Step complete
Step complete
Step complete

Mae Arloesedd Anadlol Cymru yn darparu rhaglen bwysig sy’n cyflwyno Uned Anadlol Symudol a fydd yn cynnig gwasanaethau diagnostig i bobl ledled Cymru. Mae hyn wedi bod gyda chymorth amrywiaeth o bartneriaid traws-sector, gan gynnwys Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.  

Mae Covid-19 wedi effeithio ar fynediad at wasanaethau anadlol, gydag ôl-groniad o bobl yn aros i gael eu gweld a’u hasesu ar gyfer nifer o gyflyrau. Mae Arloesedd Anadlol Cymru wedi ariannu a datblygu’r rhaglen hon i helpu i fynd i’r afael â’r diffyg mewn gwasanaethau cymunedol, ac i ymgymryd â’r galw cynyddol a’r ôl-groniad o ddiagnosteg gan gleifion â phroblemau anadlol. 

Mae’r Uned Anadlol Symudol yn cynnig gofod clinigol hunangynhwysol o safon ysbyty mewn lleoliadau hygyrch ar draws y ddau fwrdd iechyd, sy’n cwmpasu ardaloedd daearyddol gwahanol bob wythnos ac sy’n dod â gofal yn nes at y cartref i gleifion. 

Mae Arloesedd Anadlol Cymru yn ariannu’r prosiect fel ymchwiliad i ofal datganoledig i sefydlu mecanweithiau sy’n cefnogi’r ôl-groniad enfawr o gleifion y mae arnynt angen diagnosteg anadlol yn y gymuned. Mae’r Uned Anadlol Symudol yn teithio ar draws lleoliadau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gofynnwyd i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru roi cymorth rheoli prosiect i Dîm Arloesedd Anadlol Cymru. Bu Arloesedd Anadlol Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gweithio gydag adrannau byrddau iechyd a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru i sicrhau bod yr Uned Anadlol Symudol yn cyrraedd y safonau sy’n ofynnol ar gyfer adeiladau gofal iechyd. 

Mae EMS Healthcare wedi cefnogi’r achos drwy gyflenwi’r uned a oedd yn rhagori ar y safonau hyn, yn ogystal â’r logisteg gweithredol. Mae Fujitsu hefyd wedi darparu offer sy’n bwriadu mynd yn fyw yn fuan, gyda gwasanaeth diagnostig pelydr-X o’r frest yn y gymuned i gefnogi atgyfeiriadau gan feddygon teulu. 

Mae AstraZeneca wedi darparu cyllid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gefnogi profion diagnostig yn y gymuned, a ddefnyddiwyd fel cyfraniad i Arloesedd Anadlol Cymru gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda tuag at gost ariannu’r uned. 

Rhoddodd Masimo, sy’n arwain y byd o ran cyfarpar monitro cleifion, offer gwerthfawr i’r Uned Anadlol Symudol fel rhan o’u cydweithrediad ag Arloesedd Anadlol Cymru. 

Mae FujiFilm yn darparu peiriant pelydr-X cludadwy a alluogir gan AI sy’n gallu canfod cyflyrau anadlol cyffredin a’u hadrodd yn ôl i’r radiograffydd ar adeg y pelydr-x. 

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â hello@lshubwales.com  

Testunau
Iechyd Value-Based Health Care
Bwrdd Iechyd
 • Cwm Taf Morgannwg University Health Board
 • Hywel Dda University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
 • Arloesedd Anadlol Cymru – perchennog a chychwynnydd y prosiect 

 • Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru 

 • Gofal Iechyd EMS 

 • Fujitsu 

 • Masimo 

 • AstraZeneca 

 • Diweddariadau
 • Canlyniadau
 • Allbynnau
Completed

09/05/2022

Lansiwyd y gwasanaeth gyda’r claf cyntaf yn cael ei groesawu i’r uned symudol. 

Completed

9/06/2022

Mae’r fan symudol yn cael ei lansio’n ffurfiol gyda phartneriaid yn dathlu ei heffaith gan ddefnyddio’r hashnod #BreatheBetterHub.

Completed

26/07/2022

Mae dros 500 o gleifion bellach wedi defnyddio’r gwasanaethau diagnostig anadlol yn yr uned symudol. 

Completed

Hydref 2022

Fujifilm yn darparu peiriant pelydr-x a alluogir gan AI. 

Completed

02/11/2022

Mae dros 900 o gleifion wedi cael eu gweld erbyn hyn ac mae dros 1250 wedi cael cynnig apwyntiad.

Y prif amcanion yw datganoli gofal a dod ag ef yn nes at y claf. Mae hyn yn helpu i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon a gwella llwybrau diagnostig/triniaeth cleifion.  

Bydd hefyd yn helpu i ddatblygu model ar gyfer gwasanaeth symudol ymarferol wedi’i leoli mewn cyd-destun sylfaenol a chymunedol; y gellir ei gyflwyno ar sail Cymru gyfan. 

Mae iechyd anadlol yn dal yn faich go iawn ar y GIG yng Nghymru, gydag un person o bob deuddeg yn dioddef o salwch anadlol. Gall darparu gwasanaethau hygyrch yn gyflymach helpu i fynd i’r afael â hyn. 

Mae’r gwasanaethau y mae’r prosiect hwn yn eu darparu yn cynnwys sbirometreg, profion diagnostig FeNo, adolygiadau o gynlluniau rheoli cyflyrau, clinigwyr yn cynnal clinigau ymyriad a chlinigau cymorth anadlu anfewnwthiol.