Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gweithio gyda diwydiant i helpu i roi hwb i'r cyflenwad o nwyddau a datblygu atebion sy'n mynd i'r afael ag anghenion uniongyrchol sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae gennym ystod o gwestiynau cyffredin am y broses ar gyfer mynd i'r afael â'r angen uniongyrchol hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn brif gyswllt ar gyfer unrhyw sefydliad sy'n teimlo ei fod yn gallu cyflenwi neu weithgynhyrchu cynhyrchion, neu gydweithio ag eraill i ddatblygu cynhyrchion neu ddatrysiadau arloesol yn y meysydd canlynol:

Dyfeisiau meddygol

Os ydych yn cyflenwi cynhyrchion dyfeisiau meddygol, byddem yn gofyn i chi ystyried os gallwch gyflenwi GIG Cymru.

Mae'n hanfodol bod y cynnyrch sy'n cael ei gynnig yn ddiogel ac yn gyfreithlon i ddiogelu cleifion a gweithwyr iechyd, felly mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol ar gyfer gosod dyfeisiau meddygol ar y farchnad. Cyfeiriwch at ganllawiau cyfredol y Llywodraeth ar gyfer statws rheoleiddio offer a chanllawiau ar gyfer busnesau ac awdurdodau lleol.

Ar gyfer cynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio â'r canllawiau hyn ar hyn o bryd, gellir cyflwyno cais am esemptiadau a llacio'r amodau i Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a chynhyrchion gofal iechyd: devices.compliance@mhra.gov.uk

Os credwch y gall eich cwmni helpu i ddiwallu anghenion cyflenwi yn y categori hwn a'ch bod yn gallu darparu tystiolaeth bod cynhyrchion yn cael eu rheoleiddio'n briodol a'u hardystio yn ôl safonau Prydeinig, gallwch gyflwyno eich cynnig cyflenwad drwy ein porthol ar-lein.

I gael rhagor o fanylion am y camau nesaf, gymrwch gip ar ein cwestiynau cyffredin.  

Rheoli heintiau

Os ydych yn cyflenwi cynhyrchion rheoli heintiau, yna byddem yn gofyn i chi ystyried os gallwch gyflenwi i GIG Cymru.

Mae'n hanfodol bod y cynnyrch sy'n cael ei gynnig yn ddiogel ac yn gyfreithlon i ddiogelu cleifion a gweithwyr iechyd, felly mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol ar gyfer gosod y mathau hyn o gynnyrch ar y farchnad. Cyfeiriwch at ganllawiau cyfredol y Llywodraeth ar gyfer statws rheoleiddio offer a chanllawiau ar gyfer busnes ac awdurdodau lleol.

Ar gyfer cynhyrchion nad ydynt yn bodloni'r canllawiau hyn ar hyn o bryd, gellir cyflwyno cais am esemptiadau a llaciadau i’r Adran Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiant (BEIS) OPSS.enquiries@beis.gov.uk

 Gellir dod o hyd i wybodaeth am esemptiadau a llaciadau'r HSE yma.

Os credwch y gall eich cwmni helpu i ddiwallu anghenion cyflenwi yn y categori hwn a'ch bod yn gallu darparu tystiolaeth bod cynhyrchion yn cael eu rheoleiddio'n briodol a'u hardystio yn ôl safonau Prydeinig, gallwch gyflwyno eich cynnig cyflenwad drwy ein porthol ar-lein.

I gael rhagor o fanylion am y camau nesaf, gymrwch gip ar ein cwestiynau cyffredin.

Atebion digidol

Rydym yn awyddus i ymgysylltu â sefydliadau ac arbenigwyr a all helpu'r GIG yng Nghymru i ddarparu gofal iechyd drwy atebion digidol, gan gynnwys:

  • Deallusrwydd Artiffisial (AI)
  • Dysgu Peiriannol
  • Apiau Clyfar
  • Adnoddau dynol neu feddalwedd ychwanegol
  • Arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd

Os credwch y gall eich cwmni helpu i ddiwallu anghenion cyflenwi yn y categori hwn, gallwch gyflwyno eich cynnig cyflenwad drwy ein porthol ar-lein.

Am bob cynnig arall o gefnogaeth...

Rydym yn cyfeirio rhoddion a chynigion i gyflenwi cynhyrchion anfeddygol i sefydliadau priodol fel byrddau iechyd, Llywodraeth Cymru a sefydliadau elusennol.

Os hoffech awgrymu cefnogi GIG Cymru a sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol eraill mewn unrhyw ffordd arall, cysylltwch â ni drwy'r ffurflen ymholiadau hon.

Mewn ymateb i Covid-19, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bron i £2bn o gymorth i fusnesau yng Nghymru, yn ogystal â'r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth y DU. I gael rhagor o fanylion am y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru, ewch i Busnes Cymru ar-lein.