Wrth i ni wynebu'r her ddigynsail hon, mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio. Mae'r system iechyd yn gorfod addasu'n gyflym iawn i barhau i ddarparu cymorth tra hefyd yn blaenoriaethu adnoddau ar gyfer y frwydr yn erbyn coronafeirws.

Mae angen aildrefnu llawer o apwyntiadau wyneb yn wyneb rheolaidd ar gyfer pobl â chyflyrau hirdymor, megis diabetes, a allai fod yn gythryblus i'r rhai yr effeithir arnynt. Mae'n bwysig iawn cefnogi pobl sydd â diabetes ar hyn o bryd, er mwyn helpu i leddfu'r ansicrwydd a'r pryderon ynghylch tarfu ar eu trefn arferol.

Laptop and phone

Apwyntiadau rhithwir

Mae nifer cynyddol o apwyntiadau gyda meddygon a nyrsys yn cael eu cynnal o bell, sy'n newyddion da i gleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae penodiadau rhithwir yn lleihau cysylltiad cymdeithasol i bobl â diabetes, tra'n helpu i leihau'r baich ar y GIG.Bydd gwneud y gorau o'r apwyntiadau rhithwir hyn gyda thrafodaethau ystyrlon yn uchafu'r defnydd o'r amser ac yn helpu i gael y canlyniad gorau o'r apwyntiad. Yn Roche Diabetes Care rydym yn ymfalchïo'n mewn helpu pobl sydd â diabetes i gael mynediad at atebion sy'n cefnogi'r broses o reoli eu diabetes er mwyn cadw'n iach.Wrth i'r ffordd arferol o gyfathrebu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol newid, rydym yn cynnig cymorth drwy ddarparu mynediad am ddim am flwyddyn i bob oedolyn sydd â diabetes i'r ap rheoli diabetes, mySugr pro, i helpu cleifion a chlinigwyr. Gall offer fel hwn sy'n cynorthwyo rhywun sy'n byw gyda diabetes yn eu rheolaeth glwcos hefyd wella ymgynghoriadau o bell. Mae gan hyn hefyd y fantais ychwanegol o ryddhau amser gwerthfawr ein darparwyr gofal iechyd a lleihau'r pwysau ar y GIG.

mySugr pro

Bydd mynediad i mySugr pro yn helpu i wella profiad apwyntiadau digidol/ffôn ar gyfer pobl sydd â diabetes trwy ddarparu gwybodaeth monitro'r glwcos gwaed o bell.Drwy logio gwerthoedd glwcos gwaed ac e-bostio'r ffeil at y darparwr gofal iechyd, mae'n hwyluso gwell ymweliad rhithwir i'r claf ac yn caniatáu sgyrsiau mwy ystyrlon gyda'u meddyg a allai arwain at well canlyniadau i gleifion.Gall pobl sydd â diabetes lawrlwytho'r app mySugr i'w ffôn clyfar a datgloi'r fersiwn pro gan ddefnyddio'r cod actifadu. Dim ond cyfeiriad e-bost i bobl â diabetes y mae angen i ddarparwyr gofal iechyd ei ddarparu i anfon adroddiadau PDF atynt.Mae'n bwysig iawn pwysleisio nad yw'r cynnig hwn wedi'i gyfyngu i'r cleifion hynny sy'n defnyddio mesurydd glwcos gwaed Roche (Accu-Chek) gan ein bod am i hyn fod ar gael mor eang â phosibl.Fy ngobaith ar gyfer y dyfodol yw y gall cleifion ddefnyddio technoleg, fel hyn, fel pwynt cyswllt ychwanegol i gyfathrebu â'u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, a bod y dechnoleg yn cynorthwyo i rymuso dull hunanreoli.I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael gafael ar mySugr pro ewch i www.accu-chek.co.uk