Yn ystod y ddau ddiwrnod nesaf, bydd Hwb Gwyddorau bywyd Cymru yn ymgysylltu â phartneriaid o bob rhan o'r maes iechyd a gofal cymdeithasol yng nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru eleni, digwyddiad blaenllaw a drefnir gan iechyd cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

Welsh Public Health Conference 2018

Bydd staff y sefydliad yn meithrin ac yn cryfhau'r berthynas ag unigolion a sefydliadau ym maes iechyd a gofal., byddant yn esbonio sut mae Canolfan Gwyddorau bywyd Cymru yn ysbrydoli arloesedd a chydweithredu, gan ddangos sut mae syniadau gan y Gall y sector gwyddorau bywyd gynnig gwelliannau diriaethol a chynaliadwy er mwyn creu cymdeithas iach ac economi iach.

Yn ystod y ddau ddiwrnod, bydd y tîm hefyd yn arddangos rhaglen arloesol Cyflymu, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, sydd â'r nod o gefnogi'r gwaith o drosi syniadau o iechyd a gofal i dechnoleg newydd, cynhyrchion a gwasanaethau bydd hefyd yn cynnwys rhaglen Ecosystem Iechyd Digidol Cymru sy'n cysylltu cwmnïau ag atebion digidol arloesol.

Fe wnaeth Sir Mansel Aylward, Cadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Cyn-Gadeirydd o Iechyd Cyhoeddus Cymru ddweud:

“Rydym yn falch iawn o gael ymgysylltu â phartneriaid, gan ysgogi sgyrsiau a syniadau o bob rhan o'r sector iechyd a gofal yng Nghymru yn y gynhadledd eleni. Yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, credwn fod arloesi ym maes iechyd a gofal yn allweddol i gael planed iach, Cymru iach”.

“Ein rôl yw ysbrydoli arloesedd a chydweithrediad rhwng diwydiant, y sectorau iechyd a gofal a sefydliadau ymchwil yw creu cymdeithas iach i deuluoedd yng Nghymru, a meithrin cwmnïau, gan helpu'r sector gwyddorau bywyd i fynnu er mwyn creu economi gynaliadwy ac iach”.

I gael rhagor o wybodaeth am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, ewch i'n stondin arddangos yn ardal arddangoswyr Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 8-9 o Dachwedd 2018 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd neu ewch i www.lshubwales.com