Step complete
Step complete
Step complete

Mae’r prosiect 12 mis hwn yn golygu treialu prosiect gan ddefnyddio rhaglen deallusrwydd artiffisial i ddarparu asesiadau llinell sylfaen o boen sy’n cael ei brofi gan bobl sydd â gallu cyfyngedig i gyfathrebu neu sydd methu cyfathrebu o gwbl. Bydd hyn ar draws Gwent mewn cartrefi nyrsio a chartref gofal preswyl amrywiol.

Nod y prosiect yw creu dealltwriaeth fwy cywir o’r boen y mae preswylwyr yn ei chael a theilwra dulliau rheoli poen priodol.

Caiff y prosiect ei ariannu gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent drwy’r Gronfa Gofal wedi’i Alluogi gan Dechnoleg. Bydd amrywiaeth o gartrefi gofal mewn awdurdodau lleol a phreifat ledled Gwent yn derbyn y dechnoleg PainChek.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu gyda’r cydweithio rhwng byrddau iechyd a mynediad at gyllid. Darperir cymorth i’r prosiect drwy gydol y cynllun peilot ac wrth gyfieithu gwybodaeth ynghylch PainChek i’r Gymraeg. Bydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi’r gwaith o fabwysiadu technoleg PainChek ar draws byrddau iechyd Cymru.

Bydd gwerthuswr annibynnol yn darparu’r data a gasglwyd o’r cynllun peilot er mwyn asesu’r canlyniadau.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect PainChek, cysylltwch drwy anfon e-bost at helo@hwbgbcymru.com

Testunau
Digidol Heneiddio'n Iach
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
  • Cartrefi gofal awdurdodau lleol ac eiddo preifat ledled Gwent
  • Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
  • Gwerthuswr Annibynnol (I’w gadarnhau)
  • Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent drwy’r Rhaglen Gofal wedi’i Alluogi gan Dechnoleg
  • Diweddariadau
  • Canlyniadau
  • Allbynnau
Completed

Mai 2022Caffael Cyllid

£36,000 o gyllid wedi’i dderbyn i dreialu PainChek

Completed

Gorffennaf 2022Partneriaid Cartrefi Gofal

Cadarnhawyd cydweithrediadau cyntaf gyda darparwyr cartrefi gofal

Completed

Awst 2022Digwyddiadau Ymgysylltu

Cynhelir digwyddiadau gwahodd ymgysylltu gyda chartrefi gofal eraill Gwent

Completed

Hydref – Rhagfyr 2022 Hyfforddiant Staff

Cyflwynwyd hyfforddiant i staff i ddefnyddio PainChek ar draws yr holl gartrefi gofal dan sylw

Completed

Ionawr 2023Digwyddiad Ymgysylltu Gweminar

Gweminar i ymgysylltu â mwy o gartrefi gofal i gymryd rhan yn y cynllun peilot

Gallai’r ap hwn arwain at leihau’r defnydd o feddyginiaeth gwrthseicotig gan ei fod yn gallu rhoi mesuriadau mwy cywir o boen i bobl â dementia.

Ar ben hynny, gall cael mesur llinell sylfaen mwy cywir o ddifrifoldeb poen helpu i leihau’r gofynion ar gyfer gofal un-i-un, gan ganiatáu ailddyrannu amser staff yn briodol.

Mae potensial hefyd i leihau nifer y bobl sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty drwy wella atebion rheoli poen oherwydd data manylach am boen.

Mae PainChek yn dechnoleg sy’n seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial ac sy’n defnyddio fframwaith asesu poen modern. Gan ddefnyddio camera ffôn clyfar i edrych ar wyneb person, bydd PainChek yn defnyddio’r ddelwedd hon drwy dechnoleg adnabod wyneb datblygedig i asesu symudiadau cyhyrau’r wyneb sy’n arwydd o boen pan nad yw’n amlwg i’r llygad ddynol.

Bydd PainChek wedyn yn cyfrifo sgôr poen cyffredinol y gellir ei ddefnyddio i roi cynlluniau gofal poen priodol ac unigol ar waith.

Bydd y dechnoleg hon yn cael ei chyflwyno ar draws 6 chartref gofal yng Ngwent sydd wedi gwneud cais i gymryd rhan yn y cynllun peilot ar gyfer preswylwyr nad ydynt yn gallu siarad neu sydd â gallu cyfyngedig i gyfathrebu, preswylwyr mewn cartrefi gofal lliniarol, a phreswylwyr sydd ag anghenion cymhleth neu anableddau dysgu. Bydd staff yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio PainChek.