Hyd: 5 mis

Partneriaid: Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol Agile Kinetic a Chaerdydd

Nod: Datblygu a dilysu dyfais feddygol amcangyfrif ystumiau ar gyfer mesur o bell onglau cleifion ar y cyd

Data collection in the Musculoskeletal Biomechanics Research Facility’s Clinical Research Laboratory

Trosolwg

Mae rhestrau aros cleifion cyhyrysgerbydol yng Nghymru yn tyfu, ynghyd â'r defnydd o dechnoleg ddigidol i gefnogi gofal iechyd. Mae hyn yn tynnu sylw at alw a chyfle i archwilio opsiynau newydd ar gyfer monitro cleifion cyhyrysgerbydol y tu allan i leoliadau clinigol traddodiadol.

Mae Agile Kinetic yn gwmni o Gymru sydd wedi datblygu platfform o'r enw MobilityHub. Mae hyn yn caniatáu rhyngweithio rhwng llawfeddygon, ffisios a chleifion sy'n cael eu hadsefydlu, trwy gais ar-lein. Mae'r cwmni nawr yn edrych ar ddatblygu teclyn amcangyfrif ystumiau ar gyfer mesur cleifion sy'n ymgymryd â'u hymarferion o bell trwy gamera (gwe/ffôn clyfar). Mae cais o'r fath yn cynnig cyfle i gleifion gymryd rhan yn y broses adsefydlu yn amgylchedd eu cartref.

Mae gan y Cyfleuster Ymchwil Biomecaneg Cyhyrysgerbydol, sydd wedi'i leoli yn Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd, hanes hirsefydlog o ymgymryd ag ymchwil biomecaneg yn seliedig ar cleifion a gwirfoddolwr iach. Gall eu profiad ymchwil helpu i ddatblygu’r gwaith a gychwynnwyd gan Agile Kinetic, o dan gyfarwyddyd arbenigwyr clinigol mewn adsefydlu cyhyrysgerbydol.

Mae Accelerate yn cefnogi cyflwyno prosiect cydweithredol rhwng Agile Kinetic a Phrifysgol Caerdydd i gyfuno eu harbenigedd a sicrhau canlyniadau a rennir.

Bydd hyn yn cynnwys:

 • Dilysu'r offeryn amcangyfrif ystumiau
 • Cipio data symud 3D
 • Integreiddio’r data i set ddata ‘Agile Kinetics’

Canlyniadau Disgyliedig

 • Offeryn wedi'i ddilysu
 • Set ddata tri dimensiwn
 • Profiad y defnyddiwr / dyluniad rhyngwyneb ar gyfer integreiddio a swyddogaethau terfynol
 • Model deallusrwydd artiffisial (AI) wedi'i integreiddio'n llawn â MobilityHub
 • Swyddogaethau olrhain symudedd yn cael eu defnyddio
 • Cyfleoedd i gydweithredu ymhellach rhwng partneriaid prosiect
 • Astudiaethau achos a chyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid

Effaith Yn Y Dyfodol

 • Effaith gadarnhaol ar ofal a phrofiad cleifion unigol, trwy rymuso ac ymgysylltu
 • Cyfleoedd i ehangu'r platfform i gefnogi adsefydlu amodau penodol
 • Llwyfan sy'n cyfrannu at arferion cynaliadwy
 • Cyflawniadau diriaethol yn cyfrannu at nodau Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) gan gynnwys Cymru lewyrchus, iachach, gwydn a Chymraeg

I ddysgu mwy am brosiectau diweddaraf Agile Kinetic, ewch i'w gwefan.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Cyflymu a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Cyflymu logos partner