ON Helix

5 Gorffennaf - 6 Gorffennaf 2021, Ar-lein

Cynhadledd flaengar ar gyfer One Nucleus. Dod â’u rhwydwaith at ei gilydd i gyflwyno a thrafod y prif dueddiadau arloesi a thechnoleg ym maes ymchwil a datblygu ym maes gofal iechyd.

Meysydd Effaith:  Arloesi ym maes Gofal Iechyd, Darganfod Meddyginiaethau

Archebwch eich lle ON Helix

Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gerontoleg Prydain

7 Gorffennaf – 9 Gorffennaf 2021, Ar-lein

Trefnwyd gan dîm Prifysgol Caerhirfryn, thema’r gynhadledd yw ‘Ageing past, present and future: Innovation and change’. Cymdeithas Gerontoleg Prydain yw’r prif fforwm ar gyfer hyrwyddo ymchwil a gwybodaeth gerontolegol ar draws y Deyrnas Unedig. Nod y gynhadledd yw darparu rhwydwaith ysgogol, amrywiol a difyr o academyddion, myfyrwyr, ymchwilwyr, llunwyr polisïau ac ymarferwyr. Y nod cyffredin yw datblygu ymchwil, addysg, theori ac ymarfer georontolegol er mwyn sicrhau gwell ansawdd bywyd i bawb.

Ffocws: Heneiddio’n Iach

Archebwch eich lle Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gerontoleg Prydain

Cynhadledd Fyd-eang HIMSS

9 Awst – 13 Awst 2021, Las Vegas, Nevada, UDA

Cynhadledd ac Arddangosfa Iechyd Byd-eang HIMSS yw digwyddiad technoleg a gwybodaeth iechyd y flwyddyn. Bydd gweithwyr proffesiynol o bob cwr o’r ecosystem iechyd fyd-eang yn cysylltu ar gyfer addysg, arloesi a chydweithredu. Ers bron i 60 mlynedd, mae aelodau HIMSS a gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd—o CIOs ac uwch swyddogion gweithredol i ddarparwyr a thalwyr i ymgynghorwyr ac entrepreneuriaid TG—wedi bod yng nghynhadledd a sioe fasnach fwyaf dylanwadol y diwydiant.

Ffocws: Iechyd Digidol

Archebwch eich lle Cynhadledd Fyd-eang HIMSS

Cynhadledd Fforwm Ewrop ar gyfer Gofal Sylfaenol

5 Medi – 7 Medi 2021, Bergen, Norwy

Mae cymdeithas EFPC wedi cyhoeddi ei chynhadledd flynyddol ar gyfer 2021 gan ganolbwyntio ar ddyfodol gofal sylfaenol a gofal hirdymor. Profwyd bod y naill a’r llall yn hanfodol wrth feddwl am ddarparu ansawdd bywyd a blynyddoedd bywyd iach yn hytrach na byw’n hirach. O fewn y ffiniau sy’n newid ar hyn o bryd, a gyda’r argyfwng COVID yn arwain at newidiadau, mae angen i ni ailfeddwl am ein polisïau a gwella arferion. Drwy ddefnyddio dychymyg, gallwn archwilio gwahanol safbwyntiau. Ers nifer o flynyddoedd mae chwilio am ddulliau gwahanol wedi ein harwain at dechnegau newydd difyr mewn darparu gofal fel defnyddio celf, chwaraeon neu goginio. Mae’r un peth yn ddilys pan fyddwn yn ceisio dysgu neu ddarbwyllo cydweithwyr am y gwahanol ffyrdd gallant ddarparu gofal ar gyfer cleifion. Mae dull un-cyfeiriad yn gyfyngedig iawn ac ni fydd yn arwain at yr un effaith â defnyddio nifer o ddulliau gwahanol.

Ffocws: Gofal Sylfaenol, Heneiddio’n Iach, Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth

Archebwch eich lle Cynhadledd Fforwm Ewrop ar gyfer Gofal Sylfaenol

Naidex Expo

15 Medi - 16 Medi 2021, Birmingham, y DU

Naidex yw’r digwyddiad sydd wedi ennill ei blwyf fwyaf yn Ewrop ar gyfer y gymuned byw’n annibynnol, ac mae’n cynnwys cyflenwyr o’r radd flaenaf, seminarau ysbrydoledig, nodweddion rhyngweithiol a llawer mwy.

