-

DIGWYDDIAD YN Y GORFFENNOL

Fel rhan o’n gwaith i helpu’r sector iechyd a gofal cymdeithasol i ymateb i Covid-19, cynhaliodd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru y digwyddiad ar-lein yma am Gyfarpar Diogelu Personol mewn partneriaeth â Chydwasanaethau.

Providing PPE and Getting It Right

Pwrpas y digwyddiad oedd egluro’n glir beth yw Cyfarpar Diogelu Personol cywir er mwyn helpu’r staff rheng flaen sy’n gweithio gyda’r rheini sydd wedi’u heintio â Covid-19. Yn y digwyddiad, roedd personél allweddol yn amlinellu’r manylebau a’r rheoliadau sydd angen eu bodloni er mwyn gweithgynhyrchu, caffael a defnyddio’r cyfarpar diogelu personol.

Cafodd y digwyddiad ei gadeirio gan Chris Martin, sef Is-gadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, ac roedd gwesteion o Gonffederasiwn GIG Cymru, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru a Labordy Profi Deunyddiau Llawfeddygol. Yn ychwanegol i hyn, cafodd Lorenzo Angelucci o Transcend Packaging ei wahodd i rannu ei brofiad o fynd trwy’r prosesau caffael a dilysu angenrheidiol er mwyn cael ei ardystio i gyflenwi i’r GIG.

Cafodd cynrychiolwyr eu gwahodd i gymryd rhan drwy gyflwyno eu cwestiynau wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiad. Roedd y cwestiynau’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau fel niferoedd cyfarpar diogelu personol, y broses ardystio a’r broses caffael, gan gynnwys y rôl brysbennu a ddarperir gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Roedd arbenigwyr yn gallu ateb yr amrywiaeth o gwestiynau am ofynion rheoleiddiol y DU ar gyfer caffael a rhoi eitemau Cyfarpar Diogelu Personol i weithwyr ar y rheng flaen. Rhoddodd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru grynodeb o ba gyfarpar diogelu personol sydd ei angen ar weithwyr yn y rheng flaen ar hyn o bryd, ynghyd â faint o gyfarpar sydd eisoes wedi’i ddosbarthu i staff iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Siaradodd Lorenzo Angelucci am daith ei gwmni i fodloni â'r gofynion, o’i ymholiad cyntaf hyd at gyflenwi’r cyfarpar.

Os hoffech ragor o wybodaeth o'r digwyddiad, dylech wrando ar rifyn diweddaraf ein podlediadau Syniadau Iach sy’n adrodd ar y digwyddiad.