Mae ein deialog agored gyda darparwyr rheng flaen yn golygu bod gennym ddealltwriaeth ddofn o'r heriau a'r blaenoriaethau mwyaf hanfodol sy'n wynebu'r sector. Ac mae ein perthynas â sefydliadau academaidd allweddol yn golygu bod mynediad at brofion ac ymchwil yn haws. Mae hynny'n golygu pan fydd arloeswyr yn troi atom, gallwn helpu i siapio eu syniadau i'w gwneud yn fwy perthnasol i ddefnyddiwr yn y pen draw. A byddwn yn mynd ag anghenion a blaenoriaethau’r rheng flaen i arloeswyr i ddatblygu pethau’n unswydd hefyd.

Rydyn ni'n dod â'r holl grwpiau hyn at ei gilydd: i wrando, rhannu ac archwilio.

Yn y bôn, rydyn ni’n paru anghenion iechyd a gofal cymdeithasol gydag arloesedd i ysgogi cynnydd, gyda’n gilydd.

Beth a wnawn

Gall arloesi mewn iechyd a gofal cymdeithasol fod yn siwrnai gymhleth a heriol, ac mae pob sefyllfa yn unigryw.

Dros amser, rydyn ni wedi datblygu prosesau effeithiol sy’n helpu ein partneriaid i oresgyn yr heriau sy’n esblygu’n barhaus ac sy’n rhan anochel o bob siwrnai arloesi, ar y ffordd tuag at ganlyniad llwyddiannus.

Rydyn ni’n cynnig profiad a chymorth sylweddol ar unrhyw adeg ar y siwrnai ddatblygu nes mae’r datblygiadau’n cael eu mabwysiadu gan y defnyddwyr yn y pen draw.

Yn y pen draw, mae hyn yn golygu iechyd a gofal cymdeithasol gwell i bobl Cymru. Mae hefyd yn golygu twf a buddsoddiad a swyddi yn y sefydliadau arloesol sy’n dewis Cymru.

Boed yn gymorth ac arweiniad ariannol, rheoli prosiectau, datblygu partneriaethau, neu unrhyw un o’n gwasanaethau cymorth penodol eraill, gallwn eich helpu.

Rydyn ni yma i helpu i’w roi ar waith.