Rydym yn myfyrio ar y gwaith tîm pwerus rhwng diwydiant, academia, iechyd, a gofal cymdeithasol sy’n ysgogi arloesedd i’r rheng flaen, y gwahaniaeth sy’n cael ei wneud i bobl Cymru, a’r hyn sydd i ddod i sector gwyddorau bywyd Cymru. 

Cari-Anne Quinn

Mae'n amser dathlu! Mae mis Gorffennaf yn nodi ein pumed pen-blwydd ers ail-bwrpasu yn 2018 pan aethom ati i wneud Cymru yn lle o ddewis ar gyfer arloesi a buddsoddi mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rydym wedi gweithio gyda’r enwau disgleiriaf ar draws diwydiant, y byd academaidd, iechyd a gofal cymdeithasol, gan ddarparu arloesedd lle mae ei angen fwyaf.  

Mae'r effaith dros y pum mlynedd diwethaf yn cynnwys: 

 • Cefnogi creu 1,207 o swyddi. 
 • Cefnogi dros 1,419 o sefydliadau gydag ymholiadau arloesi. 
 • Cynnydd mewn gwerth ychwanegol gros o dros £58,513,500.

   

Ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol trwy gydol mis Gorffennaf, byddwn yn rhannu ein cyflawniadau mwyaf hyd yma ac yn siarad ag arweinwyr meddwl yn y maes i ddarganfod y potensial di-ben-draw sydd gan Gymru i’w gynnig i’r sector gwyddorau bywyd. 

Mae gwyddorau bywyd yn sector pwysig a sefydledig yng Nghymru, yn rhan o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ehangach y DU - y mwyaf yn Ewrop. Mae Cymru yn lleoliad cymhellol i ddechrau ar daith arloesi a all helpu i agor drysau i weddill marchnad y DU.   

Rydym yn defnyddio sgyrsiau agored ag iechyd, gofal cymdeithasol, diwydiant, ac academia i glywed anghenion a blaenoriaethau, gan baru atebion i'r heriau a wynebir gan wasanaethau rheng flaen. Rydym yn gysylltwyr, yn hwyluswyr ac yn yrwyr. Mae cydweithio cryf wrth wraidd y canlyniadau mwyaf llwyddiannus, ac mae wedi dod yn ganolog i bopeth a wnawn.    

Mae ein tîm aml-sgil yn gweithio'n galed i gefnogi'r gwaith o gyflwyno arloesedd i'r rheng flaen, o'r cyflwyno cychwynnol i'w fabwysiadu'n llawn. Rydym yn darparu rheolaeth prosiect di-dor, arbenigedd gwerthfawr, adroddiadau marchnad ar dechnolegau presennol, cefnogi datblygiad achos busnes, cymorth ariannu, a mwy.  

Rydym eisiau gwneud gwaith yn well ac yn fwy effeithlon i staff rheng flaen, gan eu helpu i wneud y gorau o’u hamser, ac i bobl Cymru eu helpu i fyw bywydau iachach, hapusach a gwella canlyniadau iechyd cyffredinol ledled y wlad.  

Dros y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau, gan gynnwys: 

 • Cyflwyno rhaglen Cyflymu rhwng 2018-22 i gefnogi busnesau newydd a busnesau bach a chanolig i gyflymu datblygiad a mabwysiadau technoleg, cynhyrchion a gwasanaethau newydd mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Ymhlith y canlyniadau mae dod â 121 o gynhyrchion a gwasanaethau i'r farchnad a sicrhau dros £3.9 miliwn o fuddsoddiad preifat a chyllid. Cynhaliwyd hyn mewn partneriaeth â Chanolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (ATiC), Cyflymydd Arloesedd Clinigol (CIA) Prifysgol Caerdydd a Chanolfan Technoleg Iechyd (HTC) Prifysgol Abertawe.

