Nod y Gronfa yw darparu cymorth ariannol cyfartal trwy grantiau i Gyflenwyr, waeth beth fo nifer eu cwsmeriaid. Bydd cyllid yn cael ei ddarparu tuag at y gwaith datblygu sydd ei angen i ddatblygu EPS ei hun (haen 1), yn ogystal ag arloesi tuag at brosesau fferylliaeth ddi-bapur (haen 2) ac integreiddio ag Ap GIG Cymru (haen 3).    

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gweinyddu cronfa grant CPSIF mewn cydweithrediad â’r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol (sy’n cael ei gynnal gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru) ar ran Llywodraeth Cymru.   

Gall busnesau sy’n gofrestredig yn y DU sydd ar hyn o bryd yn cyflenwi, neu sydd â’r potensial i gyflenwi, fferyllfeydd yng Nghymru gyda gwasanaethau digidol, wneud cais am gyfanswm grant o hyd at £111,562.50. Mae tair haen i’r cyllid grant, a chroesewir ceisiadau ar gyfer unrhyw nifer o’r haenau hynny (rhaid cwblhau haen 1 yn llwyddiannus cyn ystyried taliadau ar gyfer haenau 2 a 3).  Bydd pob haen ar gyfer uchafswm rhagddiffiniedig sydd ar gael, am hyd at 100% o’r costau refeniw y ceir tystiolaeth ohonynt ar gyfer gwaith sy’n ymwneud â gofynion yr haen honno.    

Os hoffech wneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y Ddogfen Ganllaw isod i gael rhagor o wybodaeth, gan roi sylw penodol i'r cwmpas, y meini prawf cymhwysedd a'r meini prawf llwyddiant cyn llenwi'r ffurflen gais. 

Rhaid i chi beidio â dechrau unrhyw waith ar weithgareddau yr ydych yn gwneud cais am gyllid ar eu cyfer cyn i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru gynnig cyllid, ac rydym yn cadarnhau’n ysgrifenedig y gallai’r gwaith ddechrau.  

 

Mae’r Gronfa Arloesi System Fferylliaeth yn y Gymuned, a sefydlwyd i gefnogi’r gwaith o gyflwyno gwasanaeth presgripsiynau electronig (EPS) yng Nghymru, wedi dyfarnu ei grantiau cyntaf – i ddau gyflenwr systemau digidol fferylliaeth yn y gymuned. 

Bydd y grantiau yn helpu cyflenwyr i ddatblygu eu systemau i ddefnyddio gwasanaeth presgripsiynau electronig a chael presgripsiynau yn ddigidol yn hytrach nag ar bapur. 

Byddant hefyd yn helpu cyflenwyr i gyflwyno newidiadau arloesol i’w systemau, a fydd yn arwain at ddosbarthu presgripsiynau yn ddi-bapur ac integreiddio ag ap newydd GIG Cymru pan gaiff ei lansio. 

PharmacyX a TITAN PMR yw’r ddau gwmni cyntaf i dderbyn grantiau, a gallant nawr ddechrau datblygu eu systemau.

Mae’r Gronfa Arloesi System Fferylliaeth yn y Gymuned ar gael i gyflenwyr systemau digidol fferylliaeth yn y gymuned yng Nghymru. Bydd y cyfnod ymgeisio ar agor tan fis Hydref 2024, ond mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i ddod â’r cyfnod hwnnw i ben yn fuan os bydd yr holl gyllid wedi'i neilltuo. 

Mae’r Gronfa Arloesi System Fferylliaeth yn y Gymuned ar gael i gyflenwyr systemau digidol fferylliaeth yn y gymuned yng Nghymru. Bydd y cyfnod ymgeisio ar agor tan fis Hydref 2024, ond mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i ddod â’r cyfnod hwnnw i ben yn fuan os bydd yr holl gyllid wedi'i neilltuo. 

Arweinir y Gronfa gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mewn partneriaeth â’r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol, ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae tair haen y gellir cyflwyno cynigion ar eu cyfer: 

Haen Un: Datblygu’r newidiadau sydd eu hangen a’u rhoi ar waith mewn systemau fferylliaeth yn y gymuned er mwyn galluogi EPS mewn fferyllfeydd yng Nghymru drwy gofnod meddyginiaeth cleifion sicr. Rhaid i gyflenwyr gwblhau’r haen hon yn llwyddiannus cyn gallu gwneud cais am gyllid haen dau a thri. 

  • Haen Dau: Galluogi prosesau di-bapur mewn fferyllfeydd yn y gymuned (heb ddiddymu hawl claf i ofyn am bresgripsiwn papur os yw’n dymuno). 
  • Haen Tri: Gallu anfon hysbysiadau gwthio i Ap GIG Cymru i roi gwybod i unigolion bod eu meddyginiaeth yn barod i’w gasglu, ynghyd â lleoliad y fferyllfa a’i horiau agor.  

Mae’r Gronfa yn agored i geisiadau gan fusnesau cofrestredig yn y DU sydd eisoes yn cyflenwi, neu sydd â’r potensial i gyflenwi, gwasanaethau digidol i fferyllfeydd yng Nghymru. Dim ond gweithgareddau sy’n ymwneud â’r nodau a esbonnir ym mhob haen sydd o fewn cwmpas y gronfa. Mae uchafswm y cyllid sydd ar gael ym mhob haen wedi'i ddiffinio ymlaen llaw, a bydd 100% o’r swm hwn ar gael am gostau refeniw y gellir dangos tystiolaeth ohonynt ar gyfer gwaith sy’n ymwneud â gofynion yr haen honno. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael hyd at £111,562.50 i ddatblygu eu systemau er mwyn i fferyllfeydd yng Nghymru allu defnyddio EPS.  

Dywedodd Sarah Taylor, Arweinydd Gwybodaeth y Sector, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:

“Hoffem longyfarch PharmacyX a TITAN PMR am gael dyfarniad cyllid i helpu i ddarparu EPS yng Nghymru, a byddem yn croesawu rhagor o geisiadau gan gyflenwyr systemau digidol fferylliaeth yn y gymuned eraill. Mae presgripsiynau digidol yn cynnig amrywiaeth helaeth o fanteision i gleifion, i staff ac i'r amgylchedd, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at weld canlyniadau’r cyfle hwn am gyllid yn y dyfodol.” 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni yn fundingsupport@lshubwales.com.

application/pdf - 369.32 KB