Prif bwrpas y swydd

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn sbarduno newid systematig a thrawsnewidiol yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn creu dyfodol gwell i bobl Cymru. Ein rôl yw ysbrydoli arloesi a chydweithio rhwng diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol, a sefydliadau ymchwil er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl a theuluoedd ym mhob cwr o'r wlad.

I sbarduno newid, rydyn ni’n gweithio gyda GIG Cymru er mwyn deall problemau a nodi sut gall arloesi helpu i ddarparu gwell gofal. Rydyn ni’n helpu busnesau i greu atebion o ran iechyd a gofal cymdeithasol.   Rydyn ni’n creu cysylltiadau sy’n galluogi pobl a sefydliadau i weithio mewn partneriaeth.

Ein cenhadaeth yw cyflymu’r broses o ddatblygu a defnyddio atebion arloesol i sicrhau gwell iechyd a lles. Ein gweledigaeth yw sicrhau mai Cymru yw’r lle ar gyfer dewis ac arloesi yn y maes iechyd, gofal a lles.

Gan adrodd i’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, bydd yr Uwch Swyddog Ymchwil yn arwain y gwaith o ddatblygu a chyflwyno papur meddwl ar rôl arloesi yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru ac yn ystyried meysydd a phynciau eraill ar gyfer papurau meddwl yn y dyfodol.

Bydd deiliad y swydd yn:

  • Arwain yr ymchwil ar gyfer datblygu papur meddwl ar rôl arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
  • Cynnull a rhedeg uwch grŵp golygyddol a fydd yn cyfrannu at gynnwys a datblygiad y gwaith.
  • Rheoli awdur dan gontract i weithio ar gamau’r papur hyd at gyflwyno’r drafft terfynol yn barod i’w gyhoeddi.
  • Arwain y gwaith o gynllunio rhaglen o weithgareddau ar gyfer rhannu ac ymgorffori’r argymhellion a amlinellir yn y papur gyda chynulleidfaoedd allweddol.

Byddai’r rôl yn addas i unigolyn sydd â phrofiad uwch o’r GIG yng Nghymru a gwerthfawrogiad o gymhlethdodau newid ar raddfa fawr a mabwysiadu dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau. Byddai angen i’r unigolyn fod â rhwydwaith perthnasol i gefnogi’r gwaith, yn ogystal â chefndir mewn ymchwil academaidd a dylunio a darparu papurau meddwl ar gyfer cynulleidfaoedd annhechnegol.

Gwnewch gais nawr

I wneud cais, danfonwch CV cynhwysfawr efo cymwysterau addysg a proffesiynol, hanes cyflogaeth llawn a chyflog presennol, yn oygstal â datganiad personol.

Ni ddylai'r datganiad personol fod yn fwy na thri ochr o A4. Darparwch dystiolaeth yn y ddatganiad o'ch addasrwydd yn erbyn y criteria sydd yn yr manyleb person ac eglurwch pam mae gennych ddiddordeb yn y swydd.

Dylai ceisiadau cael eu danfon i careers@lshubwales.com

Dyddiad Cau: 19 Awst 2019

Dyddiad Cyfweliad: 4 Medi 2019

Am fwy o wybodaeth am y swydd, welwch y ddisgrifiad swydd islaw: