Defnyddio’r wefan hon 

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu: 

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau 
 • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun lifo oddi ar y sgrin 
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig 
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais 
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a Voiceover) 

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. 

Mae cyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd ar gael ar AbilityNet

Statws cydymffurfiaeth 

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.2, oherwydd y diffyg cydymffurfiaeth a’r eithriadau a restrir isod. 

Diffyg cydymffurfiaeth â’r rheoliadau hygyrchedd 

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol 

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rheswm canlynol: diffyg cydymffurfiaeth â’r rheoliadau hygyrchedd. 

 • Mewn rhai achosion defnyddir tablau i farcio mewnbynnau ffurflen. Nid yw’r rhain yn marcio tablau cynllun gyda rôl=cyflwyniad. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf Llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.2 
 • Mae rhai Penawdau yn wag. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf Llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.2, Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A) 

Nid yw rhai o’n dogfennau PDF a Word hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft, mae’n bosibl nad ydynt wedi cael eu marcio fel eu bod yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. 

 • Nid oes gan rai Ffigurau a delweddau mewn dogfennau PDF destun amgen heb fod yn wag, ac eithrio delweddau addurnol y dylid eu marcio fel arteffactau. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf Llwyddiant 1.1.1 WCAG 2.2 
 • Nid oes unrhyw briodoledd Defnyddio’r iaith i ganfod iaith y dudalen. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf Llwyddiant 3.1.1 WCAG 2.2 
 • Ni chaiff teitl y ddogfen fod yn wag. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf Llwyddiant 2.4.2 WCAG 2.2 
 • Nid yw PDFs wedi’u tagio i fod yn hygyrch i ddarllenwyr sgrin. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf Llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.2 

Rydym yn bwriadu diweddaru’r holl ddogfennau PDF yn unol â’r rheoliadau erbyn mis Ebrill 2024. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod ein defnydd o PDFs yn bodloni’r safonau hygyrchedd. 

Adborth a gwybodaeth gyswllt  

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu Braille: 

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith. 

Os na allwch weld y map ar ein tudalen ‘cysylltu â ni’, ffoniwch ni neu anfonwch e-bost atom i gael cyfarwyddiadau. 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon 

Rydym bob amser yn awyddus i wneud y wefan hon yn fwy hygyrch. Os ydych chi’n dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych chi’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni:  

Gweithdrefn gorfodi 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych chi’n fodlon ar y modd y byddwn ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS)

Ymweld â ni wyneb yn wyneb 

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sain, cysylltwch â ni cyn eich ymweliad drwy: 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon 

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyfyngedig wedi ymrwymo i wneud ein gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018. Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llwyr â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd 

Problemau gyda delweddau, fideo a sain 

Nid oes sgrindeitlo wedi’i gynnwys yn ein ffrydiau fideo byw fel rhan o’r safon cynhyrchu arferol.  

Dydyn ni ddim yn bwriadu ychwanegu sgrindeitlo at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideos byw wedi’u heithrio rhag bodloni’r rheoliadau hygyrchedd

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd 

Rydym yn gweithio gyda’n cyflenwr i fonitro a mynd i’r afael yn barhaus ag unrhyw faterion hygyrchedd a gyflwynir yn ystod y gwaith parhaus o ddatblygu a diweddaru’r wefan.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn 

Paratowyd y datganiad hwn yn wreiddiol ar 22 Medi 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 24 Ionawr 2024.  

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 5 Rhagfyr 2023. Cynhaliwyd y prawf gan ein contractwr; S8080. Bydd yr holl atebion a nodwyd wedi’u cwblhau erbyn mis Mehefin 2024.