Hidlyddion

UKRI Mynd i'r afael â gordewdra.

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ymchwil i wella iechyd pobl sydd dros bwysau ac yn ordew. Dylai’r ymchwil fod yn ddulliau seiliedig ar dystiolaeth ac yn ymyriadau effeithiol.   

Dysgwch ragor:

 

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw!

NIHR 23/39 Ymyriadau sy’n seiliedig ar gerddoriaeth a gofal dementia

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Arfarnu effeithiolrwydd therapi cerdd neu ymyriadau sy’n seiliedig ar gerddoriaeth i wella gofal a chymorth pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys sesiynau unigol neu grŵp, canu, chwarae offeryn, gwrando ar gerddoriaeth neu gerddoriaeth gyda symudiadau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw!

Dyfarniadau Trosiadol Sefydliad Prydeinig y Galon

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £750,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Nod y cyllid hwn yw datblygu technolegau newydd ac arloesol sy’n sicrhau manteision i iechyd cardiofasgwlaidd pobl. Mae’r cynllun yn cefnogi datblygiadau o’r cam prawf cysyniad hyd at y farchnad fasnachol. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan BHF  heddiw! 

Ymchwil UKRI a hybiau partneriaeth ar gyfer technolegau iechyd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

 

Cyllid i sefydlu canolfannau ymchwil amlddisgyblaethol ar raddfa fawr yn dilyn un neu fwy o heriau iechyd, gan gynnwys gwella iechyd ac atal y boblogaeth, trawsnewid rhagfynegiad a diagnosis cynnar a darganfod a chyflymu’r gwaith o ddatblygu ymyriadau newydd.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

NIHR 23/34 Sgrinio ar gyfer COPD yn ystod yr archwiliad iechyd sy’n targedu’r ysgyfaint

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

 

Cyllid i ateb y cwestiwn ymchwil, “a yw sgrinio’r boblogaeth sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) gydag archwiliadau wedi eu targedu ar iechyd yr ysgyfaint yn gwella canlyniadau iechyd a’i gost-effeithiolrwydd”?  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

NIHR 23/45 Rhaglen Ymchwil Darparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol dan arweiniad ymchwilydd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

 

Mae’r rhaglen Ymchwil Cyflawni Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cyllido ymchwil i gynhyrchu arfarnu’r effaith ar ansawdd, hygyrchedd a threfniadaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys sut mae’r GIG a gofal cymdeithasol yn gwella’r modd y darperir gwasanaethau. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

Hyrwyddo meddygaeth fanwl: rownd dau

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £10,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

 

Uchafswm y cyllid sydd ar gael:  

£10,000,000

Dyddiadau allweddol ac amserlenni:  

28 Gorffennaf 2023

Trosolwg o’r cyllid: 

Bydd y gystadleuaeth yn ariannu prosiectau sy’n ceisio datblygu offer digidol, offer sy’n ymdrin â data a dulliau aml-fodd ar gyfer rhoi diagnosis mwy cywir, a haenu triniaethau. Rhaid i’ch cynnig ddangos sut mae’n mynd i’r afael ag angen clinigol sydd heb ei ddiwallu neu’n ymateb i signalau galw’r GIG.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Innovate UK  heddiw! 

UKRI: Amlinelliad o sbarduno’r chwyldro meddyginiaethau: grantiau bach

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £400,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i chwyldroi datblygiad meddyginiaethau yn y dyfodol. Er enghraifft, astudiaethau dichonoldeb a phrosiectau trosi, sy’n cyfrannu at ddatrys tagfeydd o’u darganfod i’w defnyddio.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd (PHR) NIHR: 22/141 Ymyriadau sy’n effeithio ar unigrwydd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd yn dymuno comisiynu ymchwil ar ymyriadau sy’n lleihau unigrwydd, gan effeithio ar boblogaethau ar raddfa fawr, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a’r ffactorau sy’n sail i iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Y Gronfa Ddata Fawr

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £150,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae cyllid ar gael i wella ansawdd a/neu ddarpariaeth iechyd a gofal: defnyddio data i ddeall ac i wella ein gwasanaethau, hybu cydweithio rhwng sefydliadau i rannu’r hyn a ddysgir a dulliau gweithredu, hyrwyddo defnyddio Data Mawr i fynd i’r afael â heriau dybryd a hwyluso defnyddio Data Mawr i wella canlyniadau iechyd a lles, ac i leihau anghydraddoldebau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NDR heddiw! 

