Hyd: 8 mis

Partneriaid: HexTransforma Healthcare a Phrifysgol Caerdydd

Nodau: Datblygu a phrofi'r System Realiti Rhithiol Deallus Ffisiotherapi (PIVRS) fel platfform ffisiotherapi Rhithwir wedi'I seilio ar Realiti

Walking based virtual reality scenario

Overview

Mae tua 3 o bob 10 o bobl yn y DU yn byw gyda chyflwr cyhyrysgerbydol. Mae ffisiotherapyddion yn gweithio'n agos gyda'r grŵp cleifion hwn i'w helpu i reoli poen, mynd i'r afael â chamweithrediad a gweithio tuag at ganlyniadau swyddogaethol.

Mae technoleg newydd yn chwarae rhan gynyddol mewn sawl agwedd ar ein bywydau bob dydd. Felly, mae potensial i archwilio rôl technolegau newydd wrth gefnogi ffisiotherapyddion a'u cleifion. Gallai hyn fod yn gyfle i hyrwyddo'r defnydd o fesurau mwy gwrthrychol, ac i wella ymgysylltiad cleifion.

Mae gwasanaethau’r GIG wedi bod yn cael trafferth cadw i fyny â’r niferoedd cynyddol o bobl sy’n ymgynghori â gweithwyr iechyd proffesiynol, ac mae pandemig COVID wedi gwaethygu pethau. Mae'r cynnydd hwn yn y galw wedi atgyfnerthu'r angen am fwy o atebion digidol i'w defnyddio wrth asesu a monitro cleifion; yn enwedig mewn lleoliadau fel y cartref. Gall y dull hwn hefyd roi mwy o reolaeth i gleifion dros eu hadsefydliad eu hunain, gyda'r broses o ymarferion gêmio yn eu gwneud yn fwy o hwyl a chynyddu ymgysylltiad.

Bydd y prosiect cydweithredol hwn rhwng HexTransforma Healthcare a Phrifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu System Realiti Rhithiol Deallus Ffisiotherapi (PIVRS) newydd gan ddefnyddio technoleg fforddiadwy gwisgadwy ac anghysbell ar gyfer monitro cleifion mewn amser real.

Mae realiti rhithwir yn caniatáu i'r gêm gael ei phersonoli i dargedau adsefydlu'r unigolyn gan gynnwys gwella cydbwysedd, ffitrwydd, ystod y cynnig ar y cyd a/neu gryfder. Yna gall technoleg gwisgadwy ddarparu adborth amser real ar berfformiad, fel bod cleifion yn gwybod sut maen nhw'n dod yn eu blaenau a sut i wella.

Mae lefelau lluosog o anhawster o fewn gêm yn golygu y gall unigolyn symud ymlaen yn dibynnu ar ei berfformiad. Mae'r system adsefydlu rhithwirionedd deallus yn darparu teclyn adsefydlu rhyngweithiol sydd wedi'i deilwra i'r unigolyn.

Weighting shifting exercise scenario

Senario ymarfer symud pwysiad

Mae Accelerate yn cefnogi cyflwyno'r prosiect hwn trwy arbenigedd academaidd a chlinigol Prifysgol Caerdydd, ochr yn ochr â darparu rheolaeth prosiect a chefnogaeth ar gyfer cyswllt ymchwil. Mae HexTransforma Healthcare yn cyfrannu eu harbenigedd diwydiannol mewn arloesi gofal iechyd digidol a byddant yn dod â'u profiad wrth ddatblygu atebion sy'n fasnachol hyfyw.

Canlyniadau Disgwyliedig

 • Datblygu system adfer rithwir prototeip
 • Integreiddiad synhwyrydd gyda'r meddalwedd
 • Integreiddio algorithmau biomecaneg i gyfrifo eithafiaeth is cinemateg ar y cyd
 • Datblygu senarios adfer rhithwir 3D
 • Astudiaethau achos a chyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid
 • Hadau gwaith yn y dyfodol

Canlyniadau Posib Yn Y Dyfodol

 • Potensial i danategu datblygiad y system brototeip yn y dyfodol
 • Bwriad datblygu prototeip yw hadu gwaith dilysu yn y dyfodol
 • Gwell grymuso cleifion ac ymgysylltu ag adsefydlu
 • Alinio â'r blaenoriaethau sy'n sail i Gymru Iachach, a Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
 • Gwaith cydweithredol yn y dyfodol rhwng Prifysgol Caerdydd a HexTransforma Healthcare; defnyddio arbenigedd diwydiannol, clinigol ac academaidd i ddarparu datblygiadau gofal iechyd digidol
 • Potensial ar gyfer twf a datblygiad cwmnïau yng Nghymru trwy bortffolio cynnyrch sy'n ehangu

I gael gwybod mwy am brosiectau eraill yn HexTransforma Healthcare ewch i'w gwefan.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Cyflymu a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Cyflymu logos partner