Meysydd Effaith:   Heneiddio’n Iach

Archebwch eich lle Naidex Expo

Life Sciences Baltics

20 Medi – 24 Medi 2021, Ar-lein

Life Sciences Baltics yw’r unig fforwm rhyngwladol yn y Baltig ar gyfer arbenigwyr biotechnoleg, fferyllol a dyfeisiau meddygol o'r radd flaenaf o bob cwr o'r byd. Mae’n rhoi cyfle unigryw i archwilio gorwelion newydd partneriaethau, cyfnewid syniadau a cheisio symud ymlaen drwy rwydweithio. Mae’r fforwm yn lle gwych i droi cysylltiadau newydd yn brosiectau mawr, troi syniadau newydd yn gyfleoedd cyffrous, dyma’r fforwm i roi pethau ar waith!

Ffocws: Meddygaeth bersonol – ATMPs

Archebwch eich lle Life Sciences Baltics

Cynhadledd Meddygaeth Fanwl y Byd

26 Ionawr – 28 Ionawr 2022, Ar-lein

Mae Cynhadledd Meddygaeth Fanwl y Byd yn Silicon Valley, UDA. Yn casglu ynghyd arweinwyr cydnabyddedig, y prif ymchwilwyr byd-eang a gweithwyr meddygaeth proffesiynol, yn ogystal ag arloeswyr ar draws y sectorau gofal iechyd a biotechnoleg. Mae’r Prif Feysydd a’r Arddangosfeydd (7 i gyd) yn darparu cymysgedd o safbwyntiau sydd wedi ennill eu plwyf a rhai sy’n dod i’r amlwg.

Archebwch eich lle yng Nghynhadledd Meddygaeth Fanwl y Byd heddiw.

 

Digwyddiadau'r Gorffennol

 

Yr Arddangosfa Genomeg

14 Mai 2021, Ar-lein

Mae'r Arddangosfa Genomeg yn ddigwyddiad sydd wedi'i gynllunio i arddangos maes genomeg, a'i botensial i wella gofal iechyd i bobl Cymru. Bydd rhywbeth i bawb sydd â digwyddiadau i'r cyhoedd, cleifion, ysgolion, colegau, gweithwyr iechyd proffesiynol ac ymchwilwyr. Bydd y rhai sy'n bresennol yn cael cyfle i fynychu sgyrsiau gan arbenigwyr, cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n archwilio byd genomeg, gweld stondinau gan arddangoswyr a chymryd rhan mewn llawer mwy o weithgareddau.

Ffocws: Therapiau Datblygiedig, Meddygaeth Fanwl. 

Archebwch eich lle yn Yr Arddangosfa Genomeg

Advanced Therapies – Ar-lein

19 Mai – 21 Mai 2021, Ar-lein

Yn disgrifio ei hun fel y digwyddiad Cynnyrch Meddyginiaethol Therapiwtig Uwch sy’n canolbwyntio ar fasnach mwyaf yn y byd. Mae Advanced Therapies 2021 yn casglu’r gymuned gwyddorau bywyd ynghyd i gwrdd, i wneud busnes ac i ddatrys yr heriau sy’n atal Cynnyrch Meddyginiaethol Therapiwtig Uwch rhag cyrraedd y farchnad ac achub bywyd cleifion.

Ffocws: Cynnyrch Meddyginiaethol Therapiwtig Uwch

Archebwch eich lle yn Advanced Therapies Ar-lein heddiw. 

Bio Integrates

20 Mai 2021, Ar-lein

Gan fynd i’r afael ag anghenion cwmnïau arloesol sy’n datblygu therapïau’r dyfodol, mae’r gynhadledd undydd hwn yn fforwm unigryw ar gyfer trafod y prif heriau sy’n effeithio ar y sector.

Ffocws: Iechyd a Gofal Cyffredinol, Meddygaeth Fanwl, Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth

Archebwch eich lle yn Bio Integrates!

Cyto Rhyngweithiol Ar-lein

7 Mehefin -10 Mehefin 2021, Ar-lein

Eleni bydd CYTO yn fforwm cwbl ryngweithiol ac ar-lein, lle bydd y gymuned cytometreg ryngwladol yn dod at ei gilydd i drafod cynnydd gwyddonol mewn mesur un gell. Pwrpas y cyfarfod pedwar diwrnod hwn yw rhannu’r ymdrechion sylweddol i ddatblygu ymchwil cytometreg i fynd i’r afael â heriau amgylcheddol ac iechyd byd-eang yn awr ac yn y dyfodol.

Archebwch eich lle Cyto Rhyngweithiol Ar-lein

DMEA – Connecting Digital Health

07 Mehefin – 11 Mehefin 2021

Yn disgrifio ei hun fel prif lwyfan Ewrop ar gyfer gofal iechyd digidol. Bydd DMEA 2021 yn darparu ymwelwyr masnach â rhaglen gynhwysfawr â’r meysydd ffocws cyngres, hyfforddiant a rhwydweithio ynghylch pob agwedd ar ofal iechyd digidol.