Y cyhoedd yn derbyn y defnydd o setiau data gweinyddol ar gyfer Ymchwil Iechyd y Cyhoedd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: hyd at £300,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd (PHR) NIHR: 22/136 Y cyhoedd yn derbyn y defnydd o setiau data gweinyddol ar gyfer Ymchwil Iechyd y Cyhoedd: Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal yn chwilio am brosiectau ymchwil a gwerthuso sy’n mynd i’r afael â’r cwestiwn: “Pa gamau ymarferol y gellir eu cymryd i gynyddu’r modd y mae’r cyhoedd yn derbyn y defnydd o setiau data gweinyddol ar gyfer ymchwil i fynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd ac anghydraddoldebau iechyd?”. Dylai prosiectau bara am 18 i 24 mis.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/79 Gwerthuso technolegau ac ymyriadau mewn lleoliadau gofal sylfaenol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specifiedDim Cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r alwad hon yn agored i bob technoleg neu ymyriad sydd â’r potensial i fod o fudd i ganlyniadau sy’n canolbwyntio ar gleifion wrth hyrwyddo iechyd, trin neu reoli clefydau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIIHR 23/60 Defnyddio deallusrwydd artiffisial i ddehongli delweddau wrth sgrinio am ganser y fron

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim Cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i gydgysylltu delweddau wrth sgrinio am ganser y fron er mwyn gwerthuso’r effeithlonrwydd glinigol a’r gost.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR Lleihau pwysau cyfansawdd ar y GIG a gofal cymdeithasol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i werthuso effeithiolrwydd ymyriadau a gwasanaethau iechyd a gofal newydd, addawol neu bresennol i leihau’r pwysau cynyddol ar y GIG a gofal cymdeithasol. Mae pwysau cyfansawdd yn cael eu diffinio fel: pwysau ar y system gofal iechyd fel tywydd eithafol fel eira neu wres neu’r rhyngweithio â phwysau eraill, gan gynnwys costau byw, lefelau clefydau ar ôl COVID, a phwysau gweithrediadau.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

Rhaglen Gyflymu Alzheimer’s Research UK

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i beirianwyr, dylunwyr, datblygwyr, arloeswyr, entrepreneuriaid, neu unrhyw un sydd â syniad da i helpu dementia.

Gallai eich syniad fod yn gynnyrch syml sy'n gwneud tasg bob dydd yn haws i berson sy’n byw gyda dementia. Efallai fod gennych chi syniad arloesol am wasanaeth newydd neu ffordd newydd o weithio i staff cartrefi gofal.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Dementia Researcher heddiw! 

SBRI: offer a thechnolegau biofarcwyr clinigol ar gyfer dementia

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £1,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gyflymu arloesedd ym maes canfod biofarcwyr dementia i drawsnewid treialon clinigol a therapïau manwl. Drwy ddatblygu neu ail-bwrpasu technolegau a fydd yn galluogi biofarcwyr dementia sy’n dod i'r amlwg i gael eu canfod mewn ffordd gadarn.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan GOV heddiw! 

Cais Rhagarweiniol Rosetrees 2023

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £750,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid grant ar gyfer arweinwyr ymchwil addawol i fynd â'u syniadau arloesol i'r lefel nesaf ac i adeiladu timau ymchwil hynod dalentog i drechu dementia.
 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan RAD heddiw! 

Dadansoddiad ar gyfer Arloeswyr (A4I) Rownd 11 - cam 1

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £120,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae cyllid Innovate UK ar gael ar gyfer prosiectau arloesi cydweithredol bach sy'n gweithio gyda phartneriaid dadansoddi ar gyfer arloeswyr (A4I) i ddatrys problemau cynhyrchiant a chystadleurwydd drwy weithio gyda gwyddonwyr blaenllaw a chyfleusterau ymchwil.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Gov  heddiw! 

Rownd un –cyflymu effaith Deallusrwydd Artiffisial Cyfrifol yn y DU

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £300,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid sy’n cefnogi’r ymchwil drosi ryngddisgyblaethol a’r broses o gyfnewid gwybodaeth am ddeallusrwydd artiffisial (AI) cyfrifol a dibynadwy i sicrhau bod technolegau deallusrwydd artiffisial yn cael eu cynllunio, eu cyflwyno a’u defnyddio’n gyfrifol o fewn cymdeithasau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Cystadleuaeth 23 SBRI - Iechyd Plant

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £800,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r gystadleuaeth gyllido hon yn ceisio mynd i’r afael â heriau ym maes iechyd plant gyda dau faes ffocws allweddol: Cyflyrau hirdymor, fel Asthma, epilepsi a diabetes ac Atal afiechyd, gan gynnwys yn gysylltiedig â’r geg a phwysau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan SBRI  heddiw! 

