Gwybodaeth am y rôl

Rydym yn chwilio am rywun eithriadol i ymuno â'n tîm fel Pennaeth Mabwysiadu Arloesi -Digidol a Deallusrwydd Artiffisial sy'n rhannu ein gwerthoedd ynghylch tegwch, urddas a pharch, a gall weithio gyda ni i adeiladu ar ein llwyddiannau a sicrhau bod ein gweledigaeth uchelgeisiol yn cael ei wireddu.

Fel aelod allweddol o dîm Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, bydd y Pennaeth Mabwysiadu Arloesi -Digidol a Deallusrwydd Artiffisial yn arwain y tîm i gyflawni'r rhaglen Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, cydweithrediad rhwng Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) a ariennir drwy Raglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg Llywodraeth Cymru ac yn meithrin cysylltiad â NWIS, gofal cymdeithasol a thimau arbenigol ar draws GIG Cymru i lunio a chyflawni rhaglen waith i gefnogi anghenion y sector, gan ganolbwyntio ar wella'r gwaith o gasglu data, cefnogi diagnosteg gynnar, a gweithdrefn lawfeddygol. Lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn.

Buddiannau

  • Amgylchedd gwaith a thîm gwych
  • Gwyliau hael – 30 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
  • Wythnos 37.5 awr ar gyfer holl aelodau amser llawn y tîm
  • Rhaglen Cymorth i Weithwyr a gofal llygaid
  • Parcio car (yn ôl disgresiwn)
  • Oriau Hyblyg
  • Pensiwn

Sut mae gwneud cais

I wneud cais, anfonwch CV cynhwysfawr gyda’ch cymwysterau addysgol a phroffesiynol, eich hanes cyflogaeth llawn a’ch cyflog ar hyn o bryd, ynghyd â datganiad ategol.

Dylai’r datganiad ategol gael ei gyflwyno mewn dogfen ar wahan a ni ddylai fod yn fwy na dwy ochr A4.

Dylech ddarparu tystiolaeth yn eich datganiad am eich addasrwydd yn erbyn y meini prawf ym Manyleb y Person a dylech egluro pam mae gennych chi ddiddordeb yn y swydd, a ble gwelsoch chi’r hysbyseb swydd.

Dylid cyflwyno ceisiadau i’r cyfeiriad canlynol: careers@LShubwales.com.

  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 12:00, dydd Llun 31 Awst 2020
  • Dyddiad asesu: Dydd Iau 17 Medi 2020

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd edrychwch ar y disgrifiad swydd llawn isod:

Nodwch nad ydym yn bwriadu ymgysylltu ag unrhyw asiantaethau ynghylch yr ymgyrch recriwtio hon.