Ar hyn o bryd mae EMD Coaching yn recriwtio 60 o gyfranogwyr ar gyfer yr astudiaeth Cyflymu newydd. Os hoffech chi gymryd rhan yn yr astudiaeth hon trwy dderbyn chwe sesiwn o hyfforddiant EMD ar-lein yn Gymraeg neu yn Saesneg, cysylltwch â Hayley Wheeler ar 07966189084 neu hayley@hayleytwheeler.co.uk

two blue jars

Ym mis Ionawr 2021 roedd mwy nag un o bob pump unigolyn 16 oed a hŷn yn y Deyrnas Unedig  yn profi symptomau iselder a phryder, yn sylweddol fwy nag yn 2020 (www.ons.gov.uk). Am nifer o flynyddoedd, mae triniaethau ar gyfer iechyd meddwl wedi bod yn glinigol yn bennaf, gan gynnwys ymyriadau ffarmacolegol a seicolegol. Yn aml mae gan therapïau siarad amseroedd aros hir, gyda chanlyniadau negyddol i ganlyniadau cleifion a'u lles yn y dyfodol.

Cydnabyddir yn eang bod diffyg darpariaeth gofal iechyd meddwl statudol, a'i fod yn anaddas i nifer sylweddol o unigolion. Felly, cydnabyddir yn eang bod y gwasanaethau presennol yn anghynaladwy. Gallai mynediad at ymyriadau amgen effeithiol helpu i fynd i'r afael ag anghenion iechyd meddwl heb eu diwallu, hyrwyddo sgiliau bywyd gwell, hwyluso grymuso, a gwella canlyniadau lles meddyliol.

Darperir un ateb arloesol o'r fath gan Hayler Wheeler, sylfaenydd hyfforddiant EmotionMind Dynamic (EMD). Mae EMD yn cyfuno hyfforddi, addysgu, mentora, cwnsela ac ymwybyddiaeth ofalgar i wella lles emosiynol a hunan-barch. Yn ei dull unigryw, mae Hayley a'r cleient yn gweithio gyda'i gilydd i rannu profiadau trwy fethodolegau sydd wedi'u cynllunio i hyrwyddo lefelau ymddiriedaeth sy'n hwyluso gallu cyrchu emosiynau sydd â gwreiddiau dwfn, ac i ddatgloi eu potensial.

Dywed Hayley:

“Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau therapiwtig yn gweithio gyda'r problemau a'r symptomau y mae cleientiaid yn eu hadrodd ar yr wyneb yn unig. Er mwyn cael newid hirdymor, mae angen iddynt gyrchu'r achos sylfaenol. Mae dull anghlinigol a phroffesiynol yn hollbwysig wrth weithio gydag iechyd meddwl a lles pobl. Mae Hyfforddiant EMD yn galluogi cleientiaid i rannu eu meddyliau a'u hemosiynau dyfnaf gyda therapydd, a all helpu i drawsnewid y boen honno yn hunan-rymuso."

Gyda chefnogaeth Rhaglen Cyflymu a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn Hwb Arloesi Clinigol Prifysgol Caerdydd a chyda Thîm Arloesi a Gwella Ymchwil Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, bydd astudiaeth newydd 12 mis yn mesur gwerth cymdeithasol Hyfforddiant EMD. Mae Dr Mary Lynch o Ganolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor yn arwain yr astudiaeth. Dywed Mary: “Rydym yn gyffrous i ymuno â Hayley Wheeler a’r tîm Cyflymu i gynnal gwerthusiad Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) o’r rhaglen EMD. Dylai'r dull cydweithredol hwn rhwng academyddion a Hayley roi dealltwriaeth werthfawr o'r dull anghlinigol arloesol hwn o fynd i'r afael ag iechyd a lles meddwl.” 

Ar hyn o bryd mae EMD Coaching yn recriwtio 60 o gyfranogwyr ar gyfer yr astudiaeth Cyflymu newydd. Os hoffech chi gymryd rhan yn yr astudiaeth hon trwy dderbyn chwe sesiwn o hyfforddiant EMD ar-lein yn Gymraeg neu yn Saesneg, cysylltwch â Hayley Wheeler ar 07966189084 neu hayley@hayleytwheeler.co.uk