Sefydlu Cymru fel cyrchfan ar gyfer y gwyddorau bywyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r dasg i ni gyflymu datblygiad economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd. Mae hyn yn cynnwys datblygu dulliau i nodi a hyrwyddo cyfleoedd gwthio a thynnu arloesol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Credwn nad yw iechyd a llesiant economaidd yn annibynnol ar ei gilydd ac mae ein blaenoriaethau’n cynnwys creu’r seiliau i gefnogi ymgysylltiad â’r diwydiant er mwyn ysgogi arloesedd, digideiddio ac ymchwil a datblygiad er budd cleifion a dinasyddion Cymru. Mae’r blaenoriaethau hyn yn cyd-fynd â Chynllun Gweithredu Economaidd Cymru a byddant yn cyflawni buddion economaidd a chymdeithasol.

"Mae’r diwydiant gwyddorau bywyd yn cynrychioli un o'r sectorau economaidd cryfaf yn y DU."

Yr Athro Syr John Bell, Athro Brenhinol Meddygaeth ym Mhrifysgol Rhydychen a Chadeirydd y Swyddfa Cydlynu Strategol Ymchwil Iechyd

Mae Cymru eisoes yn gartref i rai o gwmnïau mwyaf blaenllaw'r byd yn y diwydiant gwyddorau bywyd. Yn ogystal â chefnogaeth gan y Llywodraeth, mae’r cwmnïau hyn yn cael eu denu i Gymru gan safon y gweithlu, cysylltiadau â phrifysgolion da a lefelau cynhyrchiant uwch. Mae’r diwydiant gwyddorau bywyd yng Nghymru yn cyflogi 11,000 o bobl mewn swyddi o safon uchel gyda chyflogau da ar hyd a lled y wlad, ac mae’n allforio gwerth tua £980 miliwn.

Rhaglen ymgysylltu â'r diwydiant

Un o’n rolau allweddol yw dod â diwydiant a’r GIG at ei gilydd, er mwyn helpu i nodi angen a chyflymu’r broses datblygu a chaffael er budd pob parti, ac yn arbennig er budd cleifion.

Rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda diwydiant, y byd academaidd a’r gwasanaeth iechyd i oresgyn y problemau cyfathrebu gwael a datblygu model cynhyrchiant ar gyfer ymgysylltu â byd busnes.

I wybod mwy am ein Rhaglen Ymgysylltu â Diwydiant, cysylltwch â hello@lshubwales.com

Rhaglen Datblygu Cynigion

Mae ein Tîm Datblygu Cynigion yn dod â rhanddeiliaid sydd ag amcanion cyffredin at ei gilydd a’u galluogi i weithio tuag at nodau penodol. Mae’r Tîm yn helpu i sefydlu a llunio cylch gorchwyl ac yn llywio gweithgareddau cydgysylltu, gan gynnwys nodi polisïau, ymchwil neu nodau busnes a dod â darpar bartneriaid at ei gilydd.

Mae’r Rhaglen Datblygu Cynigion yn nodi cyfleoedd cyllido yn y sector cyhoeddus a phreifat. Mae’n cydlynu Grwpiau Diddordeb Arbennig sydd wedi’u halinio i’r cyfleoedd hyn ac yn llywio’r broses o gyflwyno cynigion i sefydliadau megis Innovate UK a BEIS ymysg eraill.

Mae’r rhaglen datblygu cynigion yn ein galluogi i weithio’n uniongyrchol gyda busnesau o bob maint i’w helpu i gyflawni buddsoddiad. Un enghraifft o’n gwaith yw’r Grŵp Diddordeb Arbennig Celloedd a Genynnau, a gefnogodd gonsortiwm iechyd , a dderbyniodd £7.3 miliwn o gyllid gan Lywodraeth y DU. Bydd y cyllid hwn yn helpu i sefydlu Canolfan Triniaeth Therapi Uwch Canolbarth Lloegr a Chymru (MW-ATTC), a fydd yn hwyluso’r gwaith o fabwysiadu therapïau celloedd a genynnau trawsnewidiol yn y DU.

I wybod mwy am ein Rhaglen Datblygu Cynigion, cysylltwch ag andrew.sutherland@lshubwales.com

Gofod hybu busnes

Rydym yn darparu amrediad eang o gyfleoedd hybu busnes. O ddod ag angylion busnes a busnesau newydd at ei gilydd, i ddarparu desgiau a gofod ystafelloedd cyfarfod ar gyfer mentrau newydd, mae ein ffocws ar helpu busnesau arloesol i egino a thyfu.

Mae’r ymrwymiad hwn wedi’i adlewyrchu, yn llythrennol, ar waliau ein swyddfeydd ym Mae Caerdydd lle mae’r mwsogl a’r llechi yn hyrwyddo ac yn dathlu adnoddau a diwydiannau Cymru.

I wybod mwy am ein Gofod Hybu Busnes, cysylltwch â hello@lshubwales.com