,
-
,
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd

Bydd digwyddiad nesaf y Rhaglen Traws Sector (sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth rhwng Academi'r Gwyddorau Meddygol a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru) yn dod ag arloeswyr ac ymchwilwyr o amrywiaeth o yrfaoedd a meysydd at ei gilydd i drafod sut i fabwysiadu rhaglenni digidol yn effeithiol a sut i ddod â gofal yn nes at y cartref gan ddal ati i arloesi.

Two men networking at laptops

Gan ystyried y pwysau digynsail ar y GIG a gofal cymdeithasol, mae’n rhaid i ni ddefnyddio technolegau digidol i helpu pobl i reoli eu hiechyd eu hunain yn fwy effeithiol. Bydd technolegau digidol yn hanfodol i gynyddu capasiti a symud y cydbwysedd gofal o’r clinig i’r cartref neu’r gymuned.

Bydd y digwyddiad hwn yn codi ymwybyddiaeth o fanteision cydweithio ar draws sectorau a sut gall rhaglenni digidol fod yn adnoddau effeithiol, ac yn rhoi enghreifftiau o sut caiff gofal digidol ei ddefnyddio’n llwyddiannus yn y cartref. Ymunwch â ni i ddeall sut gall cyflwyno rhaglenni digidol ein helpu i ddod â gofal yn nes at y cartref i nifer o gleifion yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • Cyflwyniadau ar y Rhaglen Traws Sector a hybiau rhwydweithio gan Academi'r Gwyddorau Meddygol a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.
  • Sgyrsiau sy’n ysbrydoli gan Reolwr Gyfarwyddwr Romilly Life Sciences – Yr Athro Peter Bannister a’r cwmni gofal iechyd digidol Healthy.io.
  • Trafodaethau bwrdd a chyfleoedd i rwydweithio.
  • Amser ychwanegol i rwydweithio â chyfranogwyr eraill er mwyn canfod meysydd sydd o ddiddordeb cyffredin ac archwilio cysylltiadau pellach a chyfleoedd posib i gydweithio.

Agenda:

Amser Eitem Siaradwr
1000 - 1010 Croeso Simon Denegri, Cyfarwyddwr Gweithredol, Academi’r Gwyddorau Meddygol

 

1010 - 1020 Trosolwg ac amlinelliad o'r sesiwn Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
1020 - 1100 Cyflwyniadau Gwib Pawb
1100 - 1120 Paned a Rhwydweithio  
1120 - 1130 Cyflwyniad i raglenni digidol a dod â gofal yn nes at y cartref Hwylusir gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
1130 - 1150 Cyflwyniad un – Gyrfa ym maes data, deallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu peirianyddol, a manteision cydweithio ar draws sectorau Yr Athro Peter Bannister, Rheolwr Gyfarwyddwr, Romilly Life Sciences
1150 - 1210 Cyflwyniad dau – Enghraifft o ofal digidol yn y cartref – Rheoli Clwyfau o Bell Healthy.io
1210 - 1230 Trafodaeth holi ac ateb Panel ar y cyd rhwng Peter Bannister Healthy.io
1230 - 1235 Diolchiadau a chloi Academi'r Gwyddorau Meddygol a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
1235 - 1330 Rhwydweithio dros ginio ysgafn  

 

Hygyrchedd a gofal plant

Rydym wedi cynllunio i geisio gwneud y digwyddiad hwn yn un mor hygyrch â phosib. Bydd hyd at £80 y plentyn y diwrnod ar gael ar gyfer gofal plant yn ystod y digwyddiad, lle bo angen gofal ychwanegol uwch na’r ddarpariaeth arferol.

Bydd y rheini sy’n dod i'r digwyddiad yn gallu hawlio cymorth gofal plant drwy lenwi ffurflen a darparu'r derbynebau priodol i'r Academi.

Cysylltwch â ni yn cross-sectorscheme@acmedsci.ac.uk am ragor o fanylion.

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu?
Cofrestrwch eich lle am ddim heddiw!