Dyfarniad Iechyd Meddwl Wellcome: Deall sut mae problemau sy'n gysylltiedig â gorbryder a thrawma yn datblygu, yn parhau ac yn cael eu datrys

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i ymchwilio i’r mecanweithiau achosol y mae’r ymennydd, y corff a’r amgylchedd yn eu defnyddio i ryngweithio dros amser wrth i anhwylderau sy’n gysylltiedig â gorbryder a thrawma ddatblygu, parhau a chael eu datrys.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Wellcome heddiw! 

UKRI Partneriaethau rhyngwladol AI cyfrifol yn y DU

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i ddatblygu partneriaethau gyda sefydliadau a chanolfannau o'r radd flaenaf ym maes deallusrwydd artiffisial cyfrifol (RAI) i sicrhau bod cymdeithas yn defnyddio AI mewn ffordd gyfrifol. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw

Datblygu Ymyriadau ar gyfer Iechyd y Cyhoedd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £150,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gefnogi datblygiad cynnar ar gyfer ymyriadau sy’n ceisio mynd i’r afael â heriau iechyd y cyhoedd yn y DU neu ledled y byd. Gallai hyn gynnwys ymchwil sylfaenol ansoddol a meintiol a datblygu modelau theori a rhesymeg. Fodd bynnag, dylid rhoi pwyslais ar ddatblygu’r ymyriad.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Dyfarniad Ymchwil Drosi Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £275,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae'r alwad hon am ymchwil drosi yn ceisio dod o hyd i iachâd neu driniaethau a phrofion gwell ar gyfer canser. Bydd hyn yn datblygu gwaith sydd eisoes wedi’i wneud yn ystod y cam sylfaenol er mwyn ei symud tuag at gael ei ddefnyddio gyda chleifion, yn enwedig pobl yng Ngogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Cymru.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NWCR heddiw! 

Dilysu biofarcwyr sy’n deillio o hylifau ar gyfer rhagfynegi ac atal anhwylderau’r ymennydd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €6,000,000 i 8,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Europe Validation of fluid-derived biomarkers for the prediction and prevention of brain disorders HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-13-two-stage: Please note that further details will be released on the European Commission Webpages in 2023. Currently the UK is working to associate with the Horizon funding programme and organisations are advised to apply as usual.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Mynd i’r afael â’r baich mawr i gleifion, cyflyrau meddygol nad oes digon o ymchwil wedi’i wneud iddynt

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €6,000,000 i 7,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - Mynd i’r afael â’r baich mawr i gleifion, cyflyrau meddygol nad oes digon o ymchwil wedi’i wneud iddynt HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-14-two-stage: Sylwch y bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhyddhau ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023. Ar hyn o bryd mae’r Deyrnas Unedig yn gweithio i gysylltu â rhaglen ariannu Horizon a chynghorir sefydliadau i wneud cais fel arfer.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

UKRI: Ymchwil niwrowyddorau ac iechyd meddwl: grant ar gyfer ymchwil i ddull ymatebol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Ceisio trawsnewid ein dealltwriaeth o ffisioleg ac ymddygiad y system nerfol ddynol drwy gydol cwrs bywyd mewn iechyd ac mewn salwch, yn ogystal â sut i drin ac atal anhwylderau’r ymennydd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

NIHR 23/92 Dyfarniad Datblygu Ceisiadau y Rhaglen Gwerthuso Mecanweithiau ac Effeithiolrwydd (EME) – Ymgysylltu â diwydiant ar gyfer platfform cyn-trwydded Cam 2 i werthuso ymyriadau fferyllol a digidol ar gyfer gordewdra

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £200,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer astudiaeth blatfform i werthuso ymyriadau a thechnolegau fferyllol a/neu ddigidol, i gefnogi colli pwysau mewn ffordd gynaliadwy i bobl sydd dros eu pwysau ac yn ordew.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd heddiw! 

