Step complete
Step complete
Step complete

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cydweithio ar system ddigidol i reoli meddyginiaethau.

Gall y dechnoleg hon helpu defnyddwyr meddyginiaethau i gymryd y feddyginiaeth gywir ar yr adeg iawn gan eu cefnogi i reoli eu hiechyd a’u lles yn annibynnol. Gall hefyd gefnogi staff a gwasanaethau gofal cymdeithasol gyda rheoli adnoddau drwy leihau’r ddibyniaeth ar alwadau cartref ac ysgogiadau teleofal.

Mae Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth o dan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn darparu’r cyllid.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cefnogi’r gwaith o sganio’r gorwel gyda’r dechnoleg bresennol ar gael a chynnig ateb sy’n seiliedig ar y prif flaenoriaethau a nodwyd. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gweithredu fel arweinydd prosiect, yn goruchwylio’r gwaith o gydlynu prosiectau ac yn rhoi arbenigedd ar amserlenni a mesur costau, yn cefnogi’r gwaith o ysgrifennu cynigion cyllido, ac yn cynnig cyngor gwrthrychol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda’i gilydd i gyflwyno’r prosiect i unigolion ar draws yr ardal sy’n defnyddio meddyginiaethau bob dydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect YourMeds, cysylltwch drwy anfon e-bost at helo@hwbgbcymru.com

Testunau
Heneiddio'n Iach Value-Based Health Care
Local Authority
  • Bridgend
Bwrdd Iechyd
  • Cwm Taf Morgannwg University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
  • Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth (O dan Cwm Taf Morgannwg)
  • Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
  • Diweddariadau
  • Canlyniadau
  • Allbynnau
Completed

Tachwedd 2022Caffael Cyllid

£20,600 o gyllid wedi’i ddarparu ar gyfer y prosiect

Completed

Rhagfyr 2022Arwyddo i Ffwrdd

Cymeradwyo caffael

Gall technoleg rheoli meddyginiaethau digidol wella annibyniaeth i’r rheini sy’n dibynnu ar feddyginiaethau rheolaidd, yn ogystal â thawelwch meddwl i berthnasau a gofalwyr gan ddefnyddio ap seiliedig ar y cwmwl sy'n nodi pryd y cafwyd mynediad at feddyginiaeth.

Gyda gostyngiad disgwyliedig mewn galwadau gofal wyneb yn wyneb dyddiol ac ysgogiadau teleofal, gallai hyn arbed amser ac arian. Yna gellir ail-ddyrannu'r ddau adnodd, gan symleiddio llifoedd gwaith a deall meysydd allweddol o angen.

Gan fod derbyniadau i’r ysbyty yn gyffredin â chamreoli meddyginiaethau, mae bwriad i weld gostyngiad yn y niferoedd hyn wrth i’r gorwel ar gyfer camgymeriadau gael ei leihau, a gall defnyddwyr meddyginiaethau gael gafael ar eu meddyginiaethau ar yr adeg iawn a chael y nifer cywir.

Mae YourMeds yn dechnoleg rheoli meddyginiaethau clyfar sy’n gweithredu fel blwch tabledi digidol, gyda phodiau ar gyfer piliau wedi’u llenwi ymlaen llaw gan fferyllwyr ac yn cael eu danfon yn uniongyrchol i’r defnyddiwr meddyginiaeth. Mae’r dechnoleg hefyd yn cysoni ag ap y gellir ei lawrlwytho i ffôn clyfar, gan roi gwybod i ddyfeisiau cysylltiedig pryd mae’r defnyddiwr yn cael mynediad at ei feddyginiaeth.

Bydd y dechnoleg yn cael ei chyflwyno i 40 o unigolion sy’n byw yn ardaloedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.