Mae Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol UWTSD (ATiC) a Chyflymydd Arloesi Clinigol Prifysgol Caerdydd (CIA) yn cydweithredu ag Rescape Innovation Ltd i wella'r defnydd diogel o rhithwir ar gyfer staff gofal iechyd a chleifion.

Rescape

Mae Rescape Innovation Ltd yn arloesi yn y defnydd o rhithwir mewn gofal iechyd i leihau poen, pryder a gwella taith y claf. Maent wedi sefydlu platfform rhithwir, o'r enw DR.VR™, sydd wedi'i ddefnyddio'n llwyddiannus yn y GIG, Cartrefi Gofal ac Hosbisau. Defnyddiwyd y platfform yn llwyddiannus hefyd i helpu i leihau pryder a straen mewn staff gofal rheng flaen yn ystod pandemig Covid-19 yn ogystal â hyfforddi empathi a sgiliau emosiynol eraill mewn gwasanaethau golau glas yn llwyddiannus.

Gydag ymddangosiad Covid-19 mae'r gofyniad am brotocolau rheoli heintiau cadarn ar gyfer defnyddio rhithwir yn llwyddiannus wedi dod yn bwysicach fyth. Mae Rescape wedi partneru gyda'r tîm Cyflymu, yn benodol ATIC CIA, i gefnogi Rescape i fynd i'r afael â'u her uniongyrchol o amgylch prosesau rheoli heintiau ar gyfer defnyddio marcio VR  yn ddiogel ar gyfer DR.VR™ a hefyd nodi heriau ymchwil, datblyu ac arloesi gyfer llwyfan DR.VR™ a'i ddefnydd effeithiol ar draws ystod ehangach o gymwysiadau gofal iechyd.

Mae ATiC yn gweithio'n agos gydag Rescape, arbenigwyr nyrsio rheoli heintiau a grŵp o staff a gofalwyr y GIG sy'n defnyddio DR.VR™ i ddeall a gwerthuso'r ffordd y mae rhithwir yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gyda chleifion a staff ar draws ystod o feysydd clinigol. Gan ddefnyddio efelychiad corfforol o amgylchedd gofal go iawn a adeiladwyd yn eu Labordy Profiad Defnyddiwr (UX) yn SA1 Abertawe i fynd i'r afael â'r cyfyngiadau cyfredol mewn mynediad i'r ysbyty a chartref gofal, mae tîm ymchwil ATiC yn defnyddio technoleg arsylwi ymddygiad cyfun, gan gynnwys olrhain llygaid o bell, gwerthuso'r dulliau gweithio o ddefnyddio'r system rhithwir yn ddiogel mewn gwahanol senarios gofal iechyd.

Mae arbenigedd defnyddwyr, y math o gleifion, yr amgylchedd ffisegol, cyfathrebu geiriol a di-eiriau a dyluniad yr offer rhithwir ei hun i gyd yn chwarae rhan hanfodol yn ei ddefnydd effeithiol mewn lleoliadau gofal iechyd. Gan ddefnyddio cyfuniad o recordiadau sain / fideo aml-gamera ynghyd â thracio llygaid o bell a dadansoddiad mynegiant wyneb sydd ar gael yn eu UX Lab, bydd ATiC yn gallu cael gwell dealltwriaeth o sut mae staff a chleifion yn rhyngweithio â'i gilydd a'r system ac yn dal pwysig gellir gwella mewnwelediadau ar sut mae ei ddiogelwch a'i ddefnyddioldeb.

Ochr yn ochr â’r gwaith ymchwil hwn, bydd Athro Microbioleg Fferyllol Prifysgol Caerdydd, Jean-Yves Maillard, yn cynghori ar effeithiolrwydd y canllawiau dadheintio cyfredol a sut y gellir gwella’r rhain. Bydd yr Athro Maillard a'i dîm yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol hefyd yn cynnal profion labordy i sefydlu effeithiolrwydd microbicidal canllawiau newydd a gwelliannau cynnyrch / gwasanaeth i'r platfform DR.VR™ a fydd yn cael ei ddatblygu gan Rescape.

Y nod yw defnyddio canfyddiadau ymchwil y prosiect i gefnogi datblygiad Rescape o'r system DR.VR™ a chanllawiau hyfforddi diogel i defnyddwyr newydd yn y sector gofal iechyd, wrth i ni barhau i frwydro yn erbyn effeithiau tymor hwyr y pandemig Covid-19 byd-eang. .

Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Dr Sean Jenkins, Prif Gymrawd Arloesi yn ATiC, sy'n falch iawn o gydweithio â Phrifysgol Caerdydd ac Rescape fel rhan o'r rhaglen Cyflymu yng Nghymru.

Dywedodd Dr Jenkins:

“Dyma enghraifft wych arall o’r potensial cydweithredol ar gyfer arloesi rhwng prifysgolion Cymru, GIG Cymru, darparwyr gofal y sector preifat a’r diwydiant med-dechnoleg yng Nghymru - yn union yr hyn y cynlluniwyd y rhaglen Cyflymu i’w wneud!”

“Amcan tymor byr uniongyrchol y prosiect yw cefnogi Ail-lunio trwy ymchwil gymhwysol gyflym fel y gallant ddatblygu dulliau newydd o ddefnyddio VR yn fwy diogel mewn ymateb i heriau Covid-19. Yr amcan tymor hwy yw helpu Rescape i ehangu rhaglen gydweithredol o RD&I, ar raddfa, i sefydlu corff o dystiolaeth ac achosion defnydd sy'n dangos cymwysiadau a buddion VR a llywio datblygiad a gweithrediad y dechnoleg hon mewn gofal iechyd yn y dyfodol. "

Dywedodd Matt Wordley Prif Swyddog Gweithredol Rescape Innovation:

“Yn Rescape yn y 18 mis diwethaf, rydym wedi dangos y gall VR gael effaith enfawr ar well gofal iechyd mewn lleoliadau clinigol ac anghlinigol. Bydd y prosiect hwn gyda'r timau ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Saint David a Phrifysgol Caerdydd yn helpu i ddatrys rhai o'r heriau i alluogi defnyddio rhith-realiti ar raddfa ar draws gofal sylfaenol ac eilaidd. Dyfynnwch yma ... ”

Dywedodd Sheridan Methuen, Pennaeth Ymgysylltu â'r Diwydiant yn Hyb Gwyddor Bywyd Cymru:

“Mae'n wych gweld bod yr adnodd a'r arbenigedd ar y cyd a ddarperir trwy'r rhaglen Cyflymu, yn helpu sefydliadau fel Rescape i ail-lunio darpariaeth gofal cleifion yng Nghymru yn gadarnhaol. Mae'r prosiect gwych hwn yn sail i brif ethos y rhaglen Cyflymu ac yn tynnu sylw at bŵer cydweithredu.”

Dywedodd yr Athro Malliard o Brifysgol Caerdydd:

 "Rwy'n falch iawn o gael y cyfle i gyfrannu at y prosiect cydweithredol hwn i sicrhau y bydd y defnydd cyffrous o VR mewn lleoliadau gofal iechyd yn ddiogel ac yn llwyddiannus."

Dewch o hyd i fwy am Cyflymu yma. 

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Cyflymu a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Cyflymu logos partner