Versus Arthritis : Canfod yn Gynnar a Thriniaethau wedi eu Targedu 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £1,200,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r alwad hon am gyllid Versus Arthritis yn cynorthwyo ymchwil mewn dau faes ffocws: Canfod ac atal yn gynnar a thriniaethau wedi eu targedu. Y nod yw dod â diagnosis mwy cywir a chyflymach a thriniaethau mwy amserol, effeithiol ac wedi eu targedu, wedi eu teilwra i unigolion, gan ystyried nid yn unig eu genynnau ond hefyd yr amgylchedd lle maent yn byw.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Versus Arthritis heddiw!

Dyfarniad rhaglen ymchwilio i’r Boblogaeth ac Atal CRUK

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Darparu cymorth hirdymor ar gyfer ymchwil eang, amlddisgyblaethol sydd â photensial trawsnewidiol ym maes ymchwilio i’r boblogaeth ac atal.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan CRUK heddiw! 

HER BIOFARCWYR GWAED

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £4,500,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer darpar brosiect cymunedol sy'n asesu panel o fiofarcwyr ym mhoblogaethau’r byd go iawn. I adeiladu achos cryfach dros weithredu yn y dyfodol, dylai'r cynnig terfynol gynnwys rhan o ddadansoddiad economaidd o ddefnyddio biofarcwyr gwaed mewn lleoliad gofal iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Alzheimers Research UK  heddiw! 

Fforwm Cyllidwyr Ymchwil Cardiofasgwlaidd Byd-eang - Menter Treialon Clinigol Rhyngwladol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Gwahoddir uwch ymchwilwyr sydd â hanes blaenorol cadarn i wneud cais am gefnogaeth Fforwm Cyllidwyr Ymchwil Cardiofasgwlaidd Byd-eang i fynegi diddordeb mewn treial clinigol cardiofasgwlaidd cydweithredol ac amlwladol. Dylid cael cymeradwyaeth cyn cyflwyno cais llawn i gynllun cyllido cenedlaethol. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Sefydliad Prydeinig y Galon heddiw! 

Ymchwil y Galon: Grantiau Technolegau Newydd a Thechnolegau sy’n Dod i’r Amlwg (NET)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae grantiau Technolegau sy’n dod i'r amlwg yn brosiectau ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddatblygu technolegau newydd ac arloesol i wneud diagnosis, trin ac atal clefyd y galon a chyflyrau cysylltiedig.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  Heart Research  heddiw! 

Meddygaeth arbrofol cam un

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £1,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer prosiect meddygaeth arbrofol, academaidd sy’n cael ei gynnal mewn bodau dynol ac sy'n ymchwilio i achosion, datblygiad a thriniaethau clefydau dynol. Dylai eich prosiect fod yn seiliedig ar fwlch amlwg yn y ddealltwriaeth o bathoffisioleg ddynol a dylai fod ganddo lwybr clir at effaith glinigol.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

UKRI Technolegau ar gyfer Ymchwil Trawsffurfiol (23TRT)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £225,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gefnogi’r gwaith o ddatblygu technolegau ymchwil arloesol, sydd â’r potensial i gael dylanwad trawsnewidiol. Hefyd, rhaid cael y technolegau hyn er mwyn cadw bywiogrwydd o ran ymchwil i ddarganfod biowyddorau yn y DU. Bydd y gwobrau’n cefnogi astudiaethau peilot bach a byr, sef ‘potensial cam cynnar/potensial trawsnewidiol’ sydd wedi’u hanelu at ddatblygu technoleg newydd ar gyfer y biowyddorau lle nad oes fawr ddim data rhagarweiniol yn bodoli. exists.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Ymchwil Arennol: Grantiau Prosiect Ymchwil Dyfarniadau’r Athro Michael Nicholson

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Grantiau cyllido i gyflymu darganfyddiadau a datblygu arweinwyr rhagorol mewn ymchwil trawsblannu arennau.
Gall meysydd ymchwil gynnwys: peri i drawsblaniadau arennau bara'n hirach, cynyddu argaeledd arennau i'w trawsblannu a lleihau'r amser aros neu ddatblygu technegau trallwyso peiriannau newydd sydd â'r gallu i gynyddu cyfraddau defnyddio organau a darparu therapïau adfywiol cyn-trawsblannu sy'n ymestyn cyfraddau goroesi trawsblaniad.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Kidney Research UK  heddiw!

