Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Mae Strategaeth Adfer a Thrawsnewid Diagnosteg yng Nghymru 2023 i 2025 yn nodi sut gall GIG Cymru ddarparu gwasanaethau diagnostig gwell a mwy amserol i bobl ar hyd a lled y wlad.

Mae’r strategaeth hefyd yn tynnu sylw at sut gall diagnosteg chwarae rhan hanfodol o ran cefnogi ymdrechion adfer y GIG.  

Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth hanfodol ar gyfer diagnosteg ac adfer yng Nghymru

Mae gwasanaeth diagnostig effeithiol yn hanfodol ar gyfer darparu gofal iechyd modern. Mae angen prosesu profion, gweithdrefnau ac adroddiadau diagnostig yn gyflym er mwyn i lwybrau clinigol weithio ac er mwyn i bobl gael y driniaeth frys sydd ei hangen arnynt heb oedi. Fodd bynnag, mae ôl-groniadau mawr o driniaethau diagnostig yng Nghymru yn effeithio ar hyn, sy’n arwain at ganlyniadau gwaeth. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Strategaeth Adfer a Thrawsnewid Diagnosteg yng Nghymru 2023 i 2025 er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn. Y nod yw sicrhau bod pobl yng Nghymru yn gallu cael gafael ar ddiagnosteg heb oedi, gyda gwasanaethau addas a digonol er mwyn helpu i lywio’r gwaith o reoli eu cyflyrau’n glinigol. 

Crynodeb byr o’r strategaeth  

Bydd y strategaeth hon yn cwmpasu GIG Cymru i gyd drwy ddefnyddio dull cydlynol i drawsnewid y system wrth iddi ddechrau gwella yn dilyn effaith uniongyrchol Covid-19. Gwneir hyn drwy’r canlynol: 

  • Sefydlu Bwrdd Diagnosteg Cenedlaethol er mwyn darparu arweinyddiaeth genedlaethol cyfeiriadol: cefnogi darpariaeth, helpu i fonitro cynnydd ac adrodd ar y strategaeth 

  • Creu capasiti diagnostig ychwanegol yn gyflym 

  • Symud at ddull gweithredu cyfun yn ei gyfanrwydd ar gyfer diagnosteg 

  • Sefydlu Strategaeth Genedlaethol benodol ar gyfer Trawsnewid Diagnosteg fel rhan o Weithrediaeth GIG Cymru 

  • Creu awyrgylch lle mae ymchwil ac arloesi yn gwella canlyniadau, lle mae profiadau a llwyddiant yn cael ei gynyddu a lle mae’n annog partneriaethau dibynadwy â’r byd academaidd, y diwydiant, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU er mwyn sbarduno buddsoddiad 

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y gall hyn wneud y canlynol:  

  • Lleihau’r pwysau sydd ar yr ysbytai 

  • Datrys anghenion heb eu diwallu, sydd wedi cael eu gwaethygu gan Covid-19 

  • Cefnogi ymyriadau cynharach ar gyfer clefydau 

  • Creu systemau iechyd mwy integredig a chynaliadwy 

  • Helpu pobl i fyw bywydau hirach ac iachach 

Mae sbarduno arloesedd hanfodol i’r rheng flaen ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn rhan annatod o’n gwaith yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae hyn yn cynnwys technolegau sy’n cefnogi’r gwaith o ganfod a gwneud diagnosis cynharach o gyflyrau fel canser, sydd wedi’i enghreifftio drwy ein gwaith diweddar yn cefnogi’r rhaglen QuicDNA. 

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: 

“Rydyn ni’n helpu i ddatblygu arloesedd yn y gwaith o ganfod a gwneud diagnosis cynnar ym maes gofal iechyd, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at lansio’r strategaeth hon. Bydd y gwaith hwn yn cefnogi GIG Cymru gydag ymdrechion hollbwysig i adfer y gwasanaeth yn dilyn Covid-19, ac yn rhoi llwyfan pwysig ar gyfer arloesi a buddsoddi mewn gwasanaethau diagnostig yng Nghymru.” 

Mae rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni’n gweithio gyda’r meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a’r diwydiant ar gael ar ein tudalennau cymorth