Mae Bwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cynnwys Cadeirydd, naw Cyfarwyddwr Anweithredol (a elwir hefyd yn Aelodau Annibynnol). Mae’r Prif Weithredwr, ac aelodau’r Uwch Dîm Arwain, yn mynd i gyfarfodydd y Bwrdd.

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol, fframwaith llywodraethu, diwylliant sefydliadol a datblygiad, a datblygu cysylltiadau cryf â rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol a chyflawni nodau ac amcanion Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i weithredu mewn ffordd mor dryloyw, agored ac atebol ag sy’n bosibl. Felly, mae’r tudalennau hyn yn rhoi trosolwg o gyfansoddiad y Bwrdd, strwythur llywodraethu’r sefydliad ac yn dangos sut y gwneir penderfyniadau i gyflawni cenhadaeth a gweledigaeth y sefydliad.

Mae gan y Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Arwain (Cyfarwyddwyr Gweithredol) gyfrifoldeb dirprwyedig dros gyflawni swyddogaethau corfforaethol Iechyd Gwyddorau Bywyd Cymru a rheoli’r sefydliad o ddydd i ddydd.

Mae’r Datganiadau o Fudd i Aelodau’r Bwrdd a’r Uwch Dîm Arwain ar gael drwy ein cynllun cyhoeddi.