Hidlyddion
date
Ysbrydoli Arloesedd - Rhifyn Awst

Ysbrydoli Arloesedd yw ein casgliad misol o newyddion sy’n crynhoi tirwedd arloesi ffyniannus Cymru. Mae Tîm Gwybodaeth y Sector yn casglu’r cyfan gan ddod â’r datblygiadau diweddaraf i chi yn y sector gwyddorau bywyd ac effaith bosibl y datblygiadau hynny ar ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol.

Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Gorffennaf

Mae Ysbrydoli Arloesedd yn grynodeb misol o’r newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus Cymru a gasglwyd gan Dîm Gwybodaeth y Sector ac mae’n sbarduno ein huchelgais i godi Cymru fel lle y mae pobl yn ei ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Cael ysbrydoliaeth gan Expo EBME 2023

Ar 28 – 29 Medi, aethom i arddangos yn Expo EBME yn Coventry. Gwych oedd gweld yr amrywiaeth enfawr o Dechnoleg Feddygol arloesol dros y ddau ddiwrnod, i’n hatgoffa o sector gwyddorau bywyd cryf y DU.

Beth wnaethon ni ddysgu yn y Symposiwm Cynhyrchion Meddyginiaethol Therapïau Uwch?

Yn ddiweddar, fe wnaethon ni gynnal y Symposiwm Cynhyrchion Meddyginiaethol Therapïau Uwch a gynhaliwyd ar 16 Mehefin, lle archwiliwyd sut gall y GIG helpu i siapio’r broses o gyflwyno'r therapiwteg hyn yng Nghymru. Darllenwch grynodeb o’r sgyrsiau diddorol a gyflwynwyd yn ystod y dydd gan y bobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau.

Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Mehefin

Mae Ysbrydoli Arloesedd yn grynodeb misol o’r newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus Cymru a gasglwyd gan Dîm Gwybodaeth y Sector ac mae’n sbarduno ein huchelgais i godi Cymru fel lle y mae pobl yn ei ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Halo Therapeutics yn sefydlu eu canolfan yng Nghymru i ddatblygu chwistrell trwyn arloesol ar gyfer y coronafeirws

Mae Cymru yn lleoliad delfrydol ar gyfer datblygu a defnyddio arloesiadau gwyddorau bywyd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gyda llawer o gwmnïau arloesol yn dewis cynnal busnes yma. Mae hyn yn cynnwys Halo Therapeutics sy’n dechrau treialon clinigol ar gyfer triniaeth therapiwtig chwistrell trwyn syml ar gyfer coronafeirysau.

Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Mai

Mae Ysbrydoli Arloesedd yn grynodeb misol o’r newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus Cymru a gasglwyd gan Dîm Gwybodaeth y Sector. Mae’n dangos cryfder sector Gwyddorau Bywyd Cymru a’r datblygiadau arloesol diweddaraf sy’n trawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Digwyddiad Data Mawr

Mae Ecosystem Iechyd Digidol Cymru a’r Adnodd Data Cenedlaethol yn cynnal digwyddiad Data Mawr ar 29 Mawrth 2023 yn Stadiwm Principality, Caerdydd. 

Gwahodd diwydiant i gefnogi darpariaeth gofal brys yng Nghymru

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI wedi lansio cyfle cyffrous i ddiwydiant gweithio gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) a Byrddau Iechyd yng Nghymru. Nod y rhaglen hon yw nodi a gweithredu atebion arloesol a all leihau’r galw digynsail ar ambiwlansys a gwasanaethau Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng ledled Cymru.

GIG
M-SParc yn tanio uchelgais i ddod yn Barc Gwyddoniaeth NetZero cyntaf erbyn 2030

Mae M-SParc, parc gwyddoniaeth cyntaf Cymru, yn mynd i’r afael â newid hinsawdd ac yn anelu at fod y Parc Gwyddoniaeth Sero Net cyntaf yn y DU erbyn 2030. Ar ôl sefydlu ei ôl troed carbon eisoes dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r map i Sero Net bellach ar waith ac mae M-SParc yn y cyfnod cyflawni. Mae gan y cwmni uchelgeisiau i arwain y ffordd nid yn unig yn rhanbarthol ond yn genedlaethol ar y ffordd i Sero Net.

