Mae distyllfeydd gin o Gymru wedi cynhyrchu a rhoi mwy na 200,000 o boteli o diheintydd dwylo y mae taer angen amdanynt i wasanaethau rheng flaen, gweithwyr hanfodol a darparwyr gofal cymunedol ers dechrau'r pandemig coronafeirws. 

Gin distillery photo

Heddiw, mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn arwain ymdrechion y diwydiant i frwydro yn erbyn Covid-19 trwy lansio ymgyrch ledled y wlad i gael cwmnïau o ystod o sectorau i weithio gyda'i gilydd ar atebion.

Mae cefnogaeth gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i sicrhau bod gan y miloedd o ddiheintydd dwylo a gynhyrchir gan ddistyllfeydd Cymru lwybr uniongyrchol i'r man lle mae eu hangen fwyaf gan GIG Cymru.

Mae partneriaeth â Chlwstwr Diodydd Cymru, sy’n cynrychioli cynhyrchwyr alcohol a diodydd meddal Cymru, yn galluogi Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i gynorthwyo distyllwyr ledled y wlad i newid cynhyrchiad mewn ymateb i’r alwad genedlaethol am ddiheintydd dwylo.

Mae cefnogaeth Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn galluogi distyllfeydd i ymuno â busnesau a sefydliadau o ystod o sectorau diwydiant i frwydro yn erbyn y pandemig yng Nghymru. O ganlyniad, mae rhai wedi cyrchu cefnogaeth gan yr arbenigwyr gwrthficrobaidd yn Hybrisan i sicrhau bod cynhyrchion yn cwrdd â'r safonau angenrheidiol, mae Prifysgol Abertawe wedi cynorthwyo i ddod o hyd i ddeunyddiau hanfodol, ac mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru wedi galluogi busnesau ledled Cymru i ddarparu cefnogaeth logistaidd i sicrhau y gall deunyddiau a chynhyrchion gael eu cludo i'r man lle mae eu hangen fwyaf.

Mae cydweithredu eisoes wedi gweld diheintydd dwylo sydd ei angen ar frys yn cael ei ddanfon i ysbytai, cartrefi gofal, meddygfeydd, personél y Llu Awyr Brenhinol, yr heddlu, grwpiau cymunedol a'r Post Brenhinol.

Wrth sôn am y llwyddiant hyd yma, dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:

“Mae gwaith distyllwyr Cymru i greu cynhyrchion sy’n ateb anghenion critigol GIG Cymru yn benodol yn enghraifft berffaith o’r hyn yr ydym ni yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gweithio i’w wneud yn bosibl.

“Mae’r cynhyrchion hyn yn hanfodol, ond dim ond oherwydd bod sefydliadau, o amrywiaeth o ddiwydiannau a disgyblaethau wedi uno mewn nod cyffredin y mae eu creu wedi bod yn bosibl. Mae eu llwyddiant yn dangos yn glir bod cydweithredu yn caniatáu i atebion gael eu datblygu a'u defnyddio ar gyflymder i frwydro yn erbyn Coronavirus, a diolchaf i bawb a gymerodd ran am eu hymdrechion. "

Cari-Anne Quinn

Yn hanfodol, mae’r bartneriaeth rhwng Clwstwr Diodydd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi caniatáu i ddistyllwyr sicrhau bod eu cynhyrchion yn diwallu angen cenedlaethol GIG Cymru.

Fel rhan o’i rôl i arwain ymdrechion diwydiant ‘Cymru’ i frwydro yn erbyn coronafeirws, mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn prosesu pob cynnig diwydiant a wneir i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. O ganlyniad, mae partneru â'r Clwstwr wedi caniatáu i gynhyrchion a wneir gan ddistyllwyr Cymru gael eu dosbarthu ar garlam i'r man lle mae eu hangen fwyaf o fewn GIG Cymru.

Dau o’r cynhyrchwyr gin crefft cyntaf i ryddhau cyflenwadau o ddiheintydd dwylo a chynhyrchion rhwbio dwylo alcohol yw Distyllfa Ynys Môn Llanfairpwll a Distyllfa Dyfi o Fachynlleth.

Mae Distyllfa Dyfi, cynhyrchwyr 'Pollination Gin', yn ddistyllfa gin crefftau bach sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n dod o hyd i'w botaneg o fewn Biosffer UNESCO Dyfi.

Fodd bynnag, mae dyfodiad y Coronafeirws yng Nghymru wedi gweld y gin artisan yn gwneud pob ymdrech i gefnogi ei gymuned.

Esboniodd Danny Cameron o Ddistyllfa Dyfi:

“Fel llawer o ddistyllfeydd, trodd ein meddyliau at gynhyrchu glanweithydd dwylo yn seiliedig ar alcohol rai wythnosau yn ôl. Yr heriau y cyfarfu pob distyllfa â nhw i ddechrau oedd cyfuniad o gydymffurfiaeth a mynediad at y deunyddiau crai eraill oedd eu hangen.

“Diolch byth, trwy gydweithio ag amrywiol awdurdodau a Clwstwr Diodydd, roeddem yn y pen draw yn gallu mynd i gynhyrchu, a dosbarthu glanweithdra dwylo yn rhad ac am ddim i 31 o sefydliadau rheng flaen lleol gan gynnwys ysbytai, ambiwlans, gofal cymdeithasol, yr heddlu a'r Post Brenhinol, fel diolch diffuant am bob unigolyn sydd allan yna yn helpu eraill. ”

Wrth siarad ar ran Clwstwr Diodydd Cymru, dywedodd Mark Grant:

“Er bod y broses o wneud cynhyrchion glanweithdra sy’n seiliedig ar alcohol yn gymharol syml i ddistyllwyr, mae angen cefnogaeth a chydweithrediad ar lawer er mwyn caniatáu iddynt sicrhau’r deunyddiau angenrheidiol, pecynnu a sicrhau bod cynhyrchion newydd yn cwrdd â’r safonau rheoleiddio sy’n caniatáu iddynt gael eu defnyddio gan sefydliadau. fel GIG Cymru.

“Ein rôl fu sicrhau bod distyllwyr yn gallu cyrchu popeth sydd ei angen arnynt i sicrhau bod y cynhyrchion hyn ar gael yn ddiogel i'r rhai sydd eu hangen fwyaf. Rydym yn llongyfarch y distyllwyr hyn am eu gwaith ymroddedig i ddarparu'r cyflenwadau hanfodol sydd eu hangen ar ein gweithwyr gofal iechyd rheng flaen arwrol a'n darparwyr gwasanaeth hanfodol ar hyn o bryd."

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn annog pob cwmni sydd â chynigion i helpu i gynorthwyo GIG Cymru i gyflwyno eu cynigion trwy ei ffurflen ymholiadau ar-lein.