Mae pasbortau iechyd awtistiaeth yn arf i bobl awtistig gofnodi eu hanghenion cyfathrebu a synhwyraidd, sydd wedyn yn cael eu trosglwyddo i'w darparwr gofal iechyd. 

Rainbow infinity symbol

Yn ystod beichiogrwydd, bydd menywod yn rhyngweithio â llawer o wahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol ac os nad ydynt yn ymwybodol bod eu claf yn Awtistig, ni fyddant yn ymwybodol o ddulliau cyfathrebu Awtistig, namau synhwyraidd, ac anghenion gwahanol eu claf. 

Mae hyn yn aml wedi arwain at gyfathrebu gwael rhwng gweithwyr iechyd proffesiynol a’u cleifion Awtistig, gan greu profiadau dirdynnol ac annymunol. Mae hyn yn arbennig o bwysig o fewn gwasanaethau mamolaeth, gan fod cleifion yn arbennig o agored i niwed, yn enwedig yn ystod genedigaeth. 

Offeryn i gofnodi anghenion cyfathrebu a synhwyraidd 

Mae pasbortau iechyd awtistiaeth yn arf i bobl awtistig gofnodi eu hanghenion cyfathrebu a synhwyraidd, sydd wedyn yn cael eu trosglwyddo i'w darparwr gofal iechyd. 

Aeth y cydweithrediad ati i gynnal adolygiad llenyddiaeth cychwynnol ar Basportau Iechyd Awtistiaeth cyfredol, i werthuso eu heffaith ar y gofal a ddarperir i gleifion awtistig, ac unrhyw gyfyngiadau a brofir ar hyn o bryd. Dyluniodd HTC holiadur i gynnal arolwg ansoddol o rieni biolegol awtistig i ddeall eu barn a'u profiadau o ofal mamolaeth a phasbortau iechyd Awtistiaeth. 

Roedd disgwyl i’r data a gafwyd o’r ymatebion i’r arolwg ddatblygu pasbort iechyd Awtistiaeth newydd yn benodol ar gyfer gwasanaethau mamolaeth, y gellid ei ddefnyddio i ddarparu gwell gofal i gleifion awtistig yn y dyfodol. 

Kat Williams, Arweinydd Ymchwil, Cyfarwyddwr Anweithredol, Autistic UK: 

“Yn ddealladwy, mae pobl awtistig wedi bod yn bryderus ynghylch ymgysylltu ag ymchwil academaidd oherwydd hanes hir o astudiaethau sy’n canolbwyntio ar ddiffyg o fewn patrwm meddygol ac o’r herwydd, mae ymchwil ar y cyd gan gynnwys pobl awtistig ar bob cam o’r ymchwil yn hanfodol os yw ymchwilwyr am fynd i’r afael â phryderon y gymuned. Roedd y cydweithio hwn nid yn unig yn bodloni'r angen hwn, ond roedd hefyd yn canolbwyntio ar arf nad oedd digon o ymchwil wedi'i wneud, ond sydd wedi'i ddyfynnu'n aml, i gefnogi mynediad oedolion awtistig i ofal iechyd, gan fynd i'r afael â blaenoriaeth allweddol ac a allai fod o fudd i lawer o oedolion awtistig yn y dyfodol”. 

 

Mae Autistic UK yn sefydliad pobl anabl sy’n cael ei redeg gan bobl awtistig ar gyfer pobl awtistig. 

Am ragor o wybodaeth: www.autisticuk.org 

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Various partner logos