Hyd: 19 mis

Partneriaid/Rhanddeiliaid: Virtus Tech, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Rhwydwaith Trawma Mawr De Cymru, Addysg Iechyd a Gwella Cymru, Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (Prifysgol Cymru'r Drindod St David), Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, a Phrifysgol Caerdydd

Nod: Sefydlu amgylchedd rhithwir ar-lein amlddisgyblaethol, a thraws-arbenigol, israddedig ac ôl-raddedig (Ysbyty Rhithwir Cymru)

A scene from Wales’ Virtual Hospital

Trosolwg

Mae lleoliadau clinigol yn rhan hanfodol o'r ddarpariaeth addysg ar gyfer myfyrwyr meddygaeth a phroffesiynau iechyd eraill. Mae’n galluogi’r profiad hanfodol ac unigryw iawn o gymhwyso gwybodaeth gwerslyfr i gleifion ‘go iawn’ a gofynion sefyllfa glinigol sy’n esblygu’n aml.

Er bod hwn yn brofiad gwerthfawr yn ddiamau, ni all cyfleoedd i gyflawni canlyniadau dysgu fod yn gyson ar draws myfyrwyr oherwydd union natur eu hamlygiad i wahanol gleifion mewn amserlenni a lleoliadau diffiniedig, ac natur anrhagweladwy presenoldeb cleifion.

Mae Covid-19 wedi dod â heriau pellach i ddysgu tra ar leoliad clinigol; dod â materion cyfathrebu, pellhau corfforol a gweithdrefnau rheoli heintiau estynedig i rym.

Mae'r prosiect cydweithredol hwn yn canolbwyntio ar ddarparu dull newydd o wneud y mwyaf o gyfleoedd dysgu clinigol a mynd i'r afael ag anghysondebau nodedig mewn profiadau dysgu.

Wedi'i alluogi trwy amgylchedd rhithwir ar-lein (Ysbyty Rhithwir Cymru), bydd clinigwyr yn gallu creu 3 math o brofiad dysgu wedi'i fframio o amgylch cyflwyniad claf.

 • Amgylchedd llonydd 360° (gyda chynnwys wedi'i fewnosod i greu pecyn e-Ddysgu)
 • Amgylchedd fideo 360° (gyda chwarae gêm mewn senarios canghennog a di-ganghennog)
 • Amgylchedd 360°/3D hollol ymgollhedig (gydag efelychiad ar-lein rhyngweithiol)

Mae'r gallu i hyfforddi ac ennill profiadau ymgolli, yn gynyddol bwysig gyda'r cyfyngiadau a roddir ar addysgu / hyfforddi yn ystod y pandemig Covid-19. Mae amgylchedd o'r fath yn lleihau nifer y bobl yn yr ystafell, gan gynnig mwy o ddiogelwch i staff a chleifion. Mae defnyddio clustffonau VR cardbord tafladwy hefyd yn hwyluso opsiynau hyfforddi wedi'u personoli gyda gwell diogelwch.

Fel offeryn hyfforddi mae'r math hwn o amgylchedd yn galluogi myfyrwyr I brofi sefyllfaoedd clinigol amrywiol gyda golwg lawn unigryw. Gellir defnyddio'r efelychiadau hyn ymhellach fel dull asesu ar gyfer sefyllfaoedd cywirdeb uchel, amledd isel, lle mae'n annhebygol y bydd myfyrwyr / hyfforddeion yn profi'r sefyllfa mewn bywyd go iawn.

Mae Accelerate yn cefnogi cyflwyno'r prosiect hwn sy'n cwmpasu arbenigedd y rhai sy'n darparu addysg feddygol, ynghyd â phrofiad diwydiannol Virtus Tech, sy'n dod â'r gallu i ddarparu llwyfan Taith DIGI rhyngweithiol trochi.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn darparu arbenigedd academaidd i asesu effeithiolrwydd addysgu'r amgylchedd rhithwir hwn yn ogystal â rheoli prosiectau drwy'r Cyflymydd Arloesedd Clinigol. Bydd y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal gwerthusiad o effeithiolrwydd a phrofiad y defnyddiwr.

Canlyniadau Diswyliedig

 • Datblygu amgylchedd dysgu rhithwir 3D 360-gradd unigryw a gwerthadwy, hollol ymdrochedig
 • Offeryn cymorth addysgu clinigol a gwerthuso pwrpasol sy'n darparu modiwlau arbenigol a
 • darpariaeth bwrpasol
 • Un porth ar gyfer sicrhau parhad ar draws addysgu clinigol rhithwir
 • Profiad dysgu ymdrochedig
 • Cyfleoedd ar gyfer cydweithio pellach rhwng partneriaid prosiect
 • Astudiaethau achos
 • Cyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid

Effaith Dyfodol

 • Bod o fudd i addysg gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o wahanol arbenigeddau a disgyblaethau ar draws sefydliadau meddygol yng Nghymru
 • Effaith gadarnhaol ar ofal a phrofiad cleifion
 • Swyddi addysg feddygol gyfunol yn y GIG trwy ddarparu un pwynt mynediad i bob rhithwir
 • addysgu clinigol
 • Ôl troed carbon is wedi'i alluogi drwy'r amgylchedd rhithwir
 • Adnodd newydd ar gyfer lleihau'r risg o haint wrth ddarparu addysg glinigol
 • Pecyn addysgol o ansawdd uchel o'r enw “Ysbyty Rhithwir Cymru” i arddangos Cymru fel esiampl fydeang o addysg feddygol

Overview & Demo

Dim ond ar gael yn Saesneg

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y gwaith gan Virtus Tech, ewch i'w gwefan.#

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Cyflymu a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Accelerate Partner Logos