Mae Glucose Republic yn cyfuno bioleg a meddalwedd i helpu pobl i fwyta a byw'n well trwy ddulliau olrhain a monitro sut mae glwcos yn y gwaed yn ymateb i wahanol faeth mewn amgylchiadau amser real. 

glucose republic mobile app dashboard

Mae gan bob un ohonom ôl bys bwyd unigryw y gallwn ei gyrchu trwy ein hymateb glwcos ein hunain i fwyd ac ymarfer corff ac mae hyn yn ein helpu i ddeall effaith bwyd arnom. 

Rhagfynegi olion bysedd bwyd 

Mae pigau glwcos yn hynod ddylanwadol wrth bennu'r ffactor risg ar gyfer diabetes, gordewdra, clefyd cardiofasgwlaidd ac anhwylderau metabolaidd eraill, gyda gormod o glwcos yn y diet yn arwain at gynnydd mewn pwysau a mwy o golesterol mewn carfannau penodol. 

Nodwyd angen i ddatblygu cynnyrch a fydd yn galluogi pobl iach i olrhain a monitro sut mae eu glwcos gwaed yn ymateb i faeth gwahanol mewn amser real. Gan ddefnyddio cynhyrchion presennol a ddyluniwyd ar gyfer pobl â diabetes, roedd tîm y Weriniaeth Glwcos am gynnal treial ar wirfoddolwyr iach i olrhain sut mae lefelau glwcos yn y gwaed yn ymateb i wahanol brydau rhagnodedig a heb eu rhagnodi. 

Dros gyfnod o chwe mis, mae'r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd wedi helpu i sefydlu adolygiad llenyddiaeth cynhwysfawr ar dechnoleg anfewnwthiol gyfredol ar gyfer monitro glwcos, y technegau sydd ar gael, amlder casglu data synhwyrydd, protocol trosglwyddo data gwisgadwy a rheoli pŵer. cael ei ddefnyddio i bennu'r gofynion ar gyfer manylebau caledwedd datblygu technoleg o'r fath. 

Yn dilyn y cydweithio hwn, mae Glucose Republic wedi elwa ar gymorth ariannol gan raglen SMARTCymru Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Yn 2022, cododd y cwmni fuddsoddiad o £500,000 i adeiladu’r ap symudol cyntaf sy’n canolbwyntio ar effaith bwyd. 

Am ragor o wybodaeth: www.glucoserepublic.com 

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Accelerate Partner Logos