Gyda 35 mlynedd o brofiad yn y byd academaidd a gwasanaethau’r GIG, mae Andrew wedi cynorthwyo arloesi clinigol drwy amrywiaeth o nodweddion. Ar ôl cael PhD mewn carsinogenau a geneteg canser (Brunel), cymerodd gymrodoriaeth yng Ngholeg y Brenin yn Llundain i ymchwilio i ffactorau risg polygenig mewn clefydau awto-imiwn, yn enwedig clefyd Crohn, gan nodi mewnwelediad biolegol newydd ym maes achoseg afiechydon. Ar ôl 18 mlynedd mewn labordai ymchwil, ailhyfforddodd ac astudiodd ar gyfer Gradd Meistr mewn Cwnsela Genetig (Manceinion), ac yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n gweithio mewn gwasanaethau niwroseciatreg y GIG (Caerdydd), gan sicrhau profiadau amhrisiadwy o ofal cleifion.

Gweithiodd Andrew fel cwnselydd genetig ac ymchwilydd am 12 mlynedd, yn gyntaf ar gyfer Gwasanaeth Canser Teuluol Gorllewin Canolbarth Lloegr, gan arbenigo mewn syndromau canser y coluddyn. Drwy weithio gyda Thimau Amlddisgyblaethol llawfeddygol, histopatholeg a gwasanaethau sgrinio’r coluddyn, sefydlodd ei dîm lwybrau gofal rhanbarthol gwell i wella sgrinio, diagnosis a gwaith dilynol ar gyfer Syndrom Lynch a chleifion Polypedd Teuluol. Ymunodd Andrew â grŵp datblygu canllawiau NICE hefyd i gynhyrchu canllawiau cenedlaethol ar gyfer gofal canser y fron etifeddol, ar ôl gweithio fel adolygydd systematig ar gyfer NICE. Yn 2014, dychwelodd at brif faes ei frwdfrydedd dros ofal iechyd meddwl.

Mae’n gweithio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, ym maes cwnsela genetig seiciatryddol yng Nghanolfan MRC ar gyfer Genomeg Niwroseiciatrig, sy’n rhedeg tîm amlddisgyblaethol clinigol ar gyfer niwroseiciatrig, genomeg a gwasanaethau iechyd meddwl y GIG. Rhoddodd y tîm amlddisgyblaethol a’i gysylltiadau academaidd y sylfaen i sefydlu Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (Innovate- UK) gyda’r elusen Cerebra. Mae’r prosiect yn trosi tystiolaeth o ansawdd uchel ym maes genomeg a seiciatreg niwroddatblygiadol i wella gwybodaeth i deuluoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol, a gwell mynediad at wasanaethau i blant ag anhwylderau datblygiadol prin.