Hidlyddion

UKRI Mynd i'r afael â gordewdra.

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ymchwil i wella iechyd pobl sydd dros bwysau ac yn ordew. Dylai’r ymchwil fod yn ddulliau seiliedig ar dystiolaeth ac yn ymyriadau effeithiol.   

Dysgwch ragor:

 

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw!

Arian i Bawb Cymru - Y Loteri Genedlaethol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £20,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae gennych gyfle i gyrchu cyllid ar gyfer cychwyn ymdrechion newydd neu gynnal gweithgareddau parhaus, neu i helpu eich sefydliad i ymateb ac addasu i heriau sy’n dod i’r amlwg. Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau sy’n ceisio cyflawni o leiaf un o’r amcanion canlynol: meithrin cysylltiadau cymunedol a pherthnasoedd cadarn, gwella lleoliadau sy’n berthnasol i’r gymuned, helpu unigolion i wireddu eu potensial llawn drwy ddarparu cymorth cynnar, a chynorthwyo pobl, cymunedau a sefydliadau i fynd i’r afael â mwy o ofynion a heriau oherwydd yr argyfwng costau byw.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Y Loteri Genedlaethol  heddiw! 

NIHR 23/39 Ymyriadau sy’n seiliedig ar gerddoriaeth a gofal dementia

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Arfarnu effeithiolrwydd therapi cerdd neu ymyriadau sy’n seiliedig ar gerddoriaeth i wella gofal a chymorth pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys sesiynau unigol neu grŵp, canu, chwarae offeryn, gwrando ar gerddoriaeth neu gerddoriaeth gyda symudiadau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw!

Dyfarniadau Trosiadol Sefydliad Prydeinig y Galon

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £750,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Nod y cyllid hwn yw datblygu technolegau newydd ac arloesol sy’n sicrhau manteision i iechyd cardiofasgwlaidd pobl. Mae’r cynllun yn cefnogi datblygiadau o’r cam prawf cysyniad hyd at y farchnad fasnachol. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan BHF  heddiw! 

Ymchwil UKRI a hybiau partneriaeth ar gyfer technolegau iechyd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

 

Cyllid i sefydlu canolfannau ymchwil amlddisgyblaethol ar raddfa fawr yn dilyn un neu fwy o heriau iechyd, gan gynnwys gwella iechyd ac atal y boblogaeth, trawsnewid rhagfynegiad a diagnosis cynnar a darganfod a chyflymu’r gwaith o ddatblygu ymyriadau newydd.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

NIHR 23/34 Sgrinio ar gyfer COPD yn ystod yr archwiliad iechyd sy’n targedu’r ysgyfaint

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

 

Cyllid i ateb y cwestiwn ymchwil, “a yw sgrinio’r boblogaeth sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) gydag archwiliadau wedi eu targedu ar iechyd yr ysgyfaint yn gwella canlyniadau iechyd a’i gost-effeithiolrwydd”?  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

NIHR 23/45 Rhaglen Ymchwil Darparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol dan arweiniad ymchwilydd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

 

Mae’r rhaglen Ymchwil Cyflawni Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cyllido ymchwil i gynhyrchu arfarnu’r effaith ar ansawdd, hygyrchedd a threfniadaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys sut mae’r GIG a gofal cymdeithasol yn gwella’r modd y darperir gwasanaethau. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

Hyrwyddo meddygaeth fanwl: rownd dau

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £10,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

 

Uchafswm y cyllid sydd ar gael:  

£10,000,000

Dyddiadau allweddol ac amserlenni:  

28 Gorffennaf 2023

Trosolwg o’r cyllid: 

Bydd y gystadleuaeth yn ariannu prosiectau sy’n ceisio datblygu offer digidol, offer sy’n ymdrin â data a dulliau aml-fodd ar gyfer rhoi diagnosis mwy cywir, a haenu triniaethau. Rhaid i’ch cynnig ddangos sut mae’n mynd i’r afael ag angen clinigol sydd heb ei ddiwallu neu’n ymateb i signalau galw’r GIG.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Innovate UK  heddiw! 

UKRI: Amlinelliad o sbarduno’r chwyldro meddyginiaethau: grantiau bach

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £400,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i chwyldroi datblygiad meddyginiaethau yn y dyfodol. Er enghraifft, astudiaethau dichonoldeb a phrosiectau trosi, sy’n cyfrannu at ddatrys tagfeydd o’u darganfod i’w defnyddio.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd (PHR) NIHR: 22/141 Ymyriadau sy’n effeithio ar unigrwydd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd yn dymuno comisiynu ymchwil ar ymyriadau sy’n lleihau unigrwydd, gan effeithio ar boblogaethau ar raddfa fawr, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a’r ffactorau sy’n sail i iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Y Gronfa Ddata Fawr

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £150,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae cyllid ar gael i wella ansawdd a/neu ddarpariaeth iechyd a gofal: defnyddio data i ddeall ac i wella ein gwasanaethau, hybu cydweithio rhwng sefydliadau i rannu’r hyn a ddysgir a dulliau gweithredu, hyrwyddo defnyddio Data Mawr i fynd i’r afael â heriau dybryd a hwyluso defnyddio Data Mawr i wella canlyniadau iechyd a lles, ac i leihau anghydraddoldebau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NDR heddiw! 

Y cyhoedd yn derbyn y defnydd o setiau data gweinyddol ar gyfer Ymchwil Iechyd y Cyhoedd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: hyd at £300,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd (PHR) NIHR: 22/136 Y cyhoedd yn derbyn y defnydd o setiau data gweinyddol ar gyfer Ymchwil Iechyd y Cyhoedd: Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd a Gofal yn chwilio am brosiectau ymchwil a gwerthuso sy’n mynd i’r afael â’r cwestiwn: “Pa gamau ymarferol y gellir eu cymryd i gynyddu’r modd y mae’r cyhoedd yn derbyn y defnydd o setiau data gweinyddol ar gyfer ymchwil i fynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd ac anghydraddoldebau iechyd?”. Dylai prosiectau bara am 18 i 24 mis.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/79 Gwerthuso technolegau ac ymyriadau mewn lleoliadau gofal sylfaenol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specifiedDim Cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r alwad hon yn agored i bob technoleg neu ymyriad sydd â’r potensial i fod o fudd i ganlyniadau sy’n canolbwyntio ar gleifion wrth hyrwyddo iechyd, trin neu reoli clefydau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIIHR 23/60 Defnyddio deallusrwydd artiffisial i ddehongli delweddau wrth sgrinio am ganser y fron

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim Cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i gydgysylltu delweddau wrth sgrinio am ganser y fron er mwyn gwerthuso’r effeithlonrwydd glinigol a’r gost.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Rhaglen Gyflymu Alzheimer’s Research UK

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i beirianwyr, dylunwyr, datblygwyr, arloeswyr, entrepreneuriaid, neu unrhyw un sydd â syniad da i helpu dementia.

Gallai eich syniad fod yn gynnyrch syml sy'n gwneud tasg bob dydd yn haws i berson sy’n byw gyda dementia. Efallai fod gennych chi syniad arloesol am wasanaeth newydd neu ffordd newydd o weithio i staff cartrefi gofal.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Dementia Researcher heddiw! 

NIHR Lleihau pwysau cyfansawdd ar y GIG a gofal cymdeithasol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i werthuso effeithiolrwydd ymyriadau a gwasanaethau iechyd a gofal newydd, addawol neu bresennol i leihau’r pwysau cynyddol ar y GIG a gofal cymdeithasol. Mae pwysau cyfansawdd yn cael eu diffinio fel: pwysau ar y system gofal iechyd fel tywydd eithafol fel eira neu wres neu’r rhyngweithio â phwysau eraill, gan gynnwys costau byw, lefelau clefydau ar ôl COVID, a phwysau gweithrediadau.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

SBRI: offer a thechnolegau biofarcwyr clinigol ar gyfer dementia

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £1,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gyflymu arloesedd ym maes canfod biofarcwyr dementia i drawsnewid treialon clinigol a therapïau manwl. Drwy ddatblygu neu ail-bwrpasu technolegau a fydd yn galluogi biofarcwyr dementia sy’n dod i'r amlwg i gael eu canfod mewn ffordd gadarn.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan GOV heddiw! 

Cais Rhagarweiniol Rosetrees 2023

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £750,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid grant ar gyfer arweinwyr ymchwil addawol i fynd â'u syniadau arloesol i'r lefel nesaf ac i adeiladu timau ymchwil hynod dalentog i drechu dementia.
 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan RAD heddiw! 

Dadansoddiad ar gyfer Arloeswyr (A4I) Rownd 11 - cam 1

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £120,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae cyllid Innovate UK ar gael ar gyfer prosiectau arloesi cydweithredol bach sy'n gweithio gyda phartneriaid dadansoddi ar gyfer arloeswyr (A4I) i ddatrys problemau cynhyrchiant a chystadleurwydd drwy weithio gyda gwyddonwyr blaenllaw a chyfleusterau ymchwil.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Gov  heddiw! 

Rownd un –cyflymu effaith Deallusrwydd Artiffisial Cyfrifol yn y DU

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £300,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid sy’n cefnogi’r ymchwil drosi ryngddisgyblaethol a’r broses o gyfnewid gwybodaeth am ddeallusrwydd artiffisial (AI) cyfrifol a dibynadwy i sicrhau bod technolegau deallusrwydd artiffisial yn cael eu cynllunio, eu cyflwyno a’u defnyddio’n gyfrifol o fewn cymdeithasau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Cystadleuaeth 23 SBRI - Iechyd Plant

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £800,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r gystadleuaeth gyllido hon yn ceisio mynd i’r afael â heriau ym maes iechyd plant gyda dau faes ffocws allweddol: Cyflyrau hirdymor, fel Asthma, epilepsi a diabetes ac Atal afiechyd, gan gynnwys yn gysylltiedig â’r geg a phwysau.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan SBRI  heddiw! 

Dyfarniad Iechyd Meddwl Wellcome: Deall sut mae problemau sy'n gysylltiedig â gorbryder a thrawma yn datblygu, yn parhau ac yn cael eu datrys

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i ymchwilio i’r mecanweithiau achosol y mae’r ymennydd, y corff a’r amgylchedd yn eu defnyddio i ryngweithio dros amser wrth i anhwylderau sy’n gysylltiedig â gorbryder a thrawma ddatblygu, parhau a chael eu datrys.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Wellcome heddiw! 

UKRI Partneriaethau rhyngwladol AI cyfrifol yn y DU

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i ddatblygu partneriaethau gyda sefydliadau a chanolfannau o'r radd flaenaf ym maes deallusrwydd artiffisial cyfrifol (RAI) i sicrhau bod cymdeithas yn defnyddio AI mewn ffordd gyfrifol. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw

Datblygu Ymyriadau ar gyfer Iechyd y Cyhoedd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £150,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gefnogi datblygiad cynnar ar gyfer ymyriadau sy’n ceisio mynd i’r afael â heriau iechyd y cyhoedd yn y DU neu ledled y byd. Gallai hyn gynnwys ymchwil sylfaenol ansoddol a meintiol a datblygu modelau theori a rhesymeg. Fodd bynnag, dylid rhoi pwyslais ar ddatblygu’r ymyriad.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Dyfarniad Ymchwil Drosi Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £275,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae'r alwad hon am ymchwil drosi yn ceisio dod o hyd i iachâd neu driniaethau a phrofion gwell ar gyfer canser. Bydd hyn yn datblygu gwaith sydd eisoes wedi’i wneud yn ystod y cam sylfaenol er mwyn ei symud tuag at gael ei ddefnyddio gyda chleifion, yn enwedig pobl yng Ngogledd Orllewin Lloegr a Gogledd Cymru.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NWCR heddiw! 

Dilysu biofarcwyr sy’n deillio o hylifau ar gyfer rhagfynegi ac atal anhwylderau’r ymennydd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €6,000,000 i 8,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Europe Validation of fluid-derived biomarkers for the prediction and prevention of brain disorders HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-13-two-stage: Please note that further details will be released on the European Commission Webpages in 2023. Currently the UK is working to associate with the Horizon funding programme and organisations are advised to apply as usual.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Mynd i’r afael â’r baich mawr i gleifion, cyflyrau meddygol nad oes digon o ymchwil wedi’i wneud iddynt

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €6,000,000 i 7,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - Mynd i’r afael â’r baich mawr i gleifion, cyflyrau meddygol nad oes digon o ymchwil wedi’i wneud iddynt HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-14-two-stage: Sylwch y bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhyddhau ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023. Ar hyn o bryd mae’r Deyrnas Unedig yn gweithio i gysylltu â rhaglen ariannu Horizon a chynghorir sefydliadau i wneud cais fel arfer.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

UKRI: Ymchwil niwrowyddorau ac iechyd meddwl: grant ar gyfer ymchwil i ddull ymatebol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Ceisio trawsnewid ein dealltwriaeth o ffisioleg ac ymddygiad y system nerfol ddynol drwy gydol cwrs bywyd mewn iechyd ac mewn salwch, yn ogystal â sut i drin ac atal anhwylderau’r ymennydd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

NIHR 23/92 Dyfarniad Datblygu Ceisiadau y Rhaglen Gwerthuso Mecanweithiau ac Effeithiolrwydd (EME) – Ymgysylltu â diwydiant ar gyfer platfform cyn-trwydded Cam 2 i werthuso ymyriadau fferyllol a digidol ar gyfer gordewdra

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £200,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer astudiaeth blatfform i werthuso ymyriadau a thechnolegau fferyllol a/neu ddigidol, i gefnogi colli pwysau mewn ffordd gynaliadwy i bobl sydd dros eu pwysau ac yn ordew.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd heddiw! 

Versus Arthritis : Canfod yn Gynnar a Thriniaethau wedi eu Targedu 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £1,200,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r alwad hon am gyllid Versus Arthritis yn cynorthwyo ymchwil mewn dau faes ffocws: Canfod ac atal yn gynnar a thriniaethau wedi eu targedu. Y nod yw dod â diagnosis mwy cywir a chyflymach a thriniaethau mwy amserol, effeithiol ac wedi eu targedu, wedi eu teilwra i unigolion, gan ystyried nid yn unig eu genynnau ond hefyd yr amgylchedd lle maent yn byw.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Versus Arthritis heddiw!

