Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Gwyn Tudor, Prif Swyddog Gweithredol MediWales, yn ymuno â HGBC yn rôl hollbwysig y Cyfarwyddwr Mabwysiadu ac Arloesedd ar secondiad rhan amser.

Gwyn Tudor

Mae Gwyn yn meddu ar wybodaeth fanwl am y sector gwyddorau bywyd ledled Cymru ac yn ehangach ledled y DU ac yn rhyngwladol. Mae ei wybodaeth o'r sector wedi caniatáu iddo gynrychioli buddiannau Aelodau MediWales ar nifer o baneli a byrddau Llywodraeth Cymru a'r DU.

Bydd HGBC yn parhau i gweithio mewn partneriaeth gyda MediWales, gan weithio ar femorandwm cyd-ddealltwriaeth i gydweithio'n strategol ar fentrau a digwyddiadau ar y cyd yn ystod y flwyddyn nesaf.

Ers graddio yn 1990, mae Gwyn wedi gweithio mewn rolau sy'n ymwneud â datblygu, gweithgynhyrchu a marchnata cynhyrchion newydd. Am bum mlynedd bu'n gweithio i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, gan ddarparu cymorth arloesedd i fusnesau ledled Cymru. Cwblhaodd Gwyn MBA yn 2002 a ers yna wedi rhedeg ei fusnes ei hun. Ers 2002 Mae Gwyn wedi arwain rheolwyr MediWales, rhwydwaith gwyddorau bywyd Cymru. Ei fusnes hefyd wedi darparu rhan o wasanaeth ymgynghorol Llywodraeth Cymru ar ddylunio arloesedd mewn busnes ac wedi bod yn gontractiwyd gan InnovateUK fel aseswr cyllid ar gyfer rhaglenni gan gynnwys SBRI (Menter Ymchwil busnesau bach), Cronfa Newton a smart.

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd Gwyn: "Mae hwn yn gyfle gwych i gefnogi cenhadaeth hynod bwysig. Rôl Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gyrru newid systematig a drawsnewidiol mewn iechyd yn hynod o bwysig i’r ffyniant iechyd a economaidd y genedl. Mae hwn yn gyfle i ddefnyddio fy ngwybodaeth a'm profiad yn uniongyrchol i lwyddiant yr her hon”.

“Rwyf yn dwyn i'r rôl berthynas gref sy'n bodoli eisoes â'r rhan fwyaf o'r rhanddeiliaid allweddol sy'n ymwneud ag arloesedd ym maes iechyd a gofal yng Nghymru; arbenigedd mewn defnyddio dulliau ffurfiol o nodi, creu a darparu prosiectau arloesedd llwyddiannus; profiad o oresgyn rhwystrau i fabwysiadu a phrofiad o adeiladu prosiectau cydweithredol llwyddiannus gyda phartneriaid yng Nghymru a thu hwnt”.

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol HGBC: "Mae cael Gwyn yn rhoi benthyg ei gefnogaeth, ei brofiad a'i arbenigedd i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn hynod werthfawr a chyffrous. Rydym yn edrych ymlaen at fanteisio ar ei wybodaeth fanwl am y sector gwyddorau bywyd ar draws holl swyddogaethau'r sefydliad ac yn ei dro, cryfhau ein partneriaeth â MediWales ".