Academi Arwain Trawsnewid Digidol - Academi Dysgu Dwys, Prifysgol De Cymru

Mae’r Academi Arwain Trawsnewid Digidol ym Mhrifysgol De Cymru yn Academi Dysgu Dwys sydd â’r nod o ddod â chymuned o arweinwyr â ffocws digidol a darpar arweinwyr o bob rhan o'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector at ei gilydd. Cydweithio ar draws y sector o ran cyfleoedd ymchwil, gwybodaeth a dysgu, datblygu dulliau atal newydd ac astudiaethau doethuriaeth sy’n seiliedig ar ymchwil i gynnal gwaith ymchwil manwl ar gyfer trosi ymchwil yn ganlyniadau atal.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Academi Dysgu Dwys Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth, Prifysgol Abertawe

Mae Academi Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth Prifysgol Abertawe yn Academi Dysgu Dwys sy’n cynnig cyrsiau addysgol, cyfleoedd ymchwil a gwasanaethau ymgynghori ar gyfer Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth. Mae’r Academi yn bartner i Ganolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru a Chynghrair yr UE ar Werth mewn Iechyd.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant - Academi Dysgu Dwys, Prifysgol Bangor

Mae Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant Prifysgol Bangor yn Academi Dysgu Dwys (ILA), sydd wedi cael ei datblygu ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r Academi’n canolbwyntio ar gyflymu’r gwaith o hyrwyddo a mabwysiadu iechyd ataliol mewn ymarfer ar draws ecosystem gofal iechyd integredig (fel iechyd a gofal cymdeithasol, y trydydd sector, tai, addysg a diwydiannau gwyddorau bywyd) ac mewn cyd-destun dwyieithog.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn gorff cyhoeddus sy’n gweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a darparwyr addysg uwch. Mae CCAUC yn rheoleiddio lefelau ffioedd mewn addysg uwch, yn craffu ar berfformiad prifysgolion Cymru, ac yn darparu cyllid ar gyfer addysgu, ymchwil ac arloesedd.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Virtus Tech

Mae Virtus Tech wedi datblygu llwyfan VR sy'n caniatáu i ddefnyddwyr annhechnegol greu efelychiadau personol. Mae’r llwyfan hwn wedi cael ei ddefnyddio i ddatblygu senarios hyfforddiant gofal iechyd yn y GIG, yn ogystal â chael ei ddefnyddio mewn amgylcheddau academaidd eraill.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Y Brifysgol Agored yw’r darparwr addysg uwch israddedig rhan-amser mwyaf yng Nghymru.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru

Mae Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru yn cael ei harwain gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru, a’i nod yw ymchwilio a gwerthuso rhaglenni rhagnodi cymdeithasol.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

SABRE Cymru

Mae SABRE Cymru yn rhwydwaith rhyngddisgyblaethol sy'n canolbwyntio ar ymchwil sy'n gysylltiedig ag achosion o glefydau heintus.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS)

Mae Sefydliad Gwyddorau Bywyd Prifysgol Abertawe yn gartref i labordai ymchwil a chyfleusterau deori busnes ar gyfer sefydliadau masnachol.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Mae AaGIC (sy’n rhan o GIG Cymru) yn gyfrifol am addysgu, hyfforddi, datblygu a siapio’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru.

Services:
Math:
Sector:
Specialism: