Dros y blynyddoedd, bu EIDC yn gatalydd ar gyfer cydweithredu, arloesi a chynnydd ym maes iechyd digidol ledled Cymru. Drwy fentrau, digwyddiadau a phartneriaethau, gweithiodd EIDC i harneisio pŵer technoleg i wella gofal cleifion, gwella canlyniadau, a symleiddio darpariaeth gofal iechyd.

Gyda’u gilydd, cyflawnwyd cerrig milltir nodedig:

  • Hwyluso Cydweithio: Daeth EIDC â rhanddeiliaid o gefndiroedd amrywiol at ei gilydd, gan feithrin cydweithio a chyfnewid gwybodaeth drwy ddigwyddiadau rhwydweithio, gweithdai a fforymau.
  • Grymuso Arloesedd: O fusnesau newydd ym maes iechyd digidol i chwaraewyr sefydledig yn y diwydiant, darparodd EIDC lwyfan cefnogol ar gyfer arloesi drwy heriau a chyfleoedd cyllido.
  • Sbarduno Trawsnewid Digidol: Chwaraeodd EIDC ran allweddol yn y gwaith o hyrwyddo mabwysiadu technolegau iechyd digidol, safonau rhyngweithredu, ac arferion gorau, gan helpu darparwyr gofal iechyd i groesawu arloesedd.
  • Hyrwyddo Gofal Cleifion: Wrth galon ymdrechion EIDC mae ymrwymiad i wella gofal a chanlyniadau cleifion, gan rymuso cleifion drwy brosiectau a phartneriaethau sy’n canolbwyntio ar fonitro o bell, deallusrwydd artiffisial, a mwy.

Wrth i Raglen EIDC ddod i ben, diolch o galon i’r holl bartneriaid, cefnogwyr a rhanddeiliaid am eu cyfraniadau at ei llwyddiant. Er bod y rhaglen bellach wedi dod i ben, bydd yr ysbryd o arloesi a chydweithio a feithrinodd yn parhau i ffynnu ar draws y gwaith a wnawn yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wrth i ni fwrw ymlaen â’r gwersi a ddysgwyd, y cysylltiadau a ffurfiwyd, a’r weledigaeth o ddyfodol iachach a mwy cysylltiedig.

Isod, fe welwch ddolenni i holl gynnwys allweddol y rhaglen, gan gynnwys newyddion, blogiau, prosiectau ac astudiaethau achos.