Mae Deallusrwydd Artiffisial yn cynnig cyfleoedd i gefnogi diagnosteg sy’n galluogi ac yn cefnogi rhaglenni canfod yn gynnar sy’n cynnig diagnosis ac ymyriadau cynharach, gan gynnig cyfleoedd enfawr ar gyfer gwell canlyniadau clinigol ac arbedion effeithlonrwydd. Caiff Dysgu Peirianyddol a Deallusrwydd Artiffisial eu defnyddio’n eang mewn sectorau eraill ym maes logisteg, cyflenwi a chynllunio cymorth ac maen nhw’n rhoi cyfle i sefydliadau iechyd a gofal ddarparu gwasanaethau symlach ac arbedion effeithlonrwydd.   

Mae llawdriniaethau robotig yn caniatáu i lawfeddygon ymgymryd â gweithdrefnau llai ymwthiol a mwy manwl sy’n cynnig gwell canlyniadau clinigol i gleifion ac arbedion effeithlonrwydd, fel gwella’n gynt sydd wedyn yn arwain at dreulio llai o amser yn yr ysbyty. 

Y Cyfle  

Mae Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal yn ddigidol ac mae’r ffocws hwn yn ymrwymiad pwysig a fydd yn rhoi’r seilwaith a’r adnoddau sylweddol ar waith sy’n ofynnol er mwyn i Gymru sicrhau bod manteision yn deillio o’r chwyldro digidol. Mae’r gwersi a ddysgwyd yn ystod pandemig y coronafeirws wedi dangos sut gall system iechyd a gofal Cymru groesawu a defnyddio atebion digidol yn gyflym ac ar raddfa i sbarduno gwelliannau o ran darparu gwasanaethau. Mae’r berthynas â’r diwydiant wedi bod yn hollbwysig er mwyn cadw at yr un raddfa a’r cyflymder a fynnwyd gan yr argyfwng. 

Mae hyn yn rhoi cyfleoedd i bartneriaethau gael eu ffurfio gyda’r diwydiant i ddarparu iechyd a gofal o werth uwch, gwella’n gyflym ac arloesi. Bydd mynediad wedi’i reoli’n dda a’i lywodraethu’n gadarn at ddata amlhaenog o safon (ee drwy’r Adnodd Data Cenedlaethol a’r storfeydd data presennol) yn denu diwydiant, gan gynnig cyfleoedd i bartneriaethau ddarparu’r atebion gofynnol a datblygu cynhyrchion a busnesau newydd yng Nghymru.   

Mae dysgu peirianyddol yn rhoi addewid mawr i ddehongli cryn dipyn o ddata cyfunol y gellir ei ddefnyddio gyda diagnosteg, dadansoddi delweddu meddygol, cofnodion meddygol cleifion, logisteg a geneteg. Gall Deallusrwydd Artiffisial ddehongli delweddau radioleg yn gynt o lawer nag y gallai’r bod dynol fyth ei wneud.  Er na fydd byth yn disodli clinigwyr, bydd yn eu rhyddhau i ganolbwyntio ar achosion mwy cymhleth. Gallai’r dechnoleg hon gyfrannu’n helaeth at fynd i’r afael â phrinder radiolegwyr ar hyn o bryd, gan ategu mentrau fel Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru. 

Gall Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru gael mynediad at bartneriaid allweddol yn y diwydiant i gefnogi byrddau iechyd i gyflawni eu prosiectau a’u nodau yn y trawsnewid hwn. Mae gennym rwydweithiau a chysylltiadau cryf â busnesau gofal iechyd digidol bach a mawr ac rydym yn meithrin ein gallu i ddelio’n hyderus ac yn fasnachol â nhw.  

I gael rhagor o wybodaeth am ein maes gwaith Digidol, Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg, cysylltwch â: hello@lshubwales.com.