Step complete
Step complete
Step complete

Bydd Rhaglen Cymru Gyfan - Llawdriniaeth â Chymorth Roboteg yn darparu llawdriniaeth robotig sy'n creu archoll mor fach â phosib i filoedd o gleifion canser ledled y wlad. Mae hyn yn golygu defnyddio breichiau robotig datblygedig iawn sy’n dal offer llawfeddygol, dan reolaeth llawfeddyg, i drin canserau colorectal, gastroberfeddol uchaf, wrolegol a gynaecolegol. 

Mae’r rhaglen wedi cael ei datblygu mewn partneriaeth â byrddau iechyd ledled Cymru, y Moondance Cancer Initiative a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cydariannu’r rhaglen gyda £4.2 miliwn dros dair blynedd, ochr yn ochr â £13.35 miliwn a ddarperir gan y byrddau iechyd dros y 10 mlynedd nesaf. 

Mae’r cwmni roboteg lawfeddygol, CMR Surgical, yn gweithio mewn partneriaeth â GIG Cymru i roi System Roboteg Lawfeddygol Versius ar waith mewn theatrau llawfeddygol ledled Cymru. Bydd CMR hefyd yn cefnogi ymchwil i fabwysiadu gweithdrefnau gyda chymorth roboteg ac yn darparu mynediad i’w gofrestrfa glinigol fyd-eang er mwyn deall datblygiad canlyniadau cleifion a gwella diogelwch cleifion. 

I gael gwybod mwy am y rhaglen, cysylltwch â hello@lshubwales.com.

Testunau
Procurement Value-Based Health Care
Bwrdd Iechyd
 • Betsi Cadwaladr University Health Board
 • Cardiff and Vale University Health Board
 • Cwm Taf Morgannwg University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
 • Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru 
 • Moondance Cancer Initiative 
 • CMR Surgical 
 • Llywodraeth Cymru 
 • GIG Cymru 
 • Diweddariadau
 • Canlyniadau
 • Allbynnau
Completed

14 Mawrth 2022Lansio’r rhaglen

Cyhoeddir y prosiect i’r cyhoedd yn gyffredinol gyda sylw ar y BBC ac ITV Cymru

Completed

17 Mawrth 2022 Lansio’r cydweithio â CMR

Cyhoeddwyd CMR fel partner ar gyfer Rhaglen Genedlaethol Cymru Gyfan - Llawdriniaeth â Chymorth Roboteg  sy’n rhoi System Robotig Lawfeddygol Versius ar waith 

Completed

26 Medi 2022Y cleifion cyntaf yn derbyn llawdriniaeth â chymorth robot yng Nghymru fel rhan o'r rhaglen genedlaethol arloesol

Mae robotiaid llawfeddygol o'r radd flaenaf bellach yn helpu i drin cleifion â chanser y colon a'r rhefr a chanser gynaecolegol yng Nghymru fel rhan o Raglen Genedlaethol newydd yn ymwneud â Llawdriniaeth â Chymorth Robot. 

Completed

12 Tachwedd 2022Carreg filltir o ran triniaeth i gleifion

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi cwblhau ei wythnos gyntaf o ddefnyddio llawdriniaethau robotig i drin cleifion canser gynaecolegol.

 

Completed

23 Tachwedd 2022Cwblhau’r hysterectomi robotig cyntaf yng Nghymru

Mae’r hysterectomi robotig cyntaf yng Nghymru gan ddefnyddio robot Versius wedi digwydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Completed

24 Tachwedd 2022Ystadegau rhaglen hyd yn hyn

 • Achosion robotig wedi'u cwblhau: 39
 • Timau robotig gweithredol: 3
 • Staff wedi'u hyfforddi: 34
Completed

24 Ionawr 2003Ystadegau rhaglen hyd yn hyn

 • Achosion robotig wedi'u cwblhau: 65
 • Timau robotig gweithredol: 3
 • Staff wedi'u hyfforddi: 38
Completed

29 Ebrill 2023Ystadegau rhaglen hyd yn hyn

 • 100 o achosion
 • 8 tîm Llawfeddygol
 • 55 staff wedi'u hyfforddi
 • 140 awr o Lawdriniaeth â Chymorth Roboteg
Completed

23 Mehefin 2023Tynnu sylw at y prosiect yn Confed Expo y GIG

Cynhaliodd Cari-Anne Quinn, ein Prif Swyddog Gweithredol, drafodaeth banel ynglŷn â datblygiad y rhaglen hyd yma. Darllenwch gofnod o’r digwyddiad ar ein tudalen newyddion.

Completed

31 Gorffennaf 2023Astudiaeth achos newydd sy’n dangos effaith y rhaglen

Yn tynnu sylw at sut mae’r rhaglen wedi bod o fudd i gleifion, staff a Chymru. Darllenwch yr erthygl yn llawn

Completed

29 Awst 2023Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn ymuno â’r rhaglen

Y Bwrdd Iechyd yw’r trydydd i ymuno gan ehangu cylch gwaith y rhaglen ar raddfa genedlaethol. Dysgwch fwy am y datblygiad cyffrous hwn. 

Completed

20 Medi 2023Mae’r rhaglen yn cael ei chynnwys yn atodiad ‘Future of Healthcare’ The Guardian

Ysgrifennodd ein Prif Swyddog Gweithredol erthygl yn rhifyn print The Guardian yn archwilio effaith y rhaglen, sut mae partneriaid ar draws y sector wedi dod at ei gilydd i'w chyflawni, a chamau cyffrous ar gyfer y dyfodol. Gallwch ddarllen yr erthygl ar-lein hefyd.

Mae cyfoeth o fanteision enfawr i gleifion, staff clinigol a Chymru gyfan.  

Mae’r systemau llawfeddygol yn fwy manwl ac yn creu clwyfau toriad llai. Mae hyn yn golygu bod cleifion yn treulio llai o amser yn yr ysbyty ac yn gwella’n gyflymach o lawer. Ar ben hynny, mae’r lefel uchel o gywirdeb yn lleihau’r risg o niweidio nerfau ac organau eraill. 

Gall y llawfeddygon sy’n defnyddio’r system eistedd neu sefyll mewn safle cyfforddus yn ystod y llawdriniaeth i helpu i leihau straen a blinder – sy’n cyfyngu ar effaith gorfforol cynnal llawdriniaethau ac, o bosibl, yn eu galluogi i aros yn hirach yn y swydd. Mae hefyd yn haws dysgu sut i gynnal llawdriniaeth â chymorth robot, wrth gymharu â dulliau laparosgopig traddodiadol. 

Mae’r rhaglen hefyd yn helpu i greu system gofal iechyd fwy cynaliadwy drwy gadw triniaeth yn nes at adref. Pan fydd y rhaglen ar waith yn llawn, fydd dim rhaid i gleifion yng Ngogledd Cymru deithio i Loegr i gael llawdriniaeth gyda chymorth robot. 

Mae hwyluso’r broses o fabwysiadu llawdriniaethau gyda chymorth robot yng Nghymru hefyd yn dechrau dod â chyfleoedd hyfforddi a recriwtio gwerthfawr yma, gan fod croeso i staff arbenigol ddod yma i ddysgu ac ymarfer.   

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi gosod System Robotig Lawfeddygol Versius. Disgwylir y bydd 1,300 o gleifion yn elwa o’r rhaglen unwaith y bydd ar waith yn llawn. 

Completed

29 Awst 2023Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn ymuno â’r rhaglen

Y Bwrdd Iechyd yw’r trydydd i ymuno gan ehangu cylch gwaith y rhaglen ar raddfa genedlaethol. Dysgwch fwy am y datblygiad cyffrous hwn.