Dyfarniad rhaglen ymchwilio i’r Boblogaeth ac Atal CRUK

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Darparu cymorth hirdymor ar gyfer ymchwil eang, amlddisgyblaethol sydd â photensial trawsnewidiol ym maes ymchwilio i’r boblogaeth ac atal.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan CRUK heddiw! 

HER BIOFARCWYR GWAED

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £4,500,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer darpar brosiect cymunedol sy'n asesu panel o fiofarcwyr ym mhoblogaethau’r byd go iawn. I adeiladu achos cryfach dros weithredu yn y dyfodol, dylai'r cynnig terfynol gynnwys rhan o ddadansoddiad economaidd o ddefnyddio biofarcwyr gwaed mewn lleoliad gofal iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Alzheimers Research UK  heddiw! 

Fforwm Cyllidwyr Ymchwil Cardiofasgwlaidd Byd-eang - Menter Treialon Clinigol Rhyngwladol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Gwahoddir uwch ymchwilwyr sydd â hanes blaenorol cadarn i wneud cais am gefnogaeth Fforwm Cyllidwyr Ymchwil Cardiofasgwlaidd Byd-eang i fynegi diddordeb mewn treial clinigol cardiofasgwlaidd cydweithredol ac amlwladol. Dylid cael cymeradwyaeth cyn cyflwyno cais llawn i gynllun cyllido cenedlaethol. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Sefydliad Prydeinig y Galon heddiw! 

Ymchwil y Galon: Grantiau Technolegau Newydd a Thechnolegau sy’n Dod i’r Amlwg (NET)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae grantiau Technolegau sy’n dod i'r amlwg yn brosiectau ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddatblygu technolegau newydd ac arloesol i wneud diagnosis, trin ac atal clefyd y galon a chyflyrau cysylltiedig.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  Heart Research  heddiw! 

23/111 Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd dan arweiniad ymchwilwyr (gwaith ymchwil sylfaenol)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Nod y Rhaglen HTA yw comisiynu gwaith ymchwil o ansawdd uchel sydd wedi’i gynllunio’n dda a fydd yn cael ei wneud gan dimau ymchwil effeithiol ac effeithlon, gan ddarparu canfyddiadau sy’n diwallu anghenion rheolwyr ac arweinwyr y GIG a Gofal Cymdeithasol 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Meddygaeth arbrofol cam un

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £1,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer prosiect meddygaeth arbrofol, academaidd sy’n cael ei gynnal mewn bodau dynol ac sy'n ymchwilio i achosion, datblygiad a thriniaethau clefydau dynol. Dylai eich prosiect fod yn seiliedig ar fwlch amlwg yn y ddealltwriaeth o bathoffisioleg ddynol a dylai fod ganddo lwybr clir at effaith glinigol.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

UKRI Technolegau ar gyfer Ymchwil Trawsffurfiol (23TRT)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £225,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gefnogi’r gwaith o ddatblygu technolegau ymchwil arloesol, sydd â’r potensial i gael dylanwad trawsnewidiol. Hefyd, rhaid cael y technolegau hyn er mwyn cadw bywiogrwydd o ran ymchwil i ddarganfod biowyddorau yn y DU. Bydd y gwobrau’n cefnogi astudiaethau peilot bach a byr, sef ‘potensial cam cynnar/potensial trawsnewidiol’ sydd wedi’u hanelu at ddatblygu technoleg newydd ar gyfer y biowyddorau lle nad oes fawr ddim data rhagarweiniol yn bodoli. exists.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Ymchwil Arennol: Grantiau Prosiect Ymchwil Dyfarniadau’r Athro Michael Nicholson

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Grantiau cyllido i gyflymu darganfyddiadau a datblygu arweinwyr rhagorol mewn ymchwil trawsblannu arennau.
Gall meysydd ymchwil gynnwys: peri i drawsblaniadau arennau bara'n hirach, cynyddu argaeledd arennau i'w trawsblannu a lleihau'r amser aros neu ddatblygu technegau trallwyso peiriannau newydd sydd â'r gallu i gynyddu cyfraddau defnyddio organau a darparu therapïau adfywiol cyn-trawsblannu sy'n ymestyn cyfraddau goroesi trawsblaniad.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Kidney Research UK  heddiw!

UKRI: Cronfa ar gyfer Datblygu Gwerthusiad o Greu Cyfleoedd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynnal gweithgareddau gwerthuso ar raddfa fach er mwyn canfod datrysiadau ar gyfer lledaenu cyfleoedd a lleihau gwahaniaethau mewn canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bobl a lleoedd ledled y DU. Bydd hyn yn cael ei wneud drwy ddefnyddio dulliau cadarn a gwrthffeithiol o werthuso dylanwad.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Cronfa Datblygu Gwerthusiadau Creu Cyfleoedd UKRI

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynnal gweithgareddau gwerthuso sy’n gwella ein dealltwriaeth o ymyriadau sy’n cynyddu cyfleoedd ac yn lleihau gwahaniaethau mewn canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bobl a lleoedd ledled y DU.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Wellcome - Gwobr Iechyd Meddwl: Deall sut mae problemau sy’n gysylltiedig â gorbryder a thrawma yn datblygu, yn parhau ac yn datrys

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim Cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer ymchwil sy'n datblygu dealltwriaeth wyddonol o'r mecanweithiau achosol y mae'r ymennydd, y corff a'r amgylchedd yn rhyngweithio â nhw dros amser yn ystod ddatblygiad, parhad a datrysiad anhwylderau sy'n gysylltiedig â gorbryder a thrawma.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Wellcome Trust   heddiw!  

UKRI: Gwireddu cyd-fanteision iechyd y newid i sero net

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £6,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r DU wedi ymrwymo yn ôl y gyfraith i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr fel ffactorau sy’n sbarduno’r newid yn yr hinsawdd i sero net erbyn 2050. Mae cyfres o bolisïau sydd â’r bwriad o leihau’r allyriadau hyn wedi cael eu nodi fel rhan o strategaeth eang ar gyfer sero net. Mewn partneriaeth gyfartal â NIHR, mae UKRI yn ceisio sefydlu cyfres o ganolfannau ymchwil trawsddisgyblaethol a fydd yn darparu tystiolaeth sy'n berthnasol i bolisi ac yn darparu ymchwil ac arloesedd effaith uchel sy'n canolbwyntio ar atebion.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

NIHR 23/90 Gwerthuso trefniadaeth, darpariaeth ac ansawdd y gwasanaethau gofal cartref

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i wella trefniadaeth, darpariaeth ac ansawdd y gwasanaethau gofal cartref ledled y DU, gan gynnwys gwerthuso modelau newydd o drefnu a darparu’r gwasanaethau gofal cartref.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Cystadleuaeth 24 - Cyflawni GIG Sero Net ar gyfer Dyfodol Iachach

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £50,000 - £100,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer datblygiadau arloesol cam cynnar i gyflymu’r gwaith o ddatblygu dulliau arloesi gwyrddach tuag at system gofal iechyd sy’n fwy cynaliadwy. 

Dysgwch ragor:

 

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan SBRI Healthcare heddiw! 

UKRI: Cynllun cyllido llwybrau datblygu: cam un

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £30,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer prosiectau trosi dan arweiniad academaidd sy'n ceisio: gwella atal, diagnosis, prognosis neu driniaeth anghenion iechyd sylweddol neu ddatblygu offer ymchwil sy'n cynyddu effeithlonrwydd ymyriadau sy’n datblygu. Mae pob clefyd ac ymyriad yn gymwys i gael cymorth. Mae’r prosiectau yn gallu dechrau a gorffen ar unrhyw gam o’r llwybr datblygu hyd at gam 2 a.

Dysgwch ragor:

m ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Cyflymu’r defnydd drwy gynigion agored am fwy o arloesi gan SME

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - Cyflymu’r defnydd drwy gynigion agored am fwy o arloesi gan SME HORIZON-CL3-2023-SSRI-01-02: Sylwch y bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhyddhau ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023. Ar hyn o bryd mae’r Deyrnas Unedig yn gweithio i gysylltu â rhaglen ariannu Horizon a chynghorir sefydliadau i wneud cais fel arfer.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Cynllun Sbarduno Amddiffyn a Diogelwch: Galwad Agored am Gynigion Arloesol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Heb ei nodi
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae gan y Cynllun Sbarduno Amddiffyn a Diogelwch ddiddordeb mewn ariannu prosiectau arloesol i wella amddiffyn a/neu ddiogelwch. Gall y rhain gynnwys dulliau arloesol sy’n cael eu defnyddio fel arfer yn y lleoliad gofal iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan DASA heddiw!

23/94 (Asesu Technoleg Iechyd) Ymyriadau i leihau camgymeriadau wrth roi meddyginiaeth mewn ysbytai

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd (HTA) hon yn gwahodd ceisiadau i bennu effeithiolrwydd ymyriadau i leihau camgymeriadau wrth weinyddu meddyginiaethau yn yr ysbyty. Dylai bod modd atgynhyrchu a chyffredinoli ymyriadau ac mae’n cynnwys gwerthuso arferion sy’n cael eu defnyddio’n rheolaidd ar hyn o bryd nad ydynt yn effeithiol o bosibl.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Cronfa Cyfarpar Cyfalaf SMART

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid grant i gynorthwyo mudiadau i brynu offer sy’n cynyddu’r canlynol: Gallu a chapasiti ymchwil a datblygu ac arloesi, Cynhyrchiant drwy fabwysiadu technolegau arloesol neu ddefnyddio cynnwys wedi ei ailgylchu a’i ailddefnyddio mewn cynhyrchion neu gydrannau neu i ymestyn oes cynhyrchion/deunyddiau drwy fabwysiadu Economi Gylchol..

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Business Wales  heddiw! 

Blwch tywod bach technolegau newydd ar gyfer mynd i’r afael â heintiau UKRI

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £1,500,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Gwneud cais am gyllid i arwain blwch tywod bach ym maes technolegau newydd ar gyfer mynd i’r afael â heintiau. Dod â chymunedau newydd at ei gilydd a chyllido astudiaethau dichonoldeb.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  UKRI  heddiw! 

Grantiau prosiect Diabetes UK

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynorthwyo prosiectau ymchwil diabetes o ansawdd uchel sy'n seiliedig ar ddamcaniaeth.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Diabetes UK  heddiw!

23/135 Gofal lliniarol a diwedd oes

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cynorthwyo gwasanaethau Iechyd a Gofal i helpu pobl ar ddiwedd eu hoes i fyw cystal â phosibl a marw gydag urddas, tosturi a chysur.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/119 Gwerthuso technolegau ac ymyriadau mewn lleoliadau gofal sylfaenol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r cyllid ar gael i dechnolegau ac ymyriadau sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau buddiol i gleifion i hybu iechyd, trin neu reoli clefydau. Rhaid i’r astudiaethau fod â phrawf cysyniad dynol clinigol i gyfiawnhau'r cynnig.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/88 Cynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar raglenni sgrinio’r boblogaeth mewn grwpiau sydd heb gael eu gwasanaethu’n ddigonol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllido ymchwil i ymyriadau sy’n ceisio lleihau anghydraddoldeb o ran cymryd rhan mewn rhaglenni sgrinio’r boblogaeth ymysg grwpiau sydd heb gael eu gwasanaethu’n ddigonol, yn enwedig yn y meysydd y tynnwyd sylw atynt yn adolygiad OHID nad oedd digon o dystiolaeth amdanynt.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Cenhadaeth Canser NIHR ac OLS: Galwad Dilysu a Gwerthuso Clinigol Diagnosis Canser Cynnar

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynorthwyo’r gwaith o ddilysu a gwerthuso technolegau arloesol yn glinigol a all gynyddu cyfran y canserau sy’n cael eu canfod yn gynharach yn ystod cwrs y clefyd a/neu dargedu anghydraddoldebau iechyd yng ngham diagnosis y canser

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw!

23/139 NIHR Lleihau pwysau cyfansawdd ar y GIG a gofal cymdeithasol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Gwerthusiad traws-raglen o ymyriadau a gwasanaethau iechyd a gofal sy'n lleihau’r pwysau cynyddol ar y GIG a gofal cymdeithasol.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/82 Atal hunanladdiad mewn grwpiau risg uchel

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r cyllid hwn yn gweithredu ar lefel y boblogaeth yn hytrach nag ar lefel unigol. Dylai fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd a’r ffactorau ehangach sy’n dylanwadu ar iechyd. Dylai ymyriadau geisio dylanwadu ar ffactorau risg a phenderfynyddion ar lefel y boblogaeth ar gyfer hunanladdiad ac ymgeisiau at hunanladdiad.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

NIHR 23/118 Gofal Lliniarol a Diwedd Oes

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gefnogi ymchwil i wasanaethau gofal lliniarol a diwedd oes. Galluogi pobl ar ddiwedd eu hoes i fyw cystal â phosibl a marw gydag urddas, tosturi a chysur. Mae’r rhaglen hon yn croesawu cynigion mewn unrhyw faes, gwasanaeth neu leoliad clefyd megis ysbytai, canolfannau arbenigol, cartrefi gofal neu gymunedol.

Dysgwch ragor:

 

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw!

BHF - Dyfarniadau Trosiadol Medi 2023

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £750,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid wedi ei anelu at ddatblygu technolegau newydd ac arloesol er mwyn sicrhau manteision i iechyd cardiofasgwlaidd pobl. O brawf cysyniad i fod yn barod i’w farchnata.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan BHF  heddiw!

CRUK Dyfarniad Bioleg i Atal

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £100,000 - £600,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer ymchwil drosi a fydd yn adeiladu ar ddealltwriaeth fiolegol a mecanyddol o achoseg canser, genesis a risg, i helpu i roi mewnwelediad i dargedau a dulliau newydd ar gyfer atal canser.  

   

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan CRUK  heddiw! 

Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR): Cynllun Ariannu Cyflym Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £50,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae cynllun Ymchwil Iechyd y Cyhoedd yn ariannu ymchwil i greu tystiolaeth i lywio’r gwaith o ddarparu ymyriadau nad ydynt yn ymwneud â’r GIG, gyda’r bwriad o wella iechyd y cyhoedd a lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd heddiw! 

Gwobr Prosiect Amlddisgyblaethol CRUK

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £500,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynhyrchu syniadau ymchwil creadigol ac archwilio eu cymhwysedd mewn ymchwil canser. Prif ffocws ar gymhwyso cysyniadau ffisegol, peirianyddol, cemegol neu fathemategol yn uniongyrchol i fynd i'r afael â phrosesau ffisegol sylfaenol canser, gan gynnwys cychwyn tiwmor, twf a metastasis.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan CRUK  heddiw! 

23/113 Galw am Ymgeiswyr i Bartneriaethau Gosod Blaenoriaethau Cynghrair James Lind NIHR (Rhaglen HTA)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim Cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r Rhaglen HTA hon yn derbyn ceisiadau Cam 1 i gydnabod pwysigrwydd y blaenoriaethau ymchwil a nodwyd gan Bartneriaethau Gosod Blaenoriaethau (PSP) Cynghrair James Lind (JLA). Mae'r NIHR yn bwriadu derbyn ceisiadau ar gyfer astudiaethau ymchwil sy'n mynd i'r afael â blaenoriaethau ymchwil PSP JLA, yn hytrach na chynnal PSP ei hun. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw!

23/114 Gofal Lliniarol a Diwedd Oes (Rhaglen HTA)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim Cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r rhaglen HTA yn gwahodd ceisiadau i gefnogi gwasanaethau iechyd a gofal i helpu pobl ar ddiwedd eu hoes i fyw cystal â phosibl a marw gydag urddas, tosturi a chysur. Mae’r Rhaglen HTA yn croesawu cynigion ymchwil i unrhyw afiechyd, gwasanaeth neu leoliad, a dylai fynd i’r afael ag anghydraddoldebau o ran mynediad a phrofiad o ofal a gwasanaethau. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  NIHR  heddiw!   

23/112 Galw am Ymgeiswyr NICE NIHR (Rhaglen HTA)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Dim Cyfyngiad
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae gan raglenni ymchwil NIHR; EME, HSDR, HSDR, HTA a PHR ddiddordeb mewn cael ceisiadau i fodloni argymhellion ymchwil a nodir yng nghanllawiau NICE, sydd wedi cael eu cyhoeddi neu eu diweddaru ers 2015. At ddibenion yr alwad hon, mae canllawiau NICE yn cynnwys y canlynol: clinigol, gofal cymdeithasol iechyd y cyhoedd, gwerthuso technoleg, gweithdrefnau ymyriadol, diagnosteg. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw!

Ymchwil y Galon: Grantiau Technolegau Newydd a Thechnolegau sy’n Dod i’r Amlwg (NET)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Datblygu technoleg newydd a datblygol i wneud diagnosis, trin ac atal clefyd y galon a chyflyrau cysylltiedig.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  heart research  heddiw! 

 

Gwobr ymchwilydd newydd: rownd un 2024: dull ymatebo

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: 2,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i gynorthwyo ymchwilwyr a darlithwyr prifysgol sydd newydd eu cyflogi i gael eu helfen sylweddol cyntaf o gyllid i gefnogi eu gwaith ymchwil.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Rownd 11 Cymrodoriaeth Uwch NIHR

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cynorthwyo unrhyw un sydd â PhD i ymgymryd ag ymchwil mewn unrhyw ddisgyblaeth neu sector gwyddonol a all ddangos cyfraniad at wella iechyd a/neu ofal.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

23/140 Ymchwil newydd ar sgiliau, hyfforddiant, datblygiadau a chymorth ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Darparu ymchwil iechyd a gofal mewn cyd-destun sy’n newid yn gyson, o boblogaethau sy’n heneiddio sydd ag anghenion cymhleth i ddigideiddio ac integreiddio gwasanaethau’n well. Cynhyrchu sgiliau newydd, hyfforddiant a datblygiad staff.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

23/101 (Asesu Technoleg Iechyd) Canfod clefyd yr afu yn gynnar

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae'r Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd (HTA) hon yn gwahodd ceisiadau ar gyfer y cwestiwn Beth yw'r dull mwyaf clinigol a chost-effeithiol o ddewis pobl sydd mewn perygl mewn gofal sylfaenol i'w cyfeirio at ofal eilaidd ar gyfer rheoli clefyd cronig yr afu? a chynnal ymchwil o ansawdd uchel ar effeithiolrwydd clinigol, cost-effeithiolrwydd ac effaith ehangach triniaethau a phrofion gofal iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  NIHR  heddiw!

Cronfa grantiau bach WIN yn agor ar gyfer ceisiadau yn 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £7,500
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cenhadaeth WIN yw manteisio ar gryfderau prifysgolion Cymru i gefnogi twf mewn cipio incwm ymchwil allanol ac i sicrhau effaith i Gymru. Mae’r arian sbarduno hwn wedi cael ei ddarparu ar gyfer datblygu cais i gyllidwyr allanol yn y DU, Ewrop neu’n rhyngwladol. Bydd grantiau’n ariannu cydweithrediadau Cymreig o fewn Prifysgolion Cymru

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan WIN heddiw! 

Cymrodoriaeth PhD – Hyfforddiant Academaidd Clinigol, Wellcome

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Dod â Phrifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg ynghyd i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o academyddion clinigol. Mae graddedigion milfeddygol a gweithwyr iechyd proffesiynol sydd ar ddechrau eu gyrfa yn cael y cyfle i gael hyfforddiant PhD. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  Wellcome Trust  heddiw! 

grantiau strategol hirach a mwy (sLoLa): biowyddoniaeth y ffin 2023 i 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £2,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i ymgymryd â phrosiectau ymchwil biowyddoniaeth sylfaenol sy’n seiliedig ar dimau, er mwyn gwthio ffiniau gwybodaeth ddynol ac arwain datblygiadau pwysig o ran ein dealltwriaeth o systemau byw.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI  heddiw! 

Bioddeunyddiau Uwch ar gyfer Gofal Iechyd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €6,000,000 i 8,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - Bioddeunyddiau Uwch ar gyfer Gofal Iechyd (IA) HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-36: Sylwer: rhagwelir y bydd yr alwad hon yn agor ar 19 Medi, 2023. Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cyfrannu at ddatblygu’r farchnad arloesi ar gyfer y maes meddygol, gan ddibynnu ar ddeunyddiau bio-gydnaws y gellir eu hargraffu neu eu chwistrellu.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Canolfan Arloesi a Gwybodaeth Proteinau Amgen

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £15,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i sefydlu Canolfan Arloesi a Gwybodaeth sy'n cefnogi ymchwil ac arloesedd i sylfaen wyddoniaeth a diwydiant proteinau amgen o'r radd flaenaf yn y DU

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

Gwobr Ryngddisgyblaethol Rosetrees 2024: Gwella iechyd cyn geni i feithrin gwell lles gydol oes i famau a phlant

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Prif bwyslais Gwobr Ryngddisgyblaethol Rosetrees 2024 yw cefnogi gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol yn ariannol gyda’r nod o wella iechyd cyn geni er mwyn gwella lles gydol oes mamau a phlant. Gall gwaith ymchwil sy'n dod o fewn y cwmpas thematig hwn gwmpasu ystod amrywiol o bynciau sy'n ymwneud â beichiogrwydd a geni plant, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i anhwylderau cyn cenhedlu ac anhwylderau sy'n benodol i feichiogrwydd fel cyneclampsia, genedigaeth cyn amser, cyfyngu ar dwf y ffetws, a diabetes yn ystod beichiogrwydd. Ar ben hynny, mae’n cynnwys cyflyrau a allai effeithio ar fenywod beichiog, fel clefyd cardiofasgwlaidd, asthma a heintiau. Rydym yn croesawu gwaith ymchwil sy’n archwilio effeithiau’r cyflyrau hyn ar iechyd corfforol a meddyliol menywod beichiog, yn ogystal â’r goblygiadau hirdymor i famau a’u plant. At hynny, anogir ceisiadau sy'n canolbwyntio ar ddatblygiadau technolegol sydd â'r nod o wella canlyniadau beichiogrwydd, megis uwchsain yn y cartref a monitro neu ddelweddu mamol/ffetws. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Rosetrees Trust  heddiw! 

Catalydd adweithiol Innovate UK 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £50,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Nod y gystadleuaeth hon yw meithrin y gwaith o ehangu busnesau arloesol sydd heb eu darganfod a hybu buddsoddiad mewn talent greadigol. Cyflawnir hyn drwy ddarparu pecyn cymorth cynhwysfawr a pharhaus gyda’r nod o ddatblygu prosiectau sy’n cyfrannu at gynlluniau twf busnes. Dylai eich cynnig fodloni’r meini prawf canlynol: arddangos arloesedd sy’n darparu manteision clir i’r sector diwydiannau creadigol ac economi ehangach y DU, canolbwyntio ar gyfle unigryw a’r arloesedd arfaethedig sy’n mynd i’r afael ag ef, a dangos sut gall cyllid a chefnogaeth effeithio’n sylweddol ar lwybr twf eich busnes yn ystod y 12 mis nesaf. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Innovate UK  heddiw!  

Ymchwil er Budd Cleifion - Cystadleuaeth 53

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i effeithio ar arferion beunyddiol staff y gwasanaeth iechyd, yn ogystal ag iechyd a llesiant cleifion a defnyddwyr y GIG. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw!

Gwybodaeth gydweithredol - cyfuno’r gorau o beiriannau a phobl (Partneriaeth Data AI a Roboteg)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €5,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - gwybodaeth gydweithredol - cyfuno’r gorau o beiriannau a phobl (Partneriaeth Data AI a Roboteg) (RIA) HORIZON-CL4-2024-HUMAN-01-07: Sylwer: disgwylir y bydd yr alwad hon am gyllid yn agor ar 15 Tachwedd , 2023. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023. Dylai gwaith a ariennir ddod â màs critigol o arbenigedd a buddsoddiad i brosiectau dylanwadol sy’n cyfrannu at nifer o ganlyniadau. Mae cyllid ar gael i ddatblygu gweithgareddau o TRL 2-3 i TRL 4-5.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

UKRI - Cyfrif Cyflymu Effaith Seiliedig ar Le: Rownd 2

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £500,000 to £5,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid consortia i gyflawni gweithgareddau effaith sydd o fudd i glwstwr ymchwil ac arloesi ac i gryfhau cydweithrediadau newydd a phresennol. Datblygu cyfleoedd newydd wedi eu creu ar y cyd yn y gwyddorau peirianneg a ffisegol a thu hwnt, wedi eu hadeiladu ar ddealltwriaeth genedlaethol a lleol.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw!

Rhaglen Tystiolaeth Byd Go Iawn NIHR i4i ac OLS

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Nod yr alwad hon yw cynorthwyo consortia i fynd i’r afael â bylchau mewn tystiolaeth yn y byd go iawn, gyda’r nod o gyflymu’r broses o fabwysiadu technolegau a argymhellir i’w defnyddio’n gynnar yn y GIG drwy Asesiad Gwerth Cynnar NICE. Bydd y cyllid yn cael ei ddyrannu i gynhyrchu tystiolaeth yn y byd go iawn ar gyfer y cynnyrch / cynhyrchion, gan hwyluso gwerthusiad cynhwysfawr gan NICE. Ar ben hynny, y nod yw cynhyrchu tystiolaeth atodol sy’n hanfodol i gomisiynwyr er mwyn gwella’r broses fabwysiadu a chasglu gwybodaeth werthfawr a all fod o fudd i arloeswyr yn y dyfodol. Mae ceisiadau sy’n alinio â’r Weledigaeth ar gyfer Gwyddorau Bywyd, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021, yn cael eu hannog yn arbennig. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Cronfa Cymorth Cyn Ymgeisio - Rownd 2

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae'r Gronfa Cymorth Cyn Ymgeisio yn cynnig cymorth ychwanegol i unigolion sydd ei angen, gan wella eu tebygolrwydd o gyflwyno cais llwyddiannus i gynllun datblygu gyrfa NIHR yn y dyfodol. Drwy ddarparu cyllid ychwanegol, nod y Gronfa Cymorth Cyn Ymgeisio yw ehangu cyfleoedd i’r rheini a fyddai fel arall heb ddigon o gefnogaeth i fynd ar drywydd cyllid datblygu gyrfa NIHR. Gall ymgeiswyr geisio: cymorth ariannol ar gyfer cyflog yr ymgeisydd i ddyrannu’r amser angenrheidiol ar gyfer paratoi ceisiadau, hyfforddiant a datblygiad perthnasol, mentoriaeth, neu dreuliau goruchwylio sy’n uniongyrchol gysylltiedig â datblygu ceisiadau, a chostau eraill sy’n ymestyn y tu hwnt i’r categorïau uchod ond sy’n hanfodol ar gyfer cyflwyno cais cadarn. Disgwylir i ymgeiswyr ddangos yn glir pam mae angen cymorth ychwanegol arnynt a sut bydd y Gronfa Cymorth Cyn Ymgeisio yn gwella eu ceisiadau arfaethedig 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw!  

23/162 (HTA) Therapïau ar gyfer menywod, plant ac eraill sy’n profi cam-drin domestig

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid ar gyfer gwerthuso therapïau sy’n seiliedig ar drawma ar gyfer menywod, plant ac eraill sydd wedi dioddef cam-drin domestig. Gall therapïau gynnwys y rhai sy’n gweithredu mewn systemau gofal cymdeithasol lleol, gwaith asiantaeth neu wasanaethau’r GIG.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

23/169 Metformin to prevent antipsychotic-induced weight gain

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae'r cwestiwn ymchwil hwn yn archwilio effeithiolrwydd clinigol a chost metfformin fel ymyriad ar gyfer cynnydd mewn pwysau a achosir gan gyffuriau gwrthseicotig mewn pobl â seicosis cyfnod cyntaf. Mae’r alwad hon sy’n seiliedig ar Asesu Technoleg Iechyd yn ariannu gwybodaeth ymchwil o ansawdd uchel ar effeithiolrwydd, cost-effeithiolrwydd ac effaith ehangach triniaethau a phrofi ac yn cael ei chynhyrchu yn y ffordd fwyaf effeithlon, ar gyfer unrhyw un sy’n darparu neu’n derbyn gofal gan y GIG neu’r gwasanaethau cymdeithasol.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

23/165 Beth yw’r manteision o ran llesiant cymdeithasol a meddyliol a geir o arferion pontio’r cenedlaethau mewn cartrefi gofal ac ysgolion?

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r alwad hon sy’n seiliedig ar Asesu Technoleg Iechyd yn ariannu gwybodaeth ymchwil o ansawdd uchel ar effeithiolrwydd, cost-effeithiolrwydd ac effaith ehangach triniaethau ac mae profion yn cael eu cynhyrchu yn y ffordd fwyaf effeithlon, ar gyfer unrhyw un sy’n darparu neu’n derbyn gofal gan y GIG neu’r gwasanaethau cymdeithasol. Mae’r ymyriad hwn yn archwilio arferion pontio’r cenedlaethau, sef dod â phreswylwyr cartrefi gofal a myfyrwyr ysgolion cynradd at ei gilydd ar gyfer gweithgareddau grŵp.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Gwobr Datblygu a Gwella Sgiliau NIHR

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae'r wobr Datblygu a Gwella Sgiliau yn cynnig cyfle ariannu ar lefel ôl-ddoethurol, a gynlluniwyd i gynorthwyo ymchwilwyr sydd ar ddechrau neu yng nghanol eu gyrfaoedd i gaffael sgiliau a phrofiad arbenigol sy'n hanfodol ar gyfer cyfnod dilynol eu gyrfaoedd ymchwil. Yn nodedig, nid oes yn rhaid i ymgeiswyr fod yn aelodau o’r Academi mwyach. Gan ddechrau o fis Rhagfyr 2023 ymlaen, mae'r cyllid yn cael ei ymestyn am gyfnod hirach i ddarparu ar gyfer unigolion sy’n dychwelyd i faes ymchwil ar ôl bwlch. Rydym yn benodol yn annog ceisiadau gan nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd, a fferyllwyr. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  NIHR  heddiw! 

Grantiau Clyfar Innovate UK: Ionawr 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £150,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae grantiau clyfar Innovate UK wedi’u dylunio i gefnogi busnesau bach a chanolig a’u cydweithwyr i ddatblygu prosiectau ymchwil a datblygu arloesol sy’n arwain y byd. Mae’r cyfle cyllido hwn yn arbennig o berthnasol pan nad yw opsiynau eraill ar gael neu’n anaddas, a phan fydd masnacheiddio cyflym a llwyddiannus yn hanfodol ar ôl cwblhau’r prosiect.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw!  

Bio-argraffu celloedd byw ar gyfer meddygaeth aildyfu

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €6,000,000 i 8,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Horizon Ewrop - Bio-argraffu celloedd byw ar gyfer meddygaeth aildyfu HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02: Sylwer: disgwylir y bydd yr alwad hon am gyllid yn agor ar 26 Hydref, 2023. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Ymwrthedd Gwrth-ficrobaidd Iechyd Cyfunol

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Amcangyfrif o €100,000,000 fesul prosiect
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Partneriaeth Ewropeaidd Horizon Ewrop: Ymwrthedd Gwrth-ficrobaidd Iechyd Cyfunol HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-09-01: Sylwer: disgwylir y bydd yr alwad hon am gyllid yn agor ar 26 Hydref, 2023. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau gwe’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2023.

Dysgwch ragor:

Chwiliwch Borth Cyllid a Thendrau y Comisiwn Ewropeaidd am ragor i fanylion.

Gwobrau Darganfod Wellcome Ebrill 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Yn agored i unrhyw ddisgyblaeth, cyllid i fynd ar drywydd syniadau ymchwil beiddgar a chreadigol sy'n gwella dealltwriaeth ac yn gwella bywyd, iechyd a llesiant dynol

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan Wellcome heddiw! 

Meddygaeth arbrofol UKRI cam un

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £10,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i ymchwilio i achosion, cynnydd a thriniaeth clefydau dynol. Yn cynnwys prosiectau meddygaeth arbrofol a arweinir yn academaidd a gynhelir mewn bodau dynol. Dylai eich prosiect fod yn seiliedig ar fwlch clir mewn dealltwriaeth o bathoffisioleg ddynol a dylai fod ganddo lwybr clir tuag at effaith glinigol

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI  heddiw!  

Gwireddu cyd-fanteision iechyd y newid i sero net: cam dau

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £6,875,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r DU, sy’n rhwym wrth y gyfraith, wedi ymrwymo i gyflawni allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net erbyn 2050, gan fynd i’r afael â nhw fel cyfranwyr at newid yn yr hinsawdd. Mae strategaeth sero net gynhwysfawr yn amlinellu polisïau a chamau gweithredu amrywiol sydd â’r nod o leihau’r allyriadau hyn. Mae hyn yn cynnwys mesurau lliniaru newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â chamau i helpu cymdeithas i addasu i ganlyniadau anochel newid yn yr hinsawdd. Mewn cydweithrediad â NIHR, mae UKRI yn gweithio'n weithredol i sefydlu cyfres o hybiau ymchwil trawsddisgyblaethol. Nod yr hybiau hyn yw darparu tystiolaeth sy'n berthnasol i bolisi a chynnal gwaith ymchwil ac arloesedd effeithiol sy'n canolbwyntio ar ddatrysiadau. Yr amcan cyffredinol yw gwireddu cyd-fanteision iechyd newid y DU i allyriadau sero net, gan ddiogelu a hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol poblogaeth y DU. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI heddiw! 

23/145 Newid yn yr hinsawdd ac iechyd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Beth yw effeithiau ymyriadau dan arweiniad awdurdodau lleol sydd wedi’u hanelu at liniaru newid yn yr hinsawdd a/neu addasu ar iechyd ac anghydraddoldebau? Cyllid i awdurdodau lleol weithredu i newid eu heffaith ar yr hinsawdd, ac i liniaru’r effeithiau mae newid yn yr hinsawdd yn eu cael ar eu poblogaeth 

Dysgwch ragor:

 

For more information or to apply for the funding opportunity, visit the NIHR website today!

23/171 Rhaglen Gwerthuso Effeithlonrwydd a Mecanwaith dan arweiniad ymchwilwyr

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r Rhaglen Gwerthuso Effeithiolrwydd a Mecanwaith (EME) yn ariannu prosiectau ymchwil sy’n asesu ymyriadau sy’n gallu arwain at gynnydd sylweddol o ran hybu iechyd, trin clefydau, a gwella adsefydlu neu ofal tymor hir. Rydym yn gwahodd ceisiadau am astudiaethau sy’n archwilio effeithiolrwydd a/neu fecanweithiau sylfaenol ymyriadau sydd un ai wedi’u gwreiddio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), neu sy’n cael eu defnyddio gan y GIG a’i endidau cydweithredol. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw!  

23/147 Iechyd meddwl dynion

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae amrywiaeth o rymoedd cymdeithasol a ffactorau cysylltiedig yn effeithio ar iechyd meddwl dynion, ac mae’r mater o ofyn am help yn aml yn un cymhleth iawn. Mae’r alwad hon yn canolbwyntio ar ymyriadau iechyd meddwl cyhoeddus sy’n hybu iechyd meddwl da a/neu’n atal iechyd meddwl gwael ymysg dynion ar wahanol adegau o’u bywyd.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw!   

23/144 Cartrefi iach

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Beth yw effeithiau anghydraddoldeb iechyd yr ymyriadau sy’n effeithio ar ansawdd ffisegol tai yn y DU? Mae’r alwad hon yn cydnabod bod ymyriadau tai sy’n effeithio ar iechyd yn gallu gweithredu ar amrywiaeth o lefelau ac mewn gwahanol ffyrdd.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw!

Grwpiau ffydd, ac effaith ar anghydraddoldebau iechyd ac iechyd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Sut gall ymgysylltu â grwpiau ffydd effeithio ar iechyd ac anghydraddoldebau iechyd? Mae gan y Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd ddiddordeb mewn ymyriadau sy’n gweithredu ar lefel poblogaeth ac sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a phenderfynyddion ehangach iechyd.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR  heddiw! 

23/146 Ymyriadau i gefnogi menywod yn y carchar, neu ar ôl iddynt gael eu rhyddhau

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Cyllid i ganolbwyntio ar ymyriadau effeithiol ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol menywod sydd yn y carchar, neu ar ôl iddynt gael eu rhyddhau. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw!

23/149 Grwpiau ffydd a’r effeithiau ar iechyd ac anghydraddoldebau iechyd

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Nod yr alwad hon yw deall yr ymyriadau iechyd sy’n ymgysylltu ag asedau grwpiau ffydd. Ymyriadau sy’n gweithredu ar lefel y boblogaeth yn hytrach nag ar lefel unigol. Bydd gofyn i ymgeiswyr gyfiawnhau pa grŵp ffydd y bydd eu gwaith yn canolbwyntio arno.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Grantiau Clyfar Innovate UK: Ionawr 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae grantiau clyfar Innovate UK wedi’u dylunio i gefnogi busnesau bach a chanolig a’u cydweithwyr i ddatblygu prosiectau ymchwil a datblygu arloesol sy’n arwain y byd. Mae’r cyfle cyllido hwn yn arbennig o berthnasol pan nad yw opsiynau eraill ar gael neu’n anaddas, a phan fydd masnacheiddio cyflym a llwyddiannus yn hanfodol ar ôl cwblhau’r prosiect.  

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI  heddiw!

Knowledge Assets Grant Fund: estyniad, gwanwyn 2024

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £250,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r Knowledge Assets Grant Fund (KAGF) yn ceisio datgloi’r potensial ar gyfer meithrin a defnyddio asedau gwybodaeth yn y sector cyhoeddus. Mae’n cynnig cymorth ariannol i ddatgelu asedau gwybodaeth a allai fod yn werthfawr ac i wella’r llwybr ar gyfer manteisio ar yr asedau hyn y tu hwnt i ddibenion confensiynol. Amcan y gystadleuaeth hon yw helpu i nodi a datblygu asedau gwybodaeth y sector cyhoeddus, gan gwmpasu ail-bwrpasu, masnacheiddio neu ddefnydd ehangach. Gall yr asedau hyn gynnwys dyfeisiadau, dyluniadau, canlyniadau ymchwil a datblygu penodol, data a gwybodaeth, allbynnau creadigol fel testun, fideo, graffeg, meddalwedd a chod ffynhonnell, yn ogystal â gwybodaeth ymarferol, arbenigedd, prosesau busnes, gwasanaethau ac adnoddau deallusol eraill. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan UKRI   heddiw! 

24/1 Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd dan arweiniad ymchwilwyr (gwaith ymchwil sylfaenol)

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Fel arfer, dylai cynigion o dan y cylch gwaith hwn asesu effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technolegau iechyd. Ar gyfer technolegau diagnostig, gall ymchwilwyr gynnig gwerthusiadau cyfatebol. Rydym yn croesawu cynigion sy’n mynd i’r afael â phroblemau iechyd mewn meysydd nad ydynt yn cael sylw helaeth yn ein portffolio. Mae’n bwysig nodi bod yn rhaid i gynigion alinio â chwmpas Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd (HTA), ac ni fydd ymchwiliadau i drefniadaeth gwasanaethau iechyd neu wasanaethau sydd yn gyfan gwbl y tu allan i’r GIG yn cael eu hystyried yn gymwys. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

23/157 Adsefydlu cyn llawdriniaeth a symud yr ysgwydd newydd yn gynnar

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Archwilio’r cwestiwn ymchwil, effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd cyngor ffordd o fyw safonol ar reoli pwysau ar gyfer atal a rheoli morbidrwydd metabolaidd ymysg menywod ac eraill sydd â PCOS

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

23/160 Rheoli morbidrwydd metabolaidd ymhlith menywod ac eraill sydd â PCOS

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Archwilio’r cwestiwn ymchwil, effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd cyngor ffordd o fyw safonol ar reoli pwysau ar gyfer atal a rheoli morbidrwydd metabolaidd ymysg menywod ac eraill sydd â PCOS

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

23/152 Modelau rhagfynegi clinigol ar gyfer haint newyddenedigol cynnar

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: Not specified
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Mae’r cwestiwn ymchwil hwn yn archwilio pa mor gywir yw modelau rhagfynegi clinigol ar gyfer haint newyddenedigol sy’n dechrau’n gynnar ac effeithiolrwydd rheoli arweiniol yn y babi. Mae sepsis sy'n dechrau'n gynnar yn dal i effeithio ar nifer sylweddol o fabanod, gan arwain at farwolaeth babanod, morbidrwydd hirdymor a/neu anabledd. Nod y rhaglen Asesu Technoleg Iechyd hon yw ariannu tystiolaeth o ansawdd uchel i bennu dilysrwydd cyfrifiannell risg sepsis Kaiser Permanente yn y GIG a chymharu ag effeithiolrwydd clinigol a chost canllawiau presennol NICE.

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan NIHR heddiw! 

Rhaglen Canser GIG Gofal Iechyd SBRI - Galwad Agored Arloesedd 3

Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £4,000,000
Dyddiadau allweddol ac amserlenni:
Trosolwg o'r cyllid:

Galwad am gyllid ar gyfer arloesiadau neu ddulliau newydd o ganfod canser yn gynnar. Nod y gystadleuaeth hon yw sbarduno arloesiadau cam hwyr o ansawdd uchel mewn lleoliadau rheng flaen, yn ogystal â mynd i’r afael â bylchau mewn tystiolaeth gweithredu.  Gall arloesiadau gynnwys dyfeisiau meddygol, diagnosteg in vitro, datrysiadau iechyd digidol, ymyriadau ymddygiadol, meddalwedd, deallusrwydd artiffisial, a modelau gofal newydd. 

Dysgwch ragor:

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y cyllid, ewch i wefan  SBRI Healthcare  heddiw!