Ecosystem Iechyd Digidol Cymru: nodau

Mae’r Ecosystem Iechyd Digidol yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru drwy ei Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg ac mae’n ceisio:

Creu rhwydwaith cenedlaethol, neu ‘ecosystem’, er mwyn cyflenwi ffyrdd newydd i wella llesiant a llwybr er mwyn cael mynediad at ddata iechyd a gofal

Gwella ansawdd gofal drwy gymwysiadau a gwasanaethau digidol

Gofal iechyd a thriniaeth am ddim o ‘frics a mortar’ ysbytai neu leoliadau iechyd a gofal eraill

Cyflymu’r gwaith o gyflenwi a mabwysiadu’r datrysiadau digidol diweddaraf er mwyn gwella canlyniadau i gleifion a lleihau costau

Meithrin arloesedd gan bob rhanddeiliad, annog cydweithrediad a gweithrediad traws-sectoraidd

Cefnogi datblygiad cynhyrchion a gwasanaethau newydd er mwyn ysgogi twf busnes, diogelwch swyddi a chreu swyddi, gan sicrhau ffyniant i bawb.

Ecosystem iechyd digidol Cymru

Mae’r prosiect ar waith hyd at fis Mawrth 2020 ac mae’n cynnwys gwaith datblygu meddalwedd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a gwaith gennym ni yn ymgysylltu â rhanddeiliaid, drwy gyfres o ddigwyddiadau a chyfarfodydd rhannu gwybodaeth.

Mae’r ecosystem yn darparu llwybr ar gyfer defnyddio arbenigedd y GIG a llwyfan technegol a fydd yn galluogi partneriaid masnachol cymeradwy i gael mynediad at fersiynau prawf o systemau GIG Cymru a systemau eraill.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gyfrifol am gyflenwi’r gwasanaethau gwybodaeth a thechnoleg cenedlaethol sydd eu hangen ar gyfer darparu gofal modern i gleifion a chynnal gwasanaethau TG gweithredol hollbwysig.

Mae gwybodaeth bellach ar gael am Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yma.