Yr Her 

Un o’r ystyriaethau allweddol o ran Meddygaeth Fanwl yw cost triniaeth. Er bod cost triniaeth Meddygaeth Fanwl yn lleihau, gall datblygiadau fel dilyniant DNA a therapi cyffuriau penodol gael effaith sylweddol ar wasanaeth iechyd sydd eisoes yn wynebu heriau ariannol.  

Yn ogystal â hynny, nid yw ein gwasanaethau gofal iechyd wedi’u ffurfweddu eto i fabwysiadu a defnyddio meddygaeth bersonol yn eang ac yn rheolaidd. Mae angen newidiadau sylweddol ar draws llwybrau gofal acíwt i sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at driniaethau meddyginiaethol pwrpasol o fewn GIG Cymru. 

Er mwyn i ddulliau Meddygaeth Fanwl ddod yn rhan o ddarpariaeth gofal iechyd reolaidd, bydd angen i glinigwyr a darparwyr gofal iechyd ddeall a defnyddio’r technolegau diweddaraf ym maes geneteg foleciwlaidd a biocemeg. Bydd gofyn i glinigwyr hefyd ddehongli canlyniadau profion genetig, deall sut mae’r wybodaeth honno’n berthnasol i ddulliau trin neu atal, a chyfleu’r wybodaeth hon i gleifion.

Y Cyfle 

Bydd y cyfleoedd y mae Meddygaeth Fanwl yn eu cyflwyno yn cefnogi’r broses o wireddu uchelgais strategol Cymru fel yr amlinellir yn y Datganiad o fwriad ar gyfer Meddygaeth Fanwl, a’r Datganiad o Fwriad ar gyfer Patholeg, ar gyfer Delweddu a Therapiwteg Uwch. 

Fe wnaeth Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Phrifysgol Caerdydd, arwain y gwaith o ddatblygu cynllun ac achos busnes a luniwyd ar y cyd, i greu a sefydlu Canolfan Ragoriaeth Meddygaeth Fanwl newydd yn Ne Cymru. Mae clystyru gwasanaethau fel hyn yn canolbwyntio ar wneud diagnosis cynharach o glefydau, llwybrau triniaeth cyflymach i gleifion a defnyddio technolegau deallusrwydd artiffisial a digidol. Ochr yn ochr â hynny, mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru hefyd yn gweithio ar nifer o gynigion ar y cyd sy’n ceisio cyflymu Meddygaeth Fanwl yng Nghymru. 

Ymunwch â’n Grŵp Diddordeb Arbennig ar Feddygaeth Fanwl 

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn awyddus i ymgysylltu â sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol ym maes Meddygaeth Fanwl i helpu i gyflymu’r cyfleoedd y bydd y Ganolfan Ragoriaeth yn eu darparu. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich sefydliad, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’n Grŵp Diddordeb Arbennig ar Feddygaeth Fanwl, anfonwch e-bost i hello@lshubwales.com gan roi’r canlynol yn y llinell pwnc: Meddygaeth Fanwl.