Ffocws: Digidol, Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg

Archebwch eich lle ar gyfer DMEA - Connection Digital Health.

Future Health Innovations: Cyfres Haf Wythnos Iechyd y DU

08 Mehefin – 10 Mehefin 2021, Ar-lein

Ymunwch â’r gynhadledd ar-lein ryngweithiol, fyd-eang hon lle byddwch yn ennill pwyntiau CPD a CME drwy’r seminarau addysgiadol, llawn gwybodaeth ac yn cwrdd, yn rhwydweithio ac yn gwneud busnes â gweithiwr iechyd proffesiynol o gyfforddusrwydd eich desg neu’ch dyfais glyfar.

Ffocws: Iechyd a Gofal Cyffredinol

Archebwch eich lle yn Future Health Innovations.

BIO Digital

10 Mehefin – 18 Mehefin 2021, Ar-lein

Cyflymu bio-chwyldro drwy bartneriaethau a chydweithio byd-eang, ac arweinyddiaeth agweddau. Mae BIO Digital yn disgrifio ei hun fel “digwyddiad addysg a phartneriaethau biotechnoleg ar-lein mwyaf y byd”, gan gynnull miloedd o arweinwyr ac arloeswyr biotechnoleg byd-eang.

Ffocws: Digidol, Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg

Archebwch eich lle yn BIO Digital

Cynhadledd Confed y GIG

15 Mehefin – 17 Mehefin 2021, Ar-lein

Cyfle i bob rhan o’r aelodaeth fyfyrio ar ddatblygiadau yn ystod y pandemig ac i edrych ar yr heriau a’r cyfleoedd sydd i ddod.

Ffocws: Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth

Archebwch eich lle ar gyfer Cynhadledd Confed y GIG heddiw.

BioTrinity

21 Mehefin -25 Mehefin 2021, Llundain, y DU ac Ar-lein    

Cynhadledd gwyddorau bywyd ar fiobartneru a buddsoddi sy’n ceisio taflu goleuni ar arloesi newydd yn y diwydiant gwyddorau bywyd ac ysbrydoli twf a chreu cyfleoedd i bawb sy’n mynychu. Bydd digwyddiad 2021 yn cael ei gyflwyno mewn fformat hybrid go iawn, a bydd yn darparu profiad rhyngweithio BYW di-dor i gynadleddwyr, sy’n cynnwys biotechnoleg gynnar a datblygol, cwmnïau technoleg feddygol ac iechyd digidol, gweithredwyr fferyllol mawr, buddsoddwyr gwyddorau bywyd a darparwyr gwasanaethau.

Archebwch eich lle BioTrinity

Wythnos Technoleg Cymru

21 – 25 Mehefin 2021, Ar-lein

Mae Wythnos Technoleg Cymru yn cyflwyno pum diwrnod o siaradwyr o safon fyd-eang, gweithdai, sesiynau ‘cynulleidfa gyda’ arbennig a mwy. Nod yr ŵyl yw dangos sut mae technoleg yn galluogi, yn gwella ac yn effeithio ar ein bywydau, i gyd o gysur eich cartref/swyddfa eich hun. Os ydych chi’n gweithio ym maes technoleg newydd neu’n datblygu technoleg newydd, yn awyddus i weld sut gall technoleg drawsnewid eich busnes neu ddim ond yn ‘chwilfrydig am dechnoleg’, mae Wythnos Technoleg Cymru yn cynnig rhywbeth i bawb drwy’r amrywiaeth eang o bynciau a fydd yn cael eu cyflwyno drwy gydol yr wythnos. O deithio yn y gofod i sicrhau buddsoddiad cychwynnol, cadwyn atal i ddatgarboneiddio, bydd Wythnos Technoleg Cymru yn arddangos hyd a lled arloesedd technoleg.

Ffocws: Digidol, Deallusrwydd Artiffisial  

Cofrestru ar gyfer Wythnos Technoleg Cymru 
 

Medtech Integrates

22 Mehefin 2021, Ar-lein

Mae MedTech Integrates yn rhoi sylw i anghenion y gymuned Technoleg Feddygol i oresgyn heriau er mwyn trawsnewid diagnosteg a dyfeisiau ym maes gofal iechyd.

Ffocws: Meddygaeth Fanwl, Cynnyrch Meddyginiaethol Therapiwtig Uwch

Archebwch eich lle yn Medtech Integrates.

Mae manylion y digwyddiadau'n gywir ar adeg cyhoeddi, ond gallant newid, yn enwedig yng ngoleuni pandemig parhaus Covid-19. Nid yw Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gyfrifol am gynnwys ar safleoedd allanol.