Cyfleoedd presennol

Rydyn ni bob amser yn chwilio am bobl dda yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Er nad oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd, os ydych chi’n frwd dros arloesi ym maes gofal iechyd ac yn awyddus i edrych ar gyfleoedd i weithio gyda ni, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol atom ni drwy e-bost yn  careers@lshubwales.com

Datblygu eich gyrfa gyda ni

Mae’r Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn sbarduno newid systematig trawsnewidiol yn y sectorau iechyd a gofal er mwyn creu dyfodol gwell i bobl Cymru.

Rydym yn creu cysylltiadau. Rydym yn galluogi pobl a sefydliadau i weithio gyda ni mewn partneriaeth a chreu cyfloeoedd rhwydweithio ar gyfer aloeswyr.

Ein tîm

Meithrin ymddiriedaeth gyda’n rhanddeiliaid yw ein blaenoriaeth, gan ein bod yn eu helpu i lywio a chroesawu newid, ceisio cyfleoedd i addasu a mabwysiadu dulliau arloesol o feddwl.

Rydym yn ffurfio tîm deinamig, amlddisgyblaethol gydag arbenigedd mewn rheoli cydberthnasau ar draws iechyd a gofal a’r sector gwyddorau bywyd.

 

Mae ein tîm uchelgeisiol ac Ystwyth yn cynnwys ein swyddogaeth arloesedd a mabwysiadu, gan gynnwys rheoli’r berthynas â’r diwydiant, ymgysylltu rhwng iechyd a gofal cymdeithasol a datblygu ceisiadau.

Caiff y tîm cyflym hwn ei gefnogi gan swyddogaethau gweithredu a chyfathrebu addasadwy a chefnogol ac mae aelodau’r tîm yn gweithio ar raglenni a ariennir yn allanol ar draws ein rhaglenni Ecosystem Iechyd Digidol Cymru a Cyflymu.

Amdanoch chi

Byddwch yn gefnogol, yn addasadwy, yn hyderus ac yn ystwyth. Byddwch yn optimistaidd, gyda’r ymgyrch i geisio a chreu cyfleoedd Newydd lle nad ydynt yn bodoli ar hyn o bryd. Byddwch yn mwynhau archwilio’r newid anhysbys, agored ei feddwl, cofleidio, ac yn cael eu cwblhau’n derfynol. Byddwch yn flaengar ac yn optimistaidd pan fyddwch yn wynebu ansicrwydd, gyda’r un ysbryd entrepreneuraidd yn ein rhanddeiliaid arloesol.

Rydym yn ymrwymiedig i fod yn wrandawyr da, yn gynhwysol ac yn weledigaethol ac yn barod i ymgymryd ag unrhyw her. Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n tîm sy’n rhannu rhinweddau hyn

Eich gwobrwyon am weithio i ni

Bydd y swyddfeydd sydd gennym ym Mae Caerdydd yn gartref i'ch desg a'ch man cyfarfod.

Bydd eich pecyn cyflogaeth yn cynnwys amser hyblyg, lwfans gwyliau blynyddol hael ac ymrwymiad i'ch datblygiad proffesiynol parhaus a'ch hyfforddiant ar ôl i chi gwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus. Deallwn bwysigrwydd cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, eich iechyd a'ch lles a chynnig rhaglen cymorth i weithwyr am ddim i holl aelodau'r tîm.

Mae Hwb Gwyddorau bywyd Cymru Cyf yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a thyfu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau am unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy'n dangos eu bod yn gallu gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae Hwb Gwyddorau bywyd Cymru Cyf yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a thyfu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau am unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy'n dangos eu bod yn gallu gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae Hwb Gwyddorau bywyd Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae'n annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sydd â'r cymwysterau priodol beth bynnag fo'u rhyw, hil, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, crefydd neu gred, statws priodasol statws, neu feichiogrwydd a mamolaeth.

Ymwadiad Ymgeisydd

Rydych yn deall ac yn rhoi eich caniatâd i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru at ddiben hwyluso’r broses recriwtio ar eich rhan, anfon eich manylion ymlaen efallai at ddilyswr allanol at bwrpas cynnal archwiliadau cyn cyflogaeth. Ar wahân i’r gofyniad hwn, ni fydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn rhannu, copïo na throsglwyddo i drydydd parti ddata unrhyw ymgeisydd, oni bai fod gennym dystiolaeth gwbl bendant bod caniatâd wedi’i sicrhau gan yr ymgeisydd ar gyfer trosglwyddo o’r fath.

Os byddwch yn cyflwyno cais am swydd gyda ni, bydd eich cais a'ch manylion personol yn cael eu prosesu yn unol â'r polisi a amlinellir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd yr Ymgeisydd. Drwy dderbyn eich cais bydd yn cael ei gymryd fel eich bod yn derbyn Hysbysiad Preifatrwydd yr Ymgeisydd.

Mae Hysbysiad Preifatrwydd yr Ymgeisydd llawn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i’w weld ar-lein. 

Os bydd unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data ar e-bost: FOI@lshubwales.com neu ffonio ar 02920 467030.