Yn ddiweddar, lansiodd y Polisi Tramor gyhoeddiad a oedd yn canolbwyntio ar y cyfleoedd i weithio yng Nghymru a chryfderau ein heconomi yng Nghymru. Rhoddwyd sylw i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru hefyd, lle’r oeddwn wrth fy modd yn cael ysgrifennu darn yn archwilio enw da Cymru am arloesi ym maes gofal iechyd.

Golygfa aderyn o Fae Caerdydd

Roedd ein herthygl yn edrych ar y dirwedd gofal iechyd sy’n newid, gan nodi sut mae iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio mewn ffordd fwy cydgysylltiedig a sut mae’r diwydiant yn gweithio’n agos gyda gofal iechyd i gyflawni trawsnewid systematig drwy arloesi. Hefyd, fe wnes i drafod pam y dylai arloeswyr byd-eang weithio yng Nghymru, gan sôn am fanteision gweithio yma fel ein system gofal iechyd integredig, maint y boblogaeth a chryfder yr ymchwil. 

Roeddem yn falch o gael ein cynnwys ochr yn ochr ag amrywiaeth eang o sefydliadau ac awduron sy’n gwneud gwahaniaeth yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Banc Datblygu Cymru a Phrifysgolion Cymru. Roedd yr erthyglau hyn yn cyfleu rhai negeseuon pwysig iawn am Gymru – gan dynnu sylw at ein cyfalaf economaidd ar draws gwahanol ddiwydiannau a sectorau a sut rydym yn dod yn gystadleuydd byd-eang pwerus ar gyfer arloesi.

Mae Cymru ar flaen y gad drwy’r diwydiannau technoleg, ynni a gwyddorau bywyd

Bu Gweinidog yr Economi ac Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach, Masnach a Buddsoddi Cymru, yn trafod cyfleoedd diwydiannau technoleg, twristiaeth ac ynni adnewyddadwy Cymru a sut y maen nhw’n gyfleoedd buddsoddi cryf.

Roeddent yn tynnu sylw at Airbus, sydd â ffatri fawr arloesol yn y gogledd, fel enghraifft o sut y gall sefydliadau wneud Cymru’n gartref i ymchwil a datblygiadau. Roedd yr erthygl hefyd yn sôn am sut mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi amser, arian ac adnoddau mewn cymorth i gwmnïau llai er mwyn rhoi hwb i nifer y busnesau sy’n eiddo i weithwyr.

Mae hyn yn cyd-fynd â chryfder cyfleoedd ymchwil a datblygu arloesol Cymru. Ar ben hynny, rydym yn gwybod o’n profiad mewn arloesi ym maes gofal iechyd y bydd diwydiannau sy’n cael eu hysgogi gan ymchwil yn tyfu wrth i wyddorau bywyd barhau i feithrin cysylltiadau rhwng academia a diwydiant. 

Mae cyfleoedd masnach helaeth gyda Chymru yn parhau i dyfu'n gryfach

Bu Gweinidog yr Economi ac Andrew Gwatkin hefyd yn trafod effaith cyfleoedd a chysylltiadau masnach presennol Cymru, a’r dyfodol. Mae data swyddogol yn dangos sut roedd Cymru wedi allforio gwerth £14.3 biliwn o nwyddau tua diwedd 2021. Rydym yn lle cyffrous i fuddsoddi ynddo ac i wneud busnes gyda ni, ac mae gennym gysylltiadau masnach cryf gyda’r Unol Daleithiau. Mae 270 o fusnesau eraill o'r UDA yn weithredol yng Nghymru, gyda 15% o’n hallforion yn mynd i ogledd America. Mae ein cysylltiadau hanesyddol mewn diwylliant ac economi wedi meithrin perthynas economaidd gref ag America, gan greu deinameg allweddol o ran buddsoddwyr a phartneriaid masnachu. 

Enghraifft arall o allu allforio cryf Cymru ym maes gwyddorau bywyd yw Cytiva o’r UDA, sy’n agor cyfleuster gweithgynhyrchu newydd yng Nghaerdydd. Bydd hyn yn gweld yr arweinydd gwyddor bywyd byd-eang yn gweithgynhyrchu cydrannau a geir mewn brechlynnau a chynnyrch biofferyllol ar gyfer cwsmeriaid byd-eang. 

Mae Cymru ar flaen y gad o ran cynaliadwyedd

Mae’r cyhoeddiad hefyd yn manylu ar y polisïau a’r cynlluniau sy’n helpu i gadw cynaliadwyedd yng Nghymru ar flaen yr agenda. Amlinellodd Giles Thorley, o Fanc Datblygu Cymru, sut mae eu Cymhelliant Cartrefi Gwyrdd yn darparu llai o gostau benthyca ar gyfer cynlluniau tai. Mae hyn yn galluogi datblygwyr i sefydlu cartrefi carbon isel ac effeithlon thermol ledled Cymru.

Trafododd Giles hefyd sut mae Cronfa Ynni Lleol Llywodraeth Cymru, ar lefel gymunedol, yn cefnogi atebion ynni yn y gymuned. Mae’r rhain yn amrywio o baneli solar i dyrbinau gwynt. O ganlyniad, gall pawb mewn trefi bach elwa o ffynhonnell ynni adnewyddadwy.  

Ar ben hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella safonau byw i bawb. Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn cysylltu cynaliadwyedd, iechyd a llesiant. Mae’n ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried effaith hirdymor penderfyniadau busnes i fynd i’r afael â heriau cynyddol mewn meysydd fel newid yn yr hinsawdd, tlodi, iechyd, llesiant a chyfleoedd swyddi. I ni yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhan hanfodol o’n dull gweithredu cydweithredol wrth i ni fanteisio ar y berthynas rhwng gofal iechyd, llesiant, yr amgylchedd a diwydiant. 

Mae Cymru’n gystadleuydd byd-eang cryf o ran cyflawni rhagoriaeth ym maes ymchwil

Roedd y Polisi Tramor hefyd yn tynnu sylw at gryfder academaidd Cymru. Trafododd Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru, sut mae prifysgolion yng Nghymru yn creu newid drwy ymchwil sy’n mynd i’r afael â heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd.

Mae effaith ein hymchwil yn cael ei dangos yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 (REF), gyda Chymru yn arwain y DU ar gyfer cyfran yr ymchwil sy’n cael ei hystyried yn rhagorol yn rhyngwladol neu sy’n arwain y byd 

Gyda phartneriaeth a chydweithio wrth galon llwyddiant ymchwil Cymru, mae Rhwydwaith Arloesedd Cymru yn hyrwyddo cydweithio cryfach rhwng busnesau a chyrff cyhoeddus. Yn rhinwedd hynny, mae hyn yn denu mwy o bartneriaethau ymchwil rhyngwladol a rhannu gwybodaeth fyd-eang. Bydd canolbwyntio ar sero-net, iechyd a pharatoadau ar gyfer dyfodol digidol yn ganolog i’r cydweithio hyn. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio mewn arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru ac os hoffech chi gael cymorth, anfonwch neges e-bost at hello@lshubwales.com