Accelerate

Mae Cyflymu yn helpu arloeswyr yng Nghymru i drosi eu syniadau i ddatrysiadau y gellir eu mabwysiadu mewn gofal ac iechyd. Os oes gennych chi syniad ar gyfer technoleg gofal iechyd ond heb fod yn siŵr beth yw’r camau nesaf, eich bod mewn busnes ac yn awyddus i ehangu eich arlwy, neu os ydych chi’n weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd sydd wedi canfod ffordd glyfar o wella proses – yna mi hoffem weithio â chi.

Mae Cyflymu yn cael ei arwain gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant. Yn hytrach na darparu cyllid neu grantiau, mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i fanteisio ar arbenigedd academaidd, dealltwriaeth drylwyr o ecosystem gwyddorau bywyd, a’r cyfleusterau diweddaraf sydd eu hangen ar arloeswyr ac entrepreneuriaid i wireddu eu syniadau waith.

Wedi’i ariannu ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a'r byrddau iechyd, nod Cyflymu yn y pen draw yw creu gwerth economaidd parhaol i Gymru.

“Mae datblygu ffyrdd newydd arloesol o atal, trin a gwella salwch ac afiechydon yn rhan hollbwysig o weledigaeth Llywodraeth Cymru o ddyfodol y GIG yng Nghymru. Bydd y rhaglen CYFLYMU a’r gronfa canolfannau arloesedd iechyd newydd yn helpu i ddatblygu syniadau newydd ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau iechyd yn gyflymach i ni eu defnyddio yn ein GIG ni ac ar draws y byd.”

Vaughan Gething, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyflymu: Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn derbyn nifer o gwestiynau ynglun â Cyflymu – Sut mae’n gweithio, sut gallai eich helpu chi, a pwy sy’n gymwys I weithio gyda ni. Am fwy o wybodaeth, cymerwch olwg ar ein tudalen FAQ. A os nad ydych yn medru ffeindio’r ateb rydych angen, cysylltwch â un o’n Rheolwyr Arloesedd drwy ebostio accelerate@lshubwales.com

Sut i ymgeisio

Os ti'n meddwl gall Cyflymu helpu chi ac eich fusness, plis cysylltwch â accelerate@lshubwales.com, neu rowch alwad i ni ar 02920 467030. Byddwn wrt law i'ch helpu chi i ddeall a yw'r rhaglen hon yn addas i chi.

Plis  Byddwch yn barod i siarad am y canlynol yn ein
trafodaethau cychwynnol os gwelwch yn dda:

  • Eich syniad a’r broblem rydych chi’n ceisio ei ddatrys
  • Yr heriau rydych yn eu hwynebu wrth ddatblygu’r syniad hwn
  • Trosolwg o’ch cynnydd hyd yma.

Newyddion

  • Rydyn ni'n chwilio am arweinydd profiadol i ymuno â'n tîm fel pennaeth Accelerate. Gan adrodd yn ôl i'r Prif Swyddog Gweithredu, mae’r Pennaeth Cyflymu yn hanfodol i gyflawni'r rhaglen Cyflymu yn llwyddiannus. Darganfyddwch fwy yma.

  • Mae'r Ganolfan Technoleg Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe yn edrych Rheolwr Ymgysylltu a Chyfathrebu Busnes i arwain ar eu hymgyrchoedd ymgysylltu, marchnata a chyfathrebu. Darganfyddwch fwy am y rôl

  • Mae'r Hwb Arloesi Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd yn edrych i benodi Gwyddonydd Data i ymuno â'u tîm Cyflymu. Dysgwch fwy am y cyfle cyffrous hwn yma.

Cadwch i fyny efo Cyflymu

Rydyn ni eisiau cadw mewn cysylltiad! Cofrestrwch yma i dderbyn ein cylchlythyr. 

I wybod mwy am Cyflymu, e-bostiwch:accelerate@lshubwales.com

PDF - 686.5 KB

ERDF logo