Mae’r hysterectomi robotig cyntaf yng Nghymru gan ddefnyddio robot Versius wedi digwydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae hyn yn ganlyniad i weithredu Rhaglen Cymru Gyfan - Llawdriniaeth â Chymorth Roboteg, sydd wedi cael ei datblygu mewn partneriaeth â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, byrddau iechyd ledled Cymru a’r Moondance Cancer Initiative. 

Patient of first robotic assisted hysterectomy in Wales, lying in hospital bed with doctors either side of her.

Nid yw dewis a ddylid cael hysterectomi ar ôl cael diagnosis o ganser ceg y groth byth yn benderfyniad hawdd i fenyw ei wneud ar unrhyw adeg o’i bywyd. Serch hynny, dyna a wynebodd Nicola Hughes, 33 oed, o Fagillt pan gafodd hi ddiagnosis o’r clefyd ym mis Mai 2022.  

Roedd ei chanlyniadau prawf ceg y groth rheolaidd yn gynharach yn y flwyddyn yn cadarnhau bod gan Nicola y feirws papiloma dynol (HPV) risg uchel a newidiadau i’w chelloedd serfigol.  

Dywedodd: “Cefais fy mhrawf ceg y groth cyntaf pan oeddwn i’n 25 oed a dylwn i fod wedi mynd i fy sgriniad nesaf dair blynedd yn ddiweddarach, ond penderfynais beidio â mynd. Byddai’n dda gen i pe bawn i wedi mynd yn gynt – rwyt ti bob amser yn meddwl na fydd hynny’n digwydd i ti, a phe bawn i’n gallu troi’r cloc yn ôl byddwn i wedi mynd pan gefais y cyfle i wneud hynny.  

“Cefais fy annog i fynd gan fy ffrind ac rydw i mor falch fy mod i wedi gwneud hynny. Ar ôl i mi gael fy nghanlyniadau, cefais i apwyntiad ar gyfer colposgopi iddynt wneud ymchwiliadau pellach. Roedd y celloedd annormal yn ganseraidd ond, yn ffodus, nid oedd wedi ymledu i unrhyw le arall yn fy nghorff.” 

Yn dilyn trafodaethau gyda’i thîm clinigol yn Ysbyty Gwynedd, dewisodd Nicola gael hysterectomi (tynnu’r groth) i leihau’r risg y byddai celloedd canseraidd yn dychwelyd i geg y groth.

Dywedodd Nicola, sy’n fam i Oliver, sy’n 13 oed, ac Ava, sy’n chwe blwydd oed, mai dyma’r peth iawn i’w wneud yn ei hamgylchiadau hi.  

“Yn sicr, nid oedd gwneud y penderfyniad hwnnw i gael hysterectomi yn benderfyniad syml, ond dyma oedd yr un cywir i mi. Mae gen i ddau o blant sydd werth y byd ac rwy’n teimlo bod fy nheulu i’n gyflawn. Mae’n bwysicach i mi fy mod i o gwmpas i weld fy mhlant yn tyfu i fyny felly roeddwn i eisiau gwneud unrhyw beth y gallwn ei wneud i leihau’r siawns y byddai’r canser yn dychwelyd.” 

Cafodd Nicola lawdriniaeth yn ystod mis Medi a hi oedd y claf cyntaf yng Nghymru i gael hysterectomi drwy ddefnyddio Robot Versius CMR Surgical fel rhan o’r Rhaglen Genedlaethol - Llawdriniaeth â Chymorth Roboteg.  

Dywedodd ei llawfeddyg, Miss Ros Jones: “Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi cwblhau’r hysterectomi robotig cyntaf yn Ysbyty Gwynedd. Mae Nicola wedi gwella’n dda iawn, ac rydym yn falch bod y dechnoleg hon ar gael i ni i’n helpu i gyflawni gweithdrefnau cymhleth yn gywir ac yn fanwl. 

“Mae’r prawf HPV rydyn ni’n ei ddefnyddio yng Nghymru erbyn hyn yn ffordd fwy effeithiol o ganfod pobl sydd mewn mwy o berygl o ddatblygu newidiadau mewn celloedd sy’n gallu achosi canser ceg y groth, felly mae’n gam ymlaen go iawn ar gyfer y rhaglen sgrinio ceg y groth. Gallai mynd am apwyntiad sgrinio achub eich bywyd. Drwy ddod i’ch apwyntiad, cewch gyfle i atal canser ceg y groth rhag datblygu neu ei ddal yn gynnar pan fydd modd ei drin yn haws.” 

Mae Nicola, sy’n gwneud yn dda yn dilyn ei llawdriniaeth, yn awr yn annog eraill i fynychu eu profion ceg y groth yn rheolaidd.  

“Dylwn fod wedi mynd i fy apwyntiad sgrinio yn llawer cynt nag a wnes i, ac os nad oeddwn wedi mynd pan wnes i, gallai fod wedi bod yn ganlyniad gwaeth i mi. Mae fy mhrofiad i wedi dangos pa mor bwysig yw mynd i’ch prawf ceg y groth – gall achub eich bywyd.  

“Rwy’n gobeithio y bydd fy stori yn annog rhagor o bobl i fynd i’w prawf ceg y groth a pheidio â’i ddiystyru – mae mor bwysig. Rydw i’n teimlo’n lwcus iawn, ac rydw i’n ddiolchgar iawn i’r tîm yn Ysbyty Gwynedd am ofalu amdanaf i drwy gydol fy nghyfnod dan eu gofal.”  

Dywedodd Rhodri Griffiths, Cyfarwyddwr Mabwysiadu Arloesedd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: 

“Ar ôl bod yn gysylltiedig â datblygu achos busnes ar gyfer Rhaglen Genedlaethol Cymru Gyfan - Llawdriniaeth â Chymorth Roboteg, mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch iawn o weld y rhaglen yn tyfu o nerth i nerth. Mae’n dangos yr hyn y gellir ei gyflawni mewn partneriaeth â rhywun, ac mae ar fin newid bywydau pobl ledled Cymru er gwell.” 

Ewch i’n Tudalen Prosiect i ddysgu mwy am y Rhaglen Genedlaethol Cymru Gyfan - Llawdriniaeth â Chymorth Roboteg.