Mae Skin Solved (a elwir yn wreiddiol Essential Skin and Body Butter) yn gwmni newydd wedi'i leoli yng Nghastell-nedd Port Talbot yn Ne Cymru. Mae'r cwmni'n cynhyrchu ystod o fenyn corff ac olew rhwbio ar gyfer manteision cosmetig a meddyginiaethol o bosibl.

Skin Solved samples

Cysylltodd y cwmni â'r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd (HTC) am gefnogaeth wyddonol i benderfynu a all y cymysgeddau olew rwbio arwain at leddfu poen trwy ddefnyddio cynhwysyn gweithredol yn drawsdermaidd.

Canfu data cychwynnol y gallai olewau gael effaith gadarnhaol ar reoli poen

Mae HTC wedi rhoi cymorth ac arweiniad hanfodol i Skin Solved ar sut i ddod â chynhyrchion cosmetig i'r farchnad yn y DU, gan gefnogi cynhyrchu menter newydd yng Nghymru. Darparwyd hefyd data cychwynnol yn edrych ar sut y gallai'r olewau rhwbio hyn gael effaith gadarnhaol ar reoli poen.

Lluniwyd adolygiad llenyddiaeth yn manylu ar y broses i ddod â chynnyrch cosmetig i'r farchnad yn y DU. Lluniwyd ail adolygiad llenyddiaeth yn manylu ar sut y gellid dod â chynhyrchion cysylltiedig â meddyginiaeth i'r farchnad yn y DU, trwy ganllawiau MHRA ac o bosibl THR.

Ymchwiliwyd i fformwleiddiadau eraill o'r olewau rhwbio er mwyn ceisio gwella'r canfod.

Trwy wir gydweithio, dechreuodd Skin Solved fasnachu fel unig fasnachwr ac mae wedi dod â phedwar cynnyrch cosmetig newydd i'r farchnad.

Barbara Waters, Perchennog, Skin Solved:

"Cefais y cydweithrediad â HTC yn hynod ddiddorol yn y ffordd yr aethant ati i archwilio effeithiolrwydd posibl yr olewau hanfodol yr oeddwn wedi'u dewis ar gyfer y prosiect hwn. Nid oes gen i gefndir gwyddonol ac fe roddodd bersbectif hollol newydd a oedd yn hanfodol o ran gwybod a oedd fy rysáit yn mynd i fod yn effeithiol. Mae'r manteision o weithio gyda HTC yn golygu bod gen i hyder wrth symud ymlaen i wybod y llwybr cywir i'w gymryd wrth ddod â'r cynnyrch hwn i'r farchnad."

Am ragor o wybodaeth: www.skinsolved.co.uk

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Logos partneriaid amrywiol