Hidlyddion
date
Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Mehefin

Ysbrydoli Arloesedd yw ein crynodeb newyddion o faes arloesi ffyniannus a gasglwyd gan ein tîm Gwybodaeth y Sector, sydd bellach yn canolbwyntio ar newyddion a diweddariadau sy’n ymwneud â’n maes blaenoriaeth, sef canser. Yn sbarduno ein huchelgais i godi Cymru i fod yn wlad y mae pobl yn ei dewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Mai

Ysbrydoli Arloesedd yw ein crynodeb newyddion o faes arloesi ffyniannus a gasglwyd gan ein tîm Gwybodaeth y Sector, sydd bellach yn canolbwyntio ar newyddion a diweddariadau sy’n ymwneud â’n maes blaenoriaeth, sef canser. Yn sbarduno ein huchelgais i godi Cymru fel lle y mae pobl yn ei ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Ysbrydoli Arloesedd - Ebrill

Ysbrydoli Arloesedd yw ein crynodeb o newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus a gasglwyd gan ein Tîm Gwybodaeth am y Sector. Mae’n sbarduno ein huchelgais i godi Cymru fel lle y mae pobl yn ei ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Ysbrydoli Arloesedd – Chwefror

Ysbrydoli Arloesedd yw ein crynodeb misol o newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus a gasglwyd gan ein Tîm Gwybodaeth am y Sector. Mae’n sbarduno ein huchelgais i godi Cymru fel lle y mae pobl yn ei ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. 

Lansio’r rownd ddiweddaraf o gyllid ar gyfer Rhaglen Canser y GIG

Mae GIG Lloegr ar fin agor rownd newydd o gyllid ar gyfer arloesi ym maes canfod a rhoi diagnosis cynnar o ganser. Mae 'Galwad Agored Arloesedd 3' wedi'i chynllunio fel ei bod yn haws integreiddio datrysiadau arloesol mewn lleoliadau gofal iechyd rheng flaen, ynghyd â mynd i'r afael â bylchau allweddol mewn tystiolaeth gweithredu.

Y Portffolio Trawsnewid Meddyginiaethau Digidol yn dathlu cynnydd o ran trawsnewid y broses o ragnodi, dosbarthu a gweinyddu meddyginiaethau yng Nghymru

Mae’r Portffolio Trawsnewid Meddyginiaethau Digidol wedi cyhoeddi ei Adolygiad Blynyddol cyntaf i ddangos sut mae’n defnyddio arloesedd digidol a chydweithio i wneud y broses o ragnodi, dosbarthu a rheoli mynediad at feddyginiaethau yn haws, yn fwy diogel, yn fwy effeithlon ac yn fwy effeithiol i gleifion a gweithwyr proffesiynol.

Ysbrydoli Arloesedd – Uchafbwyntiau 2023

Croeso i grynodeb Ysbrydoli Arloesedd o 2023! Ysbrydoli Arloesedd yw ein crynodeb misol o newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus a gasglwyd gan ein Tîm Gwybodaeth am y Sector. Bydd y rhifyn arbennig hwn o Ysbrydoli Arloesedd yn edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau 2023.

Y cleifion cyntaf yn elwa o wasanaeth presgripsiynau electronig newydd yng Nghymru

Dau safle yn y Rhyl ydy’r cyntaf i ddefnyddio’r gwasanaeth presgripsiynau electronig newydd yng Nghymru. Mae hyn wedi cael ei gefnogi’n ariannol gan Gronfa Arloesi System Fferylliaeth Gymunedol – sydd wedi cael ei greu a’i reoli gan ein sefydliad ni mewn partneriaeth â Phortffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau'n Ddigidol (DMTP), sydd wedi darparu grantiau i gyflenwyr systemau fferyllol.

Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Hydref 

Mae Ysbrydoli Arloesedd yn grynodeb misol o’r newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus Cymru a gasglwyd gan Dîm Gwybodaeth y Sector ac mae’n sbarduno ein huchelgais i godi Cymru fel lle y mae pobl yn ei ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. 

Atebion digidol arloesol sy’n gwella dealltwriaeth glinigol llawdriniaeth robotig ar gael ar draws Byrddau Iechyd Cymru

Bydd Versius Clinical Insights CMR Surgical yn casglu data o driniaethau llawfeddygol i ddarparu gwerthusiad manwl o berfformiad llawfeddyg. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliadau gofal iechyd cyntaf yn y byd i gael mynediad at yr adnodd arloesol hwn. 

