Accelerate

Mae Cyflymu yn helpu arloeswyr yng Nghymru i drosi eu syniadau i ddatrysiadau y gellir eu mabwysiadu mewn gofal ac iechyd. Os oes gennych chi syniad ar gyfer technoleg gofal iechyd ond heb fod yn siŵr beth yw’r camau nesaf, eich bod mewn busnes ac yn awyddus i ehangu eich arlwy, neu os ydych chi’n weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd sydd wedi canfod ffordd glyfar o wella proses – yna mi hoffem weithio â chi.

Mae Cyflymu yn cael ei arwain gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant. Yn hytrach na darparu cyllid neu grantiau, mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i fanteisio ar arbenigedd academaidd, dealltwriaeth drylwyr o ecosystem gwyddorau bywyd, a’r cyfleusterau diweddaraf sydd eu hangen ar arloeswyr ac entrepreneuriaid i wireddu eu syniadau waith.

Wedi’i ariannu ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a'r byrddau iechyd, nod Cyflymu yn y pen draw yw creu gwerth economaidd parhaol i Gymru.

“Mae datblygu ffyrdd newydd arloesol o atal, trin a gwella salwch ac afiechydon yn rhan hollbwysig o weledigaeth Llywodraeth Cymru o ddyfodol y GIG yng Nghymru. Bydd y rhaglen CYFLYMU a’r gronfa canolfannau arloesedd iechyd newydd yn helpu i ddatblygu syniadau newydd ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau iechyd yn gyflymach i ni eu defnyddio yn ein GIG ni ac ar draws y byd.”

Vaughan Gething, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyflymu: Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn derbyn nifer o gwestiynau ynglun â Cyflymu – Sut mae’n gweithio, sut gallai eich helpu chi, a pwy sy’n gymwys I weithio gyda ni. Am fwy o wybodaeth, cymerwch olwg ar ein tudalen FAQ. A os nad ydych yn medru ffeindio’r ateb rydych angen, cysylltwch â un o’n Rheolwyr Arloesedd drwy ebostio accelerate@lshubwales.com

Digwyddiadau

“Gyda phoblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio, a’r pwysau cynyddol ar ein gwasanaethau, mae canfod ffyrdd newydd a gwahanol i wella effeithlonrwydd o fewn y GIG yn hollbwysig. Arloesedd o ran systemau, prosesau a chynhyrchion yw’r ffordd orau i wneud hyn a dyna pam fod y buddsoddiad hwn yn rhaglen CYFLYMU yn arloesol i Gymru. Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro yn edrych ymlaen at gael gweithio’n agos gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru drwy’r rhaglen CYFLYMU ac yn ehangach”.

Len Richards, Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael yn Accelerate

Rydyn ni eisiau cadw mewn cysylltiad! Cofrestrwch yma i dderbyn ein cylchlythyr. 

I wybod mwy am Raglen CYFLYMU, e-bostiwch:accelerate@lshubwales.com

PDF - 686.5 KB

ERDF logo