Mae Bionema yn ddatblygwr technoleg bioblaladdwyr blaenllaw. Maent yn creu datrysiadau rheoli plâu heb gemegau ar gyfer y sectorau garddwriaeth, coedwigaeth, a thyweirch a thirwedd. Mae gan y cwmni dros 30 mlynedd o brofiad mewn ymchwil, datblygu a masnacheiddio bioblaladdwyr.

Dr Minshad Ansari, CEO, Bionema

Mae plâu a chlefydau yn achosi difrod i gnydau biliwn o ddoleri yn fyd-eang. Mae plaladdwyr gwenwynig a ddefnyddir ar gyfer rheoli plâu yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd ac iechyd pobl. Mae plaladdwyr cemegol yn ddiwahân a gallant fod yn angheuol i rywogaethau nad ydynt yn darged gan gynnwys adar, pysgod, a phryfed peillio buddiol. 

Eraill naturiol i gemegau gwenwynig 

Gellir datblygu cyfryngau bioreolaeth fel nematodau, ffyngau a bacteria fel dewisiadau amgen naturiol i blaladdwyr cemegol heb niweidio bodau dynol, yr amgylchedd na'r ecosystem. Mae cynhyrchion biolegol yn dod yn ddewis amgen cynyddol boblogaidd i blaladdwyr traddodiadol, yn enwedig pan ddaw ymwrthedd i'r amlwg neu pan fydd cemegau'n cael eu tynnu oddi ar y farchnad oherwydd pryderon diogelwch. 

Mewn cydweithrediad ag Accelerate, datblygodd Bionema atebion bioblaladdwyr newydd a fydd yn disodli ac yn lleihau'r defnydd o gemegau gwenwynig. 

Dr Minshad Ansari, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd, Bionema: 

“Cafodd Bionema gyfle i gydweithio â Chanolfan Technoleg Gofal Iechyd Accelerate ar brosiect a oedd yn ymwneud ag adnabod straeniau ffwngaidd trwy ddilyniannu DNA. 

Mae'r gwaith hwn wedi cael effaith aruthrol ar y cwmni sy'n ymwneud ag adnabod rhywogaethau anhysbys o ffwng naturiol, y gellir eu masnacheiddio bellach i leihau'r defnydd o blaladdwyr gwenwynig mewn technoleg amaethyddol. 
Mae Bionema yn falch o fod wedi derbyn cefnogaeth gan Accelerate ac o fod wedi cynnal darn o waith cydweithredol gyda sefydliad mor uchel ei barch fel Prifysgol Abertawe.” 

Cymeriadu moleciwlaidd pheromones 

Mae Bionema bellach yn ymchwilio i olew castor fel bioblaladdwr posibl, oherwydd canfuwyd ei fod yn denu pryfed tywod. Yn yr ail gydweithrediad hwn rhwng Bionema a HTC ceisiwyd nodweddu’r olew castor gan ddefnyddio technegau GC-MS i ddarganfod y cemegau sy’n cyfrannu at ei briodweddau atyniadol, er mwyn datblygu bioblaladdwr y gellid ei ddefnyddio i faglu a/neu ddifa pryfed tywod i’w diogelu cnydau. 

Am ragor o wybodaeth: www.bionema.com 

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Logos partneriaid amrywiol