Mae angen i adeiladau drawsnewid i fod yn amgylcheddau carbon sero. Mae adeiladau ysbytai a theatrau llawdriniaethau yn defnyddio llawer iawn o ynni ac yn cynhyrchu llawer iawn o wastraff. Mae ysbytai’n cynhyrchu mwy na 5 miliwn tunnell o wastraff bob blwyddyn.

Future theatre set up

Mae angen i adeiladau drawsnewid i fod yn amgylcheddau carbon sero. Mae adeiladau ysbytai a theatrau llawdriniaethau yn defnyddio llawer iawn o ynni ac yn cynhyrchu llawer iawn o wastraff. Mae ysbytai’n cynhyrchu mwy na 5 miliwn tunnell o wastraff bob blwyddyn. Mae amgylchedd theatrau llawdriniaethau yn cyfrannu ~20-30% o ôl troed carbon ysbytai. Mae amodau amgylcheddol da i staff meddygol a chleifion yn bwysig hefyd, a rhaid ystyried materion fel cysurwch, glendid a thraws heintio.

Mae prosiect i ddylunio a datblygu theatr gynaliadwy yn y dyfodol nid yn unig yn arloesi o ran ei fwriad, ond yn rhoi sylw pellach i’r angen gwirioneddol i symud tuag at Gymru iachach a chynaliadwy.

Cyfraniad Cyflymu:

Mae Cyflymu yn ategu’r gwaith o gyflawni’r prosiect hwn sy’n dod â chydweithredwyr ynghyd ag amrywiaeth eang o arbenigedd gan ymarferwyr theatrau, dylunwyr ac arbenigwyr adeiladu cynaliadwyedd.

Y cam cyntaf oedd sefydlu cwmpas a chynllun cyflawni'r prosiect. Mae symud i’r cam nesaf wedi symud y ffocws i gynllunio ac adeiladu theatrau. Bydd y dyluniad yn canolbwyntio ar anghenion penodol theatr llawdriniaethau gyffredinol, ond yn cynnwys dyluniad ynni isel, gwasanaethau mecanyddol effeithlon ar gyfer gwresogi, oeri, awyru a goleuo, a chynhyrchu ynni adnewyddadwy integredig a storio ynni.

Bydd hefyd yn ystyried trin gwastraff a lleihau gwastraff, gan gynnwys nwyon anesthetig. Mae hyn wedi cael ei hwyluso drwy ddod â staff theatrau at ei gilydd i ganolbwyntio ar adeiladu pensaernïol, nodweddion dylunio ac ergonomeg, ynghyd ag anestheteg a gwastraff. Bydd y gwaith dylunio, adeiladu a gwerthuso dilynol yn cael ei oruchwylio gan swyddog prosiect penodol, a fydd yn hwyluso’r gwaith o gyflawni canlyniadau pendant.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Cyflymu a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Accelerate Partner Logos