Hyd y prosiect: 16 mis

Partners: TOKA, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro and Cyflymu Arloesi Clinigol (CIA) Prifysgol Caerdydd

VR laboratory

Trosolwg y prosiect

Mae Osteoarthritis yn effeithio ar bron i 9 miliwn o bobl yn y DU, a’r pen-glin yw un o’r cymalau yr effeithir arno fwyaf. Mae Osteotomi Tibial Uchel (HTO) yn driniaeth effeithiol i gleifion iau sy’n dioddef o osteoarthritis pen-glin gan ei fod yn cadw'r cymal brodorol drwy ail-alinio'r tibia ac ailddosbarthu'r ardaloedd poenus yn y pen-glin. Fodd bynnag, mae canlyniadau cleifion yn dal i ddibynnu ar gywirdeb y weithdrefn, ac mae'r atebion presennol yn ddull gweithredu sy'n addas i bawb.

Mae'r prosiect yn cynnig mynd i'r afael â'r broblem hon, drwy gyflwyno offeryn cynllunio llawfeddygol pwrpasol. Y bwriad yw galluogi llawfeddygon i gyflawni'r cywiriad arfaethedig yn fanwl gan ddefnyddio cyfuniad o gynllunio 3D greddfol a dyfeisiadau wedi eu dylunio’n bersonol a lleiaf ymledol ar gyfer cyfforddusrwydd y cleient. Gallai canlyniad o'r fath arwain at welliant sylweddol mewn opsiynau triniaeth glinigol, a fydd yn gwella profiad y claf yn y pen draw.

Bydd tîm o ymchwilwyr, partneriaid diwydiannol a chlinigwyr yn cydweithio i lywio iteriadau i feddalwedd cynllunio llawfeddygol sy'n bodoli eisoes. Bydd cleifion sydd wedi'u cofrestru ar gyfer llawdriniaeth HTO yng Nghanolfan Orthopedig Caerdydd a'r Fro yn cael eu recriwtio fel gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth i gasglu data delweddu cymal biomeol a phen-glin cyn ac ar ôl llawdriniaeth. Defnyddir y data hwn i lywio newidiadau i'r feddalwedd gynllunio.

Cyfraniad Cyflymu 

Mae’r rhaglen Cyflymu yn hwyluso'r gwaith o gyflawni'r prosiect clinigol hwn, drwy ddarparu arbenigedd academaidd mewn delweddu a biomecaneg cyhyrysgerbydol, rheoli prosiectau, a chymorth ar gyfer amser nyrsys ymchwil i helpu i recriwtio cleifion.

Mae hyn yn galluogi partner y diwydiant, TOKA, i weithredu newidiadau pwrpasol i'w meddalwedd cynllunio llawfeddygol, a dod â'u harbenigedd penodol eu hunain i'r diwydiant i wella canlyniadau'r prosiect a datblygiadau masnachol ar ôl y prosiect.

A photo of tOKA LOGO

Canlyniadau disgwyliedig 

  • Gwneud penderfyniadau triniaeth arloesol a yrrir gan dystiolaeth ar gyfer llawdriniaeth osteoarthritis pen-glin
  • Integreiddio canfyddiadau ymchwil i feddalwedd cynllunio llawfeddygol HTO newydd ar gyfer gwella diagnosis a thriniaeth bersonol
  • Astudiaethau achos
  • Arddangos cyfleusterau ymchwil clinigol yng Nghaerdydd, a'u heffaith ar ddiwydiant a GIG Cymru
  • Hadu gwaith yn y dyfodol
  • Cyhoeddiadau a adolygwyd gan gyhoeddiadau

Effaith yn y dyfodol

  • Newidiadau i arferion clinigol o fewn GIG Cymru
  • Gwell canlyniadau i gleifion drwy ddull llawfeddygol personol
  • Cyfleoedd datblygu masnachol yng Nghymru
  • Cyfleoedd i bartneriaid prosiect gydweithio ymhellach