,
-
,
Cornerstone, Charles St, Cardiff CF10 2SF

Ymunwch â ni ar gyfer ail ddigwyddiad Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yng nghyfres HWB SBARC.

Mae poblogaethau ledled y byd yn heneiddio gan fod y disgwyliad oes wedi codi ac mae cwymp yn nifer y babandod sy’n cael eu geni.

Wrth i boblogaeth y DU heneiddio, mae pwysau cynyddol ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae disgwyl i nifer y bobl 50+ oed sy’n byw yng Nghymru, sy’n 800,000 a mwy ar hyn o bryd, godi i 1 filiwn+ yn yr 20 mlynedd nesaf. Felly mae'r agenda heneiddio’n iach yn bwysicach nawr nag erioed.

Cliciwch yma i fynychu

Hub Sparks

Gwybodaeth am HWB SBARC

Mae HWB SBARC yn gyfres o ddigwyddiadau â’r nod o ddod â phobl ynghyd o academia, y trydydd sector, diwydiant ac iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithio ym maes heneiddio’n iach er mwyn deall y problemau sy’n wynebu pobl hŷn a’u hanghenion iechyd a gofal cymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol.

Siaradwyr: Yn ystod y gweithdy hwn, byddwn yn clywed gan Dr Joanne Hudson (Athro Cyswllt, Gwyddoniaeth Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe) ar yr heriau o hyrwyddo gweithgaredd corfforol gydag oedolion hŷn; sut a pham y gallwn eu datrys. Bydd myfyrwyr PhD, Rachel Knight a Taylor Waters yn ymuno â hi.

Mae HWB SBARC yn gyfres o ddigwyddiadau sy’n meithrin darganfyddiadau amlddisgyblaethol yn gysylltiedig â’r prif heriau sy’n wynebu ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yn dod â phobl o fyd academia, iechyd a gofal cymdeithasol, y trydydd sector a diwydiant at ei gilydd i drafod cwestiynau allweddol ac archwilio syniadau a strategaethau. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys gweithdai cyfranogol gyda chyfleoedd i leisio barn a rhannu gwybodaeth am atebion arloesol, gwasanaethau a chynnyrch a allai fynd i’r afael â’r heriau hyn. Bydd HWB SBARC yn canolbwyntio ar feysydd fel heneiddio’n iach, deallusrwydd artiffisial a data, meddygaeth fanwl, a dod â gofal yn nes at y cartref.

Mae’r gyfres gyntaf o weithdai yn canolbwyntio ar heneiddio’n iach; cymryd agwedd ecolegol tuag at iechyd yn nes ymlaen mewn bywyd i ddeall yr amgylchedd lle mae pobl hŷn yn byw, yn gweithio ac yn chwarae, sy’n edrych ar y canlynol: Cymunedau oed-gyfeillgar; unigrwydd a theimlo’n ynysig, gweithgarwch corfforol, cymorth dementia, atal codymau, anghydraddoldebau iechyd a chyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth.

Os ydym am wireddu uchelgais Llywodraeth y DU i bobl ‘ychwanegu pum mlynedd arall o fywyd iach ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain erbyn 2035, yn ogystal â chau’r bwlch rhwng profiad y cyfoethocaf a’r tlotaf’, mae’n rhaid i ni ystyried penderfynyddion ehangach iechyd, fel gwaith, cartrefi, amgylchedd adeiledig a chysylltiadau cymdeithasol ynghyd â datblygiadau iechyd a gofal.

Cliciwch yma i fynychu