Trydydd parti

Mae sawl cartref gofal ledled Cymru yn treialu ap asesu poen AI arloesol PainChek sy’n defnyddio technoleg dadansoddi wynebau a dangosyddion di-wyneb i asesu poen mewn pobl â galluoedd cyfathrebu cyfyngedig. Mae'r gwerthusiad cyntaf yn nodi heriau allweddol sy'n gerrig camu tuag at atebion newydd a gwella prosesau wrth baratoi ar gyfer eu cyflwyno ymhellach.

Six people stand smiling. Four people are holding certificates.

Gyda diddordeb cynyddol mewn defnyddio technolegau digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, mae cefnogi’r gweithrediad hwn yn hanfodol i lwyddiant. Mae taith mabwysiadu technolegau newydd yn cynnwys deall heriau allweddol a'u defnyddio fel cyfleoedd i addasu, dysgu a symud ymlaen.

Mae’r cynllun peilot 12 mis hwn, a ariennir gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent drwy’r gronfa Gofal Trwy Dechnoleg, yn treialu cymhwysiad deallusrwydd artiffisial sy’n darparu asesiadau poen sylfaenol. Mae'r ap, a ddarperir gan PainChek, yn defnyddio technoleg dadansoddi wyneb, llais, a dangosyddion di-wyneb eraill i asesu poen mewn pobl â gallu cyfathrebu cyfyngedig neu ddim gallu cyfathrebu o gwbl, a'i nod yw creu dealltwriaeth fwy cywir o boen i deilwra rheolaeth poen yn briodol. Mae amrywiaeth o gartrefi gofal awdurdod lleol a phreifat ledled Gwent yn defnyddio PainChek, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi mynediad at gyllid, cydweithio rhwng byrddau iechyd, a darparu rheolaeth prosiect.

Mae’r gwerthusiad cyntaf, a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2023, yn nodi rhai heriau o ran gweithredu cynnar, gan gynnwys petruso ynghylch technoleg ddigidol a deallusrwydd artiffisial yn disodli’r setiau sgiliau presennol. Fodd bynnag, mae cyfleoedd addawol ar gyfer datblygu hyfforddiant yn unol â chanfyddiadau yn dechrau cael eu cyflwyno, gyda phwyslais yn cael ei roi ar y dechnoleg fel arf ychwanegol, gan ategu arbenigedd a bod o fudd i breswylwyr sydd angen y dechnoleg fwyaf yn hytrach na disodli profiad clinigol gwerthfawr.

Ymhlith y gwersi allweddol mae sut y gall gweithredu technolegau digidol fel PainChek ryddhau amser i staff clinigol. Mae hyn yn caniatáu iddynt ddargyfeirio eu hamser i gyfrifoldebau pwysig eraill, megis cydweithio ar draws tîm, gwneud penderfyniadau grŵp, a gofalu am y rhai ag anghenion mwy uniongyrchol.

Gyda 775 o asesiadau wedi’u cwblhau, 289 o breswylwyr wedi’u hasesu, a 10 cartref gofal yn cymryd rhan, mae staff gofal cymdeithasol rheng flaen yn adrodd yn gadarnhaol ar ba mor hawdd yw defnyddio’r dechnoleg, gydag adborth cynnar yn canolbwyntio ar addasu meddyginiaeth oherwydd yr asesiad ap, yn profi i fod o fudd i breswylwyr a gwasanaethau. Mae'r adborth hwn yn rhoi teimlad cadarnhaol am ddyfodol canlyniadau addawol posibl wrth i'r gwerthusiad barhau.

 

Mae Cartref Gofal Cwm Celyn wedi bod yn rhan o'r peilot. Adlewyrchodd Leanne Smith, Rheolwr:

“Offeryn yw hwn sy'n ategu disgresiwn nyrsys wrth roi meddyginiaeth lleddfu poen, gan ddarparu tystiolaeth ychwanegol o lefelau poen y mae preswylwyr yn eu profi. Trwy ddefnyddio’r dechnoleg, rydym wedi gweld preswylwyr yn elwa’n fawr ac rydym wedi gallu teilwra meddyginiaeth lleddfu poen yn ôl y canfyddiadau. Mae rhannu ein canfyddiadau o’r ap gyda’r meddyg teulu wedi golygu nad yw un preswylydd bellach yn cymryd meddyginiaeth lleddfu poen yn rheolaidd, tra bod preswylydd arall wedi profi gwelliant sylweddol yn ei ansawdd bywyd.”

 

Mae mwy o ddarparwyr gofal wedi ymuno â’r cynllun peilot, gan gynnwys Grŵp Pobl a fydd yn mabwysiadu’r dechnoleg ar gyfer pobl ag anghenion dysgu ychwanegol a galluoedd cyfathrebu cyfyngedig.

Dywedodd Lynne Whistance, Swyddog Cynhwysiant a Thechnoleg Gynorthwyol yn Grŵp Pobl:

“Rydym yn gyffrous i gymryd rhan yn y peilot fel rhan o’n taith technoleg gynorthwyol. Bydd cael ap asesu poen ar gyfer ein cydweithwyr rheng flaen a’r bobl y maent yn eu cefnogi yn newid y gêm, gan sicrhau bod pobl yn cael cynnig yr ymyriadau cywir ar yr amser cywir. Mae cydweithwyr rheng flaen yn edrych ymlaen at ddatblygu proffil poen mwy cynhwysfawr i unigolion trwy ddefnyddio'r dechnoleg hon.”

 

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gwerthfawrogi cydweithredu fel rhan annatod o fabwysiadu arloesedd, ac mae’r gwerthusiad yn profi pa mor hanfodol y gall gwaith tîm fod wrth gefnogi staff rheng flaen ar y daith arloesi. Mae cymorth parhaus wedi’i ddarparu gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan gynnig sesiynau galw heibio misol fel gofod i roi adborth, dathlu llwyddiant, a lleisio pryderon. Ar lawr gwlad, bydd yn ymweld â chartrefi ochr yn ochr â thîm PainChek, gan gynnig cymorth, arweiniad, ac ateb ymholiadau am y dechnoleg.

Meddai Christopher Rolls, Arweinydd Prosiect Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:

“Mae platfform PainChek yn rhoi'r gallu i ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol asesu poen yn hawdd ac yn effeithlon, gan ganiatáu i asesiad poen weithredu fel y pumed arwydd hanfodol sylfaenol. Mae PainChek wedi darparu hyfforddiant a chefnogaeth i gartrefi gofal sydd wedi dechrau defnyddio'r platfform. Er mai megis dechrau y mae'r cynllun peilot hwn o hyd, mae'r canlyniadau wedi bod yn arwyddocaol ac yn dangos effaith ddofn ar ansawdd bywyd trigolion. Gyda diddordeb cynyddol mewn mabwysiadu'r dechnoleg hon, edrychwn ymlaen at barhau â'n cefnogaeth i'r prosiect.”

 

Diddordeb mewn dilyn y daith arloesi? Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf trwy ymweld â thudalen prosiect PainChek