Model deinamig o ddatblygu a chyflawni arloesedd

Mae Cyflymu yn canolbwyntio ar ffyrdd o gyflymu’r broses rhwng nodi angen iechyd neu ofal cymdeithasol a chyflenwi’r ateb ar gyfer yr angen hwnnw.

Mae’r broses weithredol yn cynnwys:

  • model arloesedd cydweithredol
  • labordy byw

cyflenwad a reolir sy’n ymatebol i angen clinigol.

Mae’r model arloesedd cydweithredol yn darparu dull i glinigwyr gyflwyno heriau iechyd yn allanol, mewn fforwm lle bydd yr arloeswyr sydd â’r offer a’r adnoddau i fynd i’r afael â hwy yn gwrando. Yn ogystal, mae’r dull labordy byw yn galluogi arloeswyr i brofi, ailadrodd a mireinio atebion hyfyw mewn ffordd hyblyg, mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn pan fydd hynny’n bosibl, gan weithio ochr yn ochr â chlinigwyr a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd. Y cyflenwad a reolir yw ein prif rôl yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae’n debyg i gyfunwr, rydym yn sicrhau bod y syniadau gorau sy’n ymateb yn wirioneddol i anghenion clinigol, yn cael eu cyflwyno i benderfynwyr. Mae’n broses ddwy ffordd – gall y GIG fod yn ffynhonnell ac yn fuddiolwr arloesedd.

“Mae datblygu ffyrdd newydd arloesol o atal, trin a gwella salwch ac afiechydon yn rhan hollbwysig o weledigaeth Llywodraeth Cymru o ddyfodol y GIG yng Nghymru. Bydd y rhaglen CYFLYMU a’r gronfa canolfannau arloesedd iechyd newydd yn helpu i ddatblygu syniadau newydd ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau iechyd yn gyflymach i ni eu defnyddio yn ein GIG ni ac ar draws y byd.”

Vaughan Gething, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cydweithio â’r Byd Economaidd

Yn bartneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe a’r Drindod Dewi Sant, cynlluniwyd Cyflymu i ysgogi ymchwil ac arloesedd yn y gwyddorau bywyd, yn ogystal â chreu gwerth economaidd cynaliadwy ar draws Cymru gyfan. Ceisia gefnogi a chyflymu’r broses o drawsnewid syniadau o’r system gofal iechyd yn dechnoleg, cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Rhaglen gwerth £24m, sy’n cael ei hariannu ar y cyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion a byrddau iechyd.

“Gyda phoblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio, a’r pwysau cynyddol ar ein gwasanaethau, mae canfod ffyrdd newydd a gwahanol i wella effeithlonrwydd o fewn y GIG yn hollbwysig. Arloesedd o ran systemau, prosesau a chynhyrchion yw’r ffordd orau i wneud hyn a dyna pam fod y buddsoddiad hwn yn rhaglen CYFLYMU yn arloesol i Gymru. Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro yn edrych ymlaen at gael gweithio’n agos gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru drwy’r rhaglen CYFLYMU ac yn ehangach”.

Len Richards, Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

I wybod mwy am Raglen CYFLYMU, e-bostiwch:accelerate@lshubwales.com

ERDF logo