Ysbrydoli Arloesedd - Rhifyn Awst

Ysbrydoli Arloesedd yw ein casgliad misol o newyddion sy’n crynhoi tirwedd arloesi ffyniannus Cymru. Mae Tîm Gwybodaeth y Sector yn casglu’r cyfan gan ddod â’r datblygiadau diweddaraf i chi yn y sector gwyddorau bywyd ac effaith bosibl y datblygiadau hynny ar ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol.

Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Gorffennaf

Mae Ysbrydoli Arloesedd yn grynodeb misol o’r newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus Cymru a gasglwyd gan Dîm Gwybodaeth y Sector ac mae’n sbarduno ein huchelgais i godi Cymru fel lle y mae pobl yn ei ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhanddeiliaid allweddol yn rhannu barn am raglen genedlaethol arloesol ar gyfer Llawfeddygaeth drwy Gymorth Robot yng Nghymru

A wnaethoch chi fynychu digwyddiad panel ein Prif Swyddog Gweithredol, Cari-Anne Quinn, a gynhaliwyd yn ConfedExpo y GIG a oedd yn archwilio’r Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Llawfeddygaeth drwy Gymorth Robot yng Nghymru? Rhag ofn i chi golli’r sesiwn, dyma grynodeb o’r prif bwyntiau trafod a’r wybodaeth allweddol am y rhaglen...

Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Mehefin

Mae Ysbrydoli Arloesedd yn grynodeb misol o’r newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus Cymru a gasglwyd gan Dîm Gwybodaeth y Sector ac mae’n sbarduno ein huchelgais i godi Cymru fel lle y mae pobl yn ei ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Gwerthusiad cyntaf o ap asesu poen deallusrwydd artiffisial arloesol: nodi heriau a dathlu llwyddiannau

Mae sawl cartref gofal ledled Cymru yn treialu ap asesu poen AI arloesol PainChek sy’n defnyddio technoleg dadansoddi wynebau a dangosyddion di-wyneb i asesu poen mewn pobl â galluoedd cyfathrebu cyfyngedig. Mae'r gwerthusiad cyntaf yn nodi heriau allweddol sy'n gerrig camu tuag at atebion newydd a gwella prosesau wrth baratoi ar gyfer eu cyflwyno ymhellach.

Halo Therapeutics yn sefydlu eu canolfan yng Nghymru i ddatblygu chwistrell trwyn arloesol ar gyfer y coronafeirws

Mae Cymru yn lleoliad delfrydol ar gyfer datblygu a defnyddio arloesiadau gwyddorau bywyd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gyda llawer o gwmnïau arloesol yn dewis cynnal busnes yma. Mae hyn yn cynnwys Halo Therapeutics sy’n dechrau treialon clinigol ar gyfer triniaeth therapiwtig chwistrell trwyn syml ar gyfer coronafeirysau.

Ysbrydoli Arloesedd – Rhifyn mis Mai

Mae Ysbrydoli Arloesedd yn grynodeb misol o’r newyddion o dirwedd arloesi ffyniannus Cymru a gasglwyd gan Dîm Gwybodaeth y Sector. Mae’n dangos cryfder sector Gwyddorau Bywyd Cymru a’r datblygiadau arloesol diweddaraf sy’n trawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Gwahodd diwydiant i gefnogi darpariaeth gofal brys yng Nghymru

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI wedi lansio cyfle cyffrous i ddiwydiant gweithio gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) a Byrddau Iechyd yng Nghymru. Nod y rhaglen hon yw nodi a gweithredu atebion arloesol a all leihau’r galw digynsail ar ambiwlansys a gwasanaethau Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng ledled Cymru.

GIG
M-SParc yn tanio uchelgais i ddod yn Barc Gwyddoniaeth NetZero cyntaf erbyn 2030

Mae M-SParc, parc gwyddoniaeth cyntaf Cymru, yn mynd i’r afael â newid hinsawdd ac yn anelu at fod y Parc Gwyddoniaeth Sero Net cyntaf yn y DU erbyn 2030. Ar ôl sefydlu ei ôl troed carbon eisoes dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r map i Sero Net bellach ar waith ac mae M-SParc yn y cyfnod cyflawni. Mae gan y cwmni uchelgeisiau i arwain y ffordd nid yn unig yn rhanbarthol ond yn genedlaethol ar y ffordd i Sero Net.

Cwblhau’r hysterectomi robotig cyntaf yng Nghymru

Mae’r hysterectomi robotig cyntaf yng Nghymru gan ddefnyddio robot Versius wedi digwydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae hyn yn ganlyniad i weithredu Rhaglen Cymru Gyfan - Llawdriniaeth â Chymorth Roboteg, sydd wedi cael ei datblygu mewn partneriaeth â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, byrddau iechyd ledled Cymru a’r Moondance Cancer Initiative.

Dewch i ddathlu! Gwobrau Arloesi MediWales 2022

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch o gyd-gyflwyno Gwobrau Arloesi MediWales 2022, sy'n cael ei gynnal ddydd Iau 8 Rhagfyr 2022 yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd. Mae’r seremoni fawreddog yn ei hail flwyddyn ar bymtheg ac mae wedi ymrwymo i ddathlu arloesi ym maes gofal iechyd.

Adroddiad newydd yn tynnu sylw at effaith gyffrous y rhaglen Cyflymu

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi Adroddiad Effaith cyffrous i ddathlu llwyddiant y rhaglen Cyflymu. Mae hyn yn dangos sut mae Cyflymu wedi cefnogi busnesau newydd a busnesau bach a chanolig i gyflymu’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu technoleg, cynnyrch a gwasanaethau newydd mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.

Tynnu sylw at arloesi digidol ym maes gofal iechyd yn MediWales Connects

Mae’n bleser gan EIDC gefnogi cynhadledd MediWales Connects sydd ar y gweill. Cynhelir y digwyddiad ar-lein rhwng 29 Mawrth a 1 Ebrill 2021, a bydd yn dod â chydweithwyr y GIG o bob cwr o Gymru, cwmnïau lleol a’r sector diwydiant ehangach at ei gilydd i edrych ar yr arferion gorau ar gyfer arloesi clinigol.

Dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Arloesi 2020

Wrth i 2020 ddirwyn i ben, bydd sefydliadau blaenllaw ar draws diwydiant a maes gofal iechyd yn dod at ei gilydd yn y Gwobrau Arloesi Rhithiol eleni, ddydd Mercher 2 Rhagfyr.

Labordy Data Rhwydweithio i'w Sefydlu yng Nghymru

Dewiswyd Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Prifysgol Abertawe a Gofal Cymdeithasol Cymru fel un o bum Labordy Data Rhwydweithio ‘The Health Foundation’. Byddant yn derbyn hyd at £400,000 dros ddwy flynedd i ffurfio cymuned o ddadansoddwyr sy'n gweithio ar yr heriau iechyd a gofal mwyaf.

Wythnos Technoleg Cymru - Lansio Porthol Datblygwyr GIG Cymru

Fel rhan o wythnos technoleg gyntaf Cymru, mae Ecosystem Iechyd Digidol Cymru yn cyflwyno fersiwn beta newydd sbon o Borthol Datblygwyr GIG Cymru. Ei nod yw ei gwneud yn haws i ddatblygwyr ddeall gofynion a phrofi datrysiadau prototeip ar gyfer GIG Cymru.

Cyngres Iechyd a Gofal Digidol 2019

Ar 22 a 23 Mai 2019, bu tîm Ecosystem Iechyd Digidol Cymru yn arddangos yn y Gyngres Iechyd a Gofal Digidol yn y King’s Fund yn Llundain. Mae'r digwyddiad yn dod â gweithwyr proffesiynol allweddol o’r GIG a’r maes gofal cymdeithasol ynghyd i drafod sut gall data a thechnoleg wella iechyd a lles cleifion, ac ansawdd ac effeithlonrwydd gwasanaethau.

Arloesedd Digidol yn ymarferol

Fe wnaeth tua 300 o gynrychiolwyr o'r gwasanaethau iechyd, gofal a diwydiant yn dod at ei gilydd ar gyfer ail gynhadledd Iechyd a Gofal Digidol Cymru 2018, 'Cyflymu Newid Digidol.'