Nod y Gronfa yw darparu cymorth ariannol cyfartal trwy grantiau i Gyflenwyr, waeth beth fo nifer eu cwsmeriaid. Bydd cyllid yn cael ei ddarparu tuag at y gwaith datblygu sydd ei angen i ddatblygu EPS ei hun (haen 1), yn ogystal ag arloesi tuag at brosesau fferylliaeth ddi-bapur (haen 2) ac integreiddio ag Ap GIG Cymru (haen 3).    

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gweinyddu cronfa grant CPSIF mewn cydweithrediad â’r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol (sy’n cael ei gynnal gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru) ar ran Llywodraeth Cymru.   

Gall busnesau sy’n gofrestredig yn y DU sydd ar hyn o bryd yn cyflenwi, neu sydd â’r potensial i gyflenwi, fferyllfeydd yng Nghymru gyda gwasanaethau digidol, wneud cais am gyfanswm grant o hyd at £111,562.50. Mae tair haen i’r cyllid grant, a chroesewir ceisiadau ar gyfer unrhyw nifer o’r haenau hynny (rhaid cwblhau haen 1 yn llwyddiannus cyn ystyried taliadau ar gyfer haenau 2 a 3).  Bydd pob haen ar gyfer uchafswm rhagddiffiniedig sydd ar gael, am hyd at 100% o’r costau refeniw y ceir tystiolaeth ohonynt ar gyfer gwaith sy’n ymwneud â gofynion yr haen honno.    

Os hoffech wneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y Ddogfen Ganllaw i gael rhagor o wybodaeth, gan roi sylw penodol i'r cwmpas, y meini prawf cymhwysedd a'r meini prawf llwyddiant cyn llenwi'r ffurflen gais. 

Rhaid i chi beidio â dechrau unrhyw waith ar weithgareddau yr ydych yn gwneud cais am gyllid ar eu cyfer cyn i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru gynnig cyllid, ac rydym yn cadarnhau’n ysgrifenedig y gallai’r gwaith ddechrau.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni yn CymorthCyllido@hwbgbcymru.com.