UKRI: Cronfa ar gyfer Datblygu Gwerthusiad o Greu Cyfleoedd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynnal gweithgareddau gwerthuso ar raddfa fach er mwyn canfod datrysiadau ar gyfer lledaenu cyfleoedd a lleihau gwahaniaethau mewn canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bobl a lleoedd ledled y DU. Bydd hyn yn cael ei wneud drwy ddefnyddio dulliau cadarn a gwrthffeithiol o werthuso dylanwad.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Cronfa Datblygu Gwerthusiadau Creu Cyfleoedd UKRI

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynnal gweithgareddau gwerthuso sy’n gwella ein dealltwriaeth o ymyriadau sy’n cynyddu cyfleoedd ac yn lleihau gwahaniaethau mewn canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bobl a lleoedd ledled y DU.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

NIHR 23/90 Gwerthuso trefniadaeth, darpariaeth ac ansawdd y gwasanaethau gofal cartref

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i wella trefniadaeth, darpariaeth ac ansawdd y gwasanaethau gofal cartref ledled y DU, gan gynnwys gwerthuso modelau newydd o drefnu a darparu’r gwasanaethau gofal cartref.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Cystadleuaeth 24 - Cyflawni GIG Sero Net ar gyfer Dyfodol Iachach

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £50,000 - £100,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer datblygiadau arloesol cam cynnar i gyflymu’r gwaith o ddatblygu dulliau arloesi gwyrddach tuag at system gofal iechyd sy’n fwy cynaliadwy. 

Dysgwch ragor:

 

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan SBRI Healthcare heddiw! 

Cyflymu’r defnydd drwy gynigion agored am fwy o arloesi gan SME

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - Cyflymu’r defnydd drwy gynigion agored am fwy o arloesi gan SME HORIZON-CL3-2023-SSRI-01-02: Sylwch y bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhyddhau ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023. Ar hyn o bryd mae’r Deyrnas Unedig yn gweithio i gysylltu â rhaglen ariannu Horizon a chynghorir sefydliadau i wneud cais fel arfer.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Cynllun Sbarduno Amddiffyn a Diogelwch: Galwad Agored am Gynigion Arloesol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae gan y Cynllun Sbarduno Amddiffyn a Diogelwch ddiddordeb mewn ariannu prosiectau arloesol i wella amddiffyn a/neu ddiogelwch. Gall y rhain gynnwys dulliau arloesol sy’n cael eu defnyddio fel arfer yn y lleoliad gofal iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan DASA heddiw!

23/94 (Asesu Technoleg Iechyd) Ymyriadau i leihau camgymeriadau wrth roi meddyginiaeth mewn ysbytai

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd (HTA) hon yn gwahodd ceisiadau i bennu effeithiolrwydd ymyriadau i leihau camgymeriadau wrth weinyddu meddyginiaethau yn yr ysbyty. Dylai bod modd atgynhyrchu a chyffredinoli ymyriadau ac mae’n cynnwys gwerthuso arferion sy’n cael eu defnyddio’n rheolaidd ar hyn o bryd nad ydynt yn effeithiol o bosibl.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/119 Gwerthuso technolegau ac ymyriadau mewn lleoliadau gofal sylfaenol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r cyllid ar gael i dechnolegau ac ymyriadau sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau buddiol i gleifion i hybu iechyd, trin neu reoli clefydau. Rhaid i’r astudiaethau fod â phrawf cysyniad dynol clinigol i gyfiawnhau'r cynnig.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/88 Cynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar raglenni sgrinio’r boblogaeth mewn grwpiau sydd heb gael eu gwasanaethu’n ddigonol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllido ymchwil i ymyriadau sy’n ceisio lleihau anghydraddoldeb o ran cymryd rhan mewn rhaglenni sgrinio’r boblogaeth ymysg grwpiau sydd heb gael eu gwasanaethu’n ddigonol, yn enwedig yn y meysydd y tynnwyd sylw atynt yn adolygiad OHID nad oedd digon o dystiolaeth amdanynt.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/82 Atal hunanladdiad mewn grwpiau risg uchel

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r cyllid hwn yn gweithredu ar lefel y boblogaeth yn hytrach nag ar lefel unigol. Dylai fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd a’r ffactorau ehangach sy’n dylanwadu ar iechyd. Dylai ymyriadau geisio dylanwadu ar ffactorau risg a phenderfynyddion ar lefel y boblogaeth ar gyfer hunanladdiad ac ymgeisiau at hunanladdiad.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/118 Gofal Lliniarol a Diwedd Oes

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gefnogi ymchwil i wasanaethau gofal lliniarol a diwedd oes. Galluogi pobl ar ddiwedd eu hoes i fyw cystal â phosibl a marw gydag urddas, tosturi a chysur. Mae’r rhaglen hon yn croesawu cynigion mewn unrhyw faes, gwasanaeth neu leoliad clefyd megis ysbytai, canolfannau arbenigol, cartrefi gofal neu gymunedol.

Dysgwch ragor:

 

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw!

BHF - Dyfarniadau Trosiadol Medi 2023

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £750,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid wedi ei anelu at ddatblygu technolegau newydd ac arloesol er mwyn sicrhau manteision i iechyd cardiofasgwlaidd pobl. O brawf cysyniad i fod yn barod i’w farchnata.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan BHF  heddiw!

CRUK Dyfarniad Bioleg i Atal

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £600,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer ymchwil drosi a fydd yn adeiladu ar ddealltwriaeth fiolegol a mecanyddol o achoseg canser, genesis a risg, i helpu i roi mewnwelediad i dargedau a dulliau newydd ar gyfer atal canser.  

   

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan CRUK  heddiw! 

Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR): Cynllun Ariannu Cyflym Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £50,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae cynllun Ymchwil Iechyd y Cyhoedd yn ariannu ymchwil i greu tystiolaeth i lywio’r gwaith o ddarparu ymyriadau nad ydynt yn ymwneud â’r GIG, gyda’r bwriad o wella iechyd y cyhoedd a lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd heddiw! 

Gwobr Prosiect Amlddisgyblaethol CRUK

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £500,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynhyrchu syniadau ymchwil creadigol ac archwilio eu cymhwysedd mewn ymchwil canser. Prif ffocws ar gymhwyso cysyniadau ffisegol, peirianyddol, cemegol neu fathemategol yn uniongyrchol i fynd i'r afael â phrosesau ffisegol sylfaenol canser, gan gynnwys cychwyn tiwmor, twf a metastasis.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan CRUK  heddiw! 

23/101 (Asesu Technoleg Iechyd) Canfod clefyd yr afu yn gynnar

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae'r Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd (HTA) hon yn gwahodd ceisiadau ar gyfer y cwestiwn Beth yw'r dull mwyaf clinigol a chost-effeithiol o ddewis pobl sydd mewn perygl mewn gofal sylfaenol i'w cyfeirio at ofal eilaidd ar gyfer rheoli clefyd cronig yr afu? a chynnal ymchwil o ansawdd uchel ar effeithiolrwydd clinigol, cost-effeithiolrwydd ac effaith ehangach triniaethau a phrofion gofal iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  NIHR  heddiw!

Bioddeunyddiau Uwch ar gyfer Gofal Iechyd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €6,000,000 i 8,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - Bioddeunyddiau Uwch ar gyfer Gofal Iechyd (IA) HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-36: Sylwer: rhagwelir y bydd yr alwad hon yn agor ar 19 Medi, 2023. Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cyfrannu at ddatblygu’r farchnad arloesi ar gyfer y maes meddygol, gan ddibynnu ar ddeunyddiau bio-gydnaws y gellir eu hargraffu neu eu chwistrellu.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Gwybodaeth gydweithredol - cyfuno’r gorau o beiriannau a phobl (Partneriaeth Data AI a Roboteg)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €5,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - gwybodaeth gydweithredol - cyfuno’r gorau o beiriannau a phobl (Partneriaeth Data AI a Roboteg) (RIA) HORIZON-CL4-2024-HUMAN-01-07: Sylwer: disgwylir y bydd yr alwad hon am gyllid yn agor ar 15 Tachwedd , 2023. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023. Dylai gwaith a ariennir ddod â màs critigol o arbenigedd a buddsoddiad i brosiectau dylanwadol sy’n cyfrannu at nifer o ganlyniadau. Mae cyllid ar gael i ddatblygu gweithgareddau o TRL 2-3 i TRL 4-5.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Bio-argraffu celloedd byw ar gyfer meddygaeth aildyfu

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €6,000,000 i 8,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - Bio-argraffu celloedd byw ar gyfer meddygaeth aildyfu HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02: Sylwer: disgwylir y bydd yr alwad hon am gyllid yn agor ar 26 Hydref, 2023. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Ymwrthedd Gwrth-ficrobaidd Iechyd Cyfunol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €100,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Partneriaeth Ewropeaidd Horizon Ewrop: Ymwrthedd Gwrth-ficrobaidd Iechyd Cyfunol HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-09-01: Sylwer: disgwylir y bydd yr alwad hon am gyllid yn agor ar 26 Hydref, 2023. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.