwerthfawr, yn ogystal ag effaith dymor hir. Gallwch drafod hyn â’n tîm Arloesi.

A all Cyflymu fy helpu ag ymchwil i’r farchnad ar gyfer fy syniad / cyngor ar Eiddo Deallusol / datblygu cynigion?

Nid ydym yn arbenigwyr ar ymchwil i’r farchnad, ac nid ydym yn cynnig cyngor ar Eiddo Deallusol nac ar ddatblygu cynigion. Ond mae gennym ddigonedd o gysylltiadau a all eich cyfeirio at y bobl iawn a all eich helpu.

Rwyf yn gweithio gyda’r GIG ac mae gen i syniad ar gyfer prosiect, ond wn i ddim sut mae dod o hyd i gwmni a all fy helpu i’w ddatblygu. A ddylwn i gysylltu â Chyflymu?

Dylech. Efallai y gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â menter sydd â datrysiad arloesol i’r her rydych yn ei hwynebu, neu a all roi cyngor am rywun sy’n gweithio ar brosiect tebyg yn barod. Cysylltwch, ac mi wnawn eich gorau.