,
-
,

Llais Arloesi ym maes Iechyd

COFRESTRWCH YMA

Innovation Network Meeting - Winter Meeting

Hoffai’r Rhwydwaith Arloesi ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru eich gwahodd i’w gyfarfod rhithiol cyntaf yn 2021. Dros y 12 mis diwethaf, mae llawer o sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru wedi cysylltu â’u timau i ddeall yr heriau a’r atebion sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar eu gwasanaethau yn ystod cyfnod na welwyd ei debyg o’r blaen.

Ymunwch â ni i glywed gan arweinwyr arloesi ac ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol wrth iddynt rannu deilliannau dysgu'r darnau hyn o waith, gan roi sylw i bynciau fel blaenoriaethau ehangach yr her iechyd a gofal a sut gall arloesi helpu i fynd i’r afael â nhw.

DYSGU, RHANNU A LLUNIO

Agenda
14:00 –14:10 Croeso a Chyflwyniadau

Dee Lowry, Pennaeth Ymgysylltu – Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru 

14:10 – 14:20 Blaenoriaethau her Gofal Cymdeithasol Cymru
Lisa Trigg, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Ymchwil, Data a Gwybodaeth, Gofal Cymdeithasol Cymru

Yn ystod yr haf 2020, bu Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio’n agos gydag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Chynghrair James Lind i nodi’r deg maes ymchwil uchaf sy’n ymwneud â gofal a chymorth i bobl hŷn yng Nghymru. Drwy weithdai ac arolygon, bu’r tîm yn ymgysylltu â channoedd o bobl hŷn, eu gofalwyr ac ymarferwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru er mwyn deall y materion sy'n bwysig iddynt. Bydd Lisa’n rhoi trosolwg o’r broses, y deg maes blaenoriaeth a’r hyn sy’n digwydd nesaf.

14:20 – 14:30 Astudiaeth Arloesi COVID-19 GIG Cymru
Tom James, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arloesi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ym mis Ebrill 2020, dechreuodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan astudiaeth GIG Cymru gyfan a oedd yn gofyn am farn y staff ynghylch arferion newydd ac arloesol a oedd yn deillio o bandemig COVID-19. Cynhyrchwyd llawer iawn o dystiolaeth ansoddol, yn ogystal ag amrywiaeth o ffynonellau eraill. Mae adroddiad wrthi’n cael ei gynhyrchu i ddeall pa arferion newydd ac arloesol sydd wedi dod i’r amlwg o ganlyniad i COVID-19. Bydd yr adroddiad hwn yn dangos themâu ac astudiaethau achos llwyddiannus yn ogystal â chynhyrchu argymhellion a all alluogi a chynnal ffyrdd arloesol a thrawsnewidiol o weithio ar draws sefydliadau GIG Cymru.

14:30 – 14:40 Mapio’r holl weithgareddau ymchwil, arloesi a gwella ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ar draws ardaloedd byrddau partneriaeth rhanbarthol yng Nghymru
Tom Howson, Technolegydd Arloesi Cyflymu – Canolfan Technoleg Gofal Iechyd Prifysgol Abertawe
 
Mae Hybiau Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella yn cael eu sefydlu ledled Cymru ar hyn o bryd yn dilyn cynlluniau a nodir gan Lywodraeth Cymru yn ei strategaeth hirdymor ‘Cymru Iachach’. Er mwyn llywio dulliau newydd yr Hybiau, mae Canolfan Technoleg Iechyd Prifysgol Abertawe, fel rhan o raglen ehangach Cyflymu, yn cynnal ymchwil sy’n ceisio mapio’r holl weithgareddau Ymchwil, Arloesi a Gwella sy’n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol ar draws pob ardal bwrdd partneriaeth rhanbarthol yng Nghymru. Bydd deilliannau’r gweithgarwch hwn yn rhoi dadansoddiad cynhwysfawr o weithgareddau'r Hybiau o ran iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru ac yn cynnig mwy o dryloywder mewn perthynas â thirwedd genedlaethol yr Hybiau. Bydd yr adroddiad hefyd yn nodi’r ddau faes o gryfder a chyfle rhanbarthol, ochr yn ochr â’r hyn all rwystro neu alluogi cynnydd yn y dyfodol.

14:40 – 14:50 Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Arolwg Arloesi COVID
Dr Danielle Sapsford, Rheolwr Hwb Ymchwil, Arloesi a Gwella, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bydd Dr Sapsford yn rhannu gwerthusiad Bwrdd Iechyd Addysgu Powys o’r hyn maent wedi’i ddysgu o’r arolwg COVID, sydd wedi rhoi cipolwg ar farn y gweithlu am rôl arloesi, yn ystod camau cynnar pandemig COVID yn ogystal ag arferion y bwrdd iechyd yn y dyfodol.

14:50 – 15:10 Cwestiynau ac Atebion i gyflwynwyr

15:10 – 15:25 Ffurf y Rhwydwaith Arloesi yn y dyfodol

15:25 – 15:30 Diwedd y cyfarfod

COFRESTRWCH YMA