Cwblhau’r hysterectomi robotig cyntaf yng Nghymru

Mae’r hysterectomi robotig cyntaf yng Nghymru gan ddefnyddio robot Versius wedi digwydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae hyn yn ganlyniad i weithredu Rhaglen Cymru Gyfan - Llawdriniaeth â Chymorth Roboteg, sydd wedi cael ei datblygu mewn partneriaeth â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, byrddau iechyd ledled Cymru a’r Moondance Cancer Initiative.

Dewch i ddathlu! Gwobrau Arloesi MediWales 2022

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch o gyd-gyflwyno Gwobrau Arloesi MediWales 2022, sy'n cael ei gynnal ddydd Iau 8 Rhagfyr 2022 yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd. Mae’r seremoni fawreddog yn ei hail flwyddyn ar bymtheg ac mae wedi ymrwymo i ddathlu arloesi ym maes gofal iechyd.

Adroddiad newydd yn tynnu sylw at effaith gyffrous y rhaglen Cyflymu

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi Adroddiad Effaith cyffrous i ddathlu llwyddiant y rhaglen Cyflymu. Mae hyn yn dangos sut mae Cyflymu wedi cefnogi busnesau newydd a busnesau bach a chanolig i gyflymu’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu technoleg, cynnyrch a gwasanaethau newydd mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.

Uned cymorth anadlu symudol i helpu gydag ôl-waith y GIG

Mae Arloesedd Anadlol Cymru (RIW), mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg , Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Masimo a Fujitsu, wedi cydweithio i sefydlu uned symudol i fynd i’r afael â’r diffyg mewn gwasanaethau cymunedol a chynyddu mynediad at ddiagnosteg anadlol.

Tynnu sylw at arloesi digidol ym maes gofal iechyd yn MediWales Connects

Mae’n bleser gan EIDC gefnogi cynhadledd MediWales Connects sydd ar y gweill. Cynhelir y digwyddiad ar-lein rhwng 29 Mawrth a 1 Ebrill 2021, a bydd yn dod â chydweithwyr y GIG o bob cwr o Gymru, cwmnïau lleol a’r sector diwydiant ehangach at ei gilydd i edrych ar yr arferion gorau ar gyfer arloesi clinigol.

Dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Arloesi 2020

Wrth i 2020 ddirwyn i ben, bydd sefydliadau blaenllaw ar draws diwydiant a maes gofal iechyd yn dod at ei gilydd yn y Gwobrau Arloesi Rhithiol eleni, ddydd Mercher 2 Rhagfyr.

Labordy Data Rhwydweithio i'w Sefydlu yng Nghymru

Dewiswyd Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Prifysgol Abertawe a Gofal Cymdeithasol Cymru fel un o bum Labordy Data Rhwydweithio ‘The Health Foundation’. Byddant yn derbyn hyd at £400,000 dros ddwy flynedd i ffurfio cymuned o ddadansoddwyr sy'n gweithio ar yr heriau iechyd a gofal mwyaf.

Wythnos Technoleg Cymru - Lansio Porthol Datblygwyr GIG Cymru

Fel rhan o wythnos technoleg gyntaf Cymru, mae Ecosystem Iechyd Digidol Cymru yn cyflwyno fersiwn beta newydd sbon o Borthol Datblygwyr GIG Cymru. Ei nod yw ei gwneud yn haws i ddatblygwyr ddeall gofynion a phrofi datrysiadau prototeip ar gyfer GIG Cymru.

Cyngres Iechyd a Gofal Digidol 2019

Ar 22 a 23 Mai 2019, bu tîm Ecosystem Iechyd Digidol Cymru yn arddangos yn y Gyngres Iechyd a Gofal Digidol yn y King’s Fund yn Llundain. Mae'r digwyddiad yn dod â gweithwyr proffesiynol allweddol o’r GIG a’r maes gofal cymdeithasol ynghyd i drafod sut gall data a thechnoleg wella iechyd a lles cleifion, ac ansawdd ac effeithlonrwydd gwasanaethau.

Arloesedd Digidol yn ymarferol

Fe wnaeth tua 300 o gynrychiolwyr o'r gwasanaethau iechyd, gofal a diwydiant yn dod at ei gilydd ar gyfer ail gynhadledd Iechyd a Gofal Digidol Cymru 2018, 'Cyflymu Newid Digidol.'