   
 • Cael ein penodi gan Lywodraeth Cymru i goladu holl gynigion y diwydiant o gymorth ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig Covid-19 cychwynnol. Roedd hyn yn cynnwys cynhyrchion glanhau a chyfarpar diogelu personol (PPE) ar gyfer gweithwyr rheng flaen oedd yn wynebu prinder.

   
 • Dod â gofal yn nes adref drwy ddarparu cymorth hanfodol i werthusiadau gwasanaeth monitro o bell traws-sector sy'n gwella canlyniadau ac effeithlonrwydd cleifion, gan gynnwys technoleg monitro clwyfau a chymorth digidol i gleifion â methiant y galon.

   
 • Chwarae rhan hanfodol wrth ysgrifennu achos cyfiawnhad busnes camau cynnar Rhaglen Genedlaethol Llawfeddygaeth â Chymorth Roboteg Cymru Gyfan. Ers ei lansio, mae dros 100 o bobl wedi cael llawdriniaeth sy'n creu archoll mor fach â phosib robotig.

   
 • Gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gofal cymdeithasol i gyflwyno technolegau digidol i helpu pobl i ddod yn fwy annibynnol a gwella eu lles cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys treialu dyfeisiau rheoli meddyginiaeth digidol, helpu pobl i gael mynediad at y feddyginiaeth gywir ar yr amser cywir, a thechnoleg asesu poen AI ar gyfer rheoli poen mewn pobl sydd â galluoedd cyfathrebol cyfyngedig. 

   
 • Cydweithio â’r Portffolio Trawsnewid Digidol Gweinyddu Meddyginiaethau i helpu cyflenwyr systemau fferylliaeth gymunedol digidol yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth presgripsiwn electronig (EPS)

   
 • Continuing to act as a trusted broker for health, social care, industry, and academia will fuel our future ambitions to co-develop solutions to challenges experienced across the sector. Together, we will accelerate innovation adoption in our health and social care services. The health and wealth of Wales remains our priority. Our knowledge of the life sciences landscape, understanding of service needs, and our widening network with industry will deliver vital innovation to the health and social care frontline. 

 

Meddai Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: 

“Mae’r pum mlynedd diwethaf wedi amlygu dycnwch a chryfder arloeswyr sy’n gweithio ar draws iechyd, gofal cymdeithasol, a diwydiant o dan amgylchiadau heriol a digynsail yn aml. Rydym mor falch o fod wedi gweithio ar y cyd ag ystod o bartneriaid dawnus a phenderfynol i gael arloesedd hanfodol i’r rheng flaen: diolch i bob un person sydd wedi ein helpu i wneud gwahaniaeth. Wrth i ni edrych i’r pum mlynedd nesaf a thu hwnt, byddwn yn parhau i ymdrechu i gael arloesedd hanfodol i’r rheng flaen a all wella profiad cleifion, ysgogi adferiad economaidd, a gwella effeithlonrwydd cyflawni.” 

 

Meddai Eluned Morgan, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:  

“Mae hwn yn gyfnod hynod gyffrous ar gyfer arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac rydym wedi gweld datblygiadau enfawr mewn arfer clinigol arloesol yn y 75 mlynedd ers sefydlu’r GIG . 

“Bydd ein Strategaeth Arloesi newydd yn sicrhau bod arloesedd yn cyd-fynd yn agosach â'n blaenoriaethau, er mwyn cefnogi gwasanaethau'r GIG, trin pobl yn gyflymach, gwella canlyniadau iechyd a chreu Cymru fwy cyfartal. Bydd gwaith Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn ein helpu i gyflawni hyn, drwy ei ystod eang o brosiectau, rhwydweithiau a rhaglenni.  

“Edrychaf ymlaen at barhau i weithio’n agos gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ac at bum mlynedd arall o arloesi .” 

 

P'un a ydych yn gweithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol neu ddiwydiant, gallwn eich cefnogi i gael arloesedd i'r rheng flaen. Dysgwch fwy am bwy ydym ni a beth allwn ni ei wneud i chi. Gadewch i ni